Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 141/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014

Số hiệu: 141/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 19/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2014

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 gắn với việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 1006/KH-ĐA ngày 08/4/2014 của Ban Chỉ đạo Đề án, Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014; Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015” trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Công văn số 1007/BCĐ-ĐA của Ban Chỉ đạo Đề án, Bộ Tư pháp ngày 08/4/2014 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án năm 2014; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn năm 2011 - 2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường PBGDPL cho thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của thanh thiếu niên, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Tổ chức PBGDPL nhằm trang bị kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập, công việc phù hợp với độ tuổi và từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

- Phát huy tính chủ động của thanh thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò của người làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên.

- Nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên được đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

- Kết hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân; thông qua hoạt động thực thi công vụ kết hợp PBGDPL cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tăng cường cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể của tỉnh trong công tác PBGDPL, làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Qua đó, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chc củng cố, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho thanh thiếu niên năm 2014

a) Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

- Đối tượng tập huấn: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các tổ chức đoàn cơ sở, đại diện Ban Thường vụ đoàn cấp huyện và tương đương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2014.

b) Đối tượng là cán bộ quản lý và giáo viên dạy môn giáo dục công dân thuộc các cấp học

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp và các ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2014.

c) Đối tượng là tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên các xã, phường, thị trấn

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2014.

d) Đối tượng là thanh thiếu niên trong các cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tư vấn hướng nghiệp

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2014.

2. Thí điểm xây dựng Câu lạc bộ pháp luật trong các trường học

Xây dựng mô hình Câu lạc bộ pháp luật trong trường học nhằm phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện thí điểm: Trường Cao đng sư phạm, Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2014.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các Chương trình, Đề án, Dự án đang được triển khai

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định số 1339/QĐ- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các Chương trình, Đề án, Dự án về PBGDPL do cơ quan mình chủ trì đang được triển khai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương:

Căn cứ vào nội dung công việc tại Mục II Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện và thông báo kết quả thực hiện về STư pháp trước ngày 30/11/2014.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch này.

- Lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định; đồng thời, vận động các nguồn kinh phí hợp pháp khác, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch.

- Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh Hà Giang và Bộ Tư pháp tiến độ, kết quả triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính:

- Đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với Sở Tư pháp dự trù kinh phí và bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. UBND các huyện, thành phố:

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương đạt hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

- Bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện nội dung, biện pháp PBGDPL cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia PBGDPL cho thanh thiếu niên.

- Thực hiện lồng ghép nội dung của Kế hoạch với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch có liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL đang thực hiện tại địa phương.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 từ kinh phí PBGDPL hàng năm của tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các S
ở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 141/KH-UBND thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.565
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85