Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 02/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg , ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình) gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác gia đình; tạo sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội và thành viên gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

- Quá trình triển khai phải bám sát nội dung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lồng ghép thực hiện kế hoạch với các nội dung công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

II. MC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Giáo dục đời sống gia đình nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu như sau:

- Có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

- Có 80% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Trên 60% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Có 80% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Có 100% cán bộ, chiến sĩ độ tuổi thanh niên trong lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Có trên 60% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và đoàn viên công đoàn.

III. NHIỆM VỤ

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày về gia đình hàng năm.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa, Trung tâm giáo dục tại cộng đồng và hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

3. Xây dựng, biên soạn và cung cấp các tài liệu nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các cụm, khu công nghiệp.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, khu vực biên giới, hải đảo và vùng có đông đồng bào dân tộc; đẩy mạnh xã hội hóa tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, hội viên và người lao động tham gia học tập các nội dung giáo dục đời sống gia đình.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với việc giáo dục đời sống gia đình. Nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình thông qua việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình.

- Lồng ghép việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục đời sống gia đình với việc thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

- Đa dạng hóa hình thức truyền thông, vận động về xây dựng gia đình, giáo dục đời sống gia đình. Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình, những hủ tục ảnh hưởng đến đời sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

- Hình thành mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, đội ngũ báo cáo viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

- Tổ chức thí điểm việc cung cấp tài liệu, nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số địa phương đại diện trên địa bàn tỉnh để nhân rộng Chương trình sau năm 2020.

3. Tăng cường công tác phối hợp trong giáo dục đời sống gia đình

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động về công tác gia đình, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giáo dục đời sống gia đình.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cụm, khu công nghiệp, cơ sở công đoàn.

4. Xã hội hóa các hoạt động giáo dục đời sống gia đình

- Đ cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thvà địa phương.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, dòng họ, cá nhân vào việc hỗ trợ nguồn lực để giáo dục đời sống gia đình; hoặc tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, người lao động và cộng đồng tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí theo khả năng ngân sách hàng năm của tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan có liên quan và các địa phương chủ động vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Chủ trì xây dựng, cung cấp tài liệu hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện nội dung giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, giáo dục đời sống gia đình.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức cung cấp nội dung, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình ở cơ sở, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các cụm, khu công nghiệp.

- Tổ chức thí điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở 03 địa phương làm điểm trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, khó khăn, khu công nghiệp, hải đảo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sống gia đình tại Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học khác để thực hiện Chương trình.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi đngười cao tui, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội tham gia các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hướng dẫn, tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về nội dung giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là chiến sỹ mới.

5. Ban Dân tộc

Tổ chức các hoạt động truyền thông và sinh hoạt chuyên đề về nội dung giáo dục đời sống gia đình phù hợp với truyền thống văn hóa của các dân tộc.

6. Các sở, ngành, cơ quan có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình.

7. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên khác

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên, công đoàn viên về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha, mẹ, cách ứng xử, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.

- Lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang

Thực hiện tuyên truyền nội dung về giáo dục đời sống gia đình đến các thành viên gia đình trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đời sống gia đình; đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí ngân sách và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống Trung tâm văn hóa, thể thao cơ sở; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ về gia đình.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh), trước ngày 10 tháng 12. Giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, tổng hợp việc thực hiện của các ngành, các cấp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P.VHXH, P. TH;
- Lưu: VT; lttram.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Văn Huỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49