Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 122/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới (CTGDPTM) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Xây dựng được nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, chương trình, tài liệu giáo dục địa phương,... để triển khai áp dụng CTGDPTM theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện CTGDPTM

- Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học theo CTGDPTM, tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện CTGDPTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục và địa phương, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện CTGDPTM trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lí, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên bảo đảm chất lượng.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai CTGDPTM để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến, bảo đảm 100% giáo viên được phân công dạy CTGDPTM hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình như sau:

+ Trước tháng 7/2020: Đối với giáo viên dạy lớp 1;

+ Trước tháng 7/2021: Đối với giáo viên dạy lớp 2, lớp 6;

+ Trước tháng 7/2022: Đối với giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10;

+ Trước tháng 7/2023: Đối với giáo viên dạy lớp 4, lớp 8, lớp 11;

+ Trước tháng 7/2024: Đối với giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12.

2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện CTGDPTM

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương.

- Hoàn thành Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

- Triển khai Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh nhằm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm để thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với lộ trình áp dụng CTGDPTM và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các trường học đã đạt chuẩn quốc gia, nhằm nâng cao tỉ lệ, phát huy giá trị trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CTGDPTM bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới CTGDPT, tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ cấp trên.

- Rà soát, nâng cấp, duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ việc triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các mốc thời gian cụ thể:

+ Trước tháng 9/2020: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 1 năm học 2020 - 2021;

+ Trước tháng 7/2021: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

+ Trước tháng 7/2022: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

+ Trước tháng 7/2023: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

+ Trước tháng 7/2024: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

3. Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp ... của tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở chương trình giáo dục địa phương, xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh, bảo đảm theo lộ trình thực hiện CTGDPTM. Các mốc thời gian cụ thể:

- Trước tháng 7/2020: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 1; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021;

- Trước tháng 7/2021: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 2, lớp 6; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

- Trước tháng 7/2022: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 3, lớp 7, lớp 10; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

- Trước tháng 7/2023: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 4, lớp 8, lớp 11; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

- Trước tháng 7/2024: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 5, lớp 9, lớp 12; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

4. Bố trí kinh phí thực hiện đổi mới CTGDPT

Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện CTGDPTM; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện CTGDPT theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới CTGDPT

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới CTGDPT; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về CTGDPT; biểu dương kịp thời điển hình tiên tiến trong thực hiện đổi mới CTGDPT.

6. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CTGDPTM; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới CTGDPTM theo từng quý, từng năm, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch và các văn bản triển khai nhiệm vụ đổi mới CTGDPT; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện CTGDPTM theo lộ trình thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện CTGDPTM của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng Kế hoạch xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về CTGDPTM, tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung CTGDPTM.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính thẩm định.

- Chủ trì giúp Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục của tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CTGDPTM; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện theo từng quý, từng năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện theo lộ trình thực hiện CTGDPTM, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu để thực hiện CTGDPTM trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng nguồn ngân sách theo phân cấp, thẩm định dự toán kinh phí do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng theo đúng quy định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện CTGDPTM bảo đảm hiệu quả, tạo đồng thuận trong xã hội; kịp thời thông tin những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện CTGDPTM.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện CTGDPTM của huyện, thành phố phù hợp với kế hoạch của tỉnh; gửi về Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục của tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 30/7/2019.

7. Các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện đổi mới CTGDPTM theo yêu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục của tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, ĐVTT;
- Lưu: VT, (LTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139