Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1658/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1658/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 31/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/KH-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỂ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ, GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” TRONG NĂM 2018

Thực hiệp Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (viết tắt là Đề án) và Quyết định số 844/QĐ-BCA-V19, ngày 06/3/2018 của Bộ Công an về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả Đề án giai đoạn 2018 - 2021, bảo đảm đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Việc triển khai phải sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

3. Các nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi, Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, giai đoạn 2018 - 2021, trong năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2018.

b) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật theo từng nhóm đối tượng

a) Nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

b) Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

c) Nhóm đối tượng là người bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

3. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác PBGDPL đúng định hướng, hiệu quả cao

Lựa chọn, áp dụng hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn; tăng cường các hình thức tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, tư vấn pháp luật, hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm

4. Xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

Nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình tại các đơn vị, địa phương gặp nhiều khó khăn, bất cập trong PBGDPL để tập trung tháo gỡ hạn chế, khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư Pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

5. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được PBGDPL của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

6. Xây dựng các chuyên mục PBGDPL cho các đối tượng được PBGDPL của Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ thực hiện công tác pháp chế, tuyên truyền, PBGDPL tại các đơn vị, địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018

8. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế tại các đơn vị, địa phương, đảm bảo đầu tư tiết kiệm, hiệu quả

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

9. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án

Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động PBGDPL thông qua chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ PBGDPL,...

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh hàng năm hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, là đầu mối phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện, gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/11/2018, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an.

3. Kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Đề án và thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

4. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Quá trình thực hiện, nêu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp gửi bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để có biện pháp giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh Ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VPUBND tỉnh;
- UBMTTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh (theo dõi);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1658/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109