Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decison No. 1483/QD-TTg of August 17, 2010, approving the national key program on mathematics development in the 2010-2020 period

Số hiệu: 1483/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1483/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục này 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020”, với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế và củng cố quốc phòng; phấn đấu đến năm 2020 Toán học nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới;

b) Đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền Toán học mạnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đảm bảo vào năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên Toán có trình độ cao ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên Toán có bằng tiến sĩ ở các trường đại học lớn phải đạt trên 70%;

b) Xây dựng Viện Toán học và 1 - 2 khoa Toán ở các trường đại học lớn trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo Toán của khu vực;

c) Thiết lập một hình thức thích hợp để thu hút các nhà Toán học thế giới, các nhà Toán học người Việt Nam ở nước ngoài tới Việt Nam nghiên cứu, đào tạo tài năng, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về Toán của các trường đại học, cao đẳng;

d) Đến năm 2020 tăng gấp đôi số lượng công trình công bố quốc tế so với năm 2010;

đ) Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo học sinh giỏi Toán ở các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt là ở các trường chuyên. Có hình thức thích hợp đào tạo tiếp học sinh giỏi Toán ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;

e) Nâng cao trình độ, vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm đưa thứ hạng Toán học Việt Nam từ vị trí hiện nay (50 - 55) lên hàng thứ 40.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng “Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán”, một cơ sở hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo đỉnh cao về Toán học cho các giảng viên đại học, các nhà toán học, các tân tiến sĩ, các nghiên cứu sinh đến thực hiện các ý tưởng, các đề tài nghiên cứu toán học xuất sắc, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng cao.

2. Cử cán bộ nghiên cứu - giảng dạy Toán đi đào tạo nâng cao và thực hiện trao đổi khoa học định kỳ ở nước ngoài.

3. Khuyến khích giảng viên Toán ở các trường đại học đẩy mạnh công tác nghiên cứu.

4. Hoàn thiện lại hệ thống các lớp chuyên Toán theo chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thi học sinh giỏi, cấp học bổng, ưu tiên tuyển chọn vào đại học, đào tạo giáo viên.

5. Hỗ trợ một số đề tài nghiên cứu ứng dụng Toán học trọng điểm với kinh phí đủ cao.

6. Mời các nhà Toán học hàng đầu thế giới là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam đang công tác ở nước ngoài về Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu, thực hiện các đề tài Toán học trọng điểm, các đề tài nghiên cứu chung.

7. Tổ chức các hội nghị lớn về Toán học trong nước và quốc tế, trong đó có kinh phí hỗ trợ các nhà Toán học trẻ có năng lực từ các nước xung quanh, nhằm tạo ra sức hút trong khu vực. Đăng cai và tổ chức Đại hội Toán học châu Á dự kiến vào năm 2017.

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng kinh phí của Chương trình: 651 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước, tài trợ của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản thực hiện Chương trình, có nhiệm vụ:

a) Thành lập Ban Điều hành Chương trình gồm đại diện của các Bộ và cơ quan liên quan, một số cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu lớn về Toán học. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện. Tiến hành tổ chức xây dựng trụ sở của Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán trong thời gian 3 năm đầu;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng quy định, chính sách đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình;

d) Chủ trì lập kế hoạch và triển khai các hoạt động của Chương trình, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Chương trình;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, xử lý những vướng mắc.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí địa điểm để xây dựng Viện Nghiên cứu cấp cao về Toán.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm và dài hạn để thực hiện Chương trình, bảo đảm đáp ứng kịp thời, hiệu quả.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch của Chương trình; xây dựng định mức tài chính cho các hoạt động triển khai Chương trình.

5. Hàng năm, các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu có khả năng và nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chương trình lập đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và cấp kinh phí triển khai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Thiện Nhân

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1483/QD-TTg

Hanoi, August 17, 2010

 

DECISION

APPROVING THE NATIONAL KEY PROGRAM ON MATHEMATICS DEVELOPMENT IN THE 2010-2020 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 12, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Education Law and the November 25, 2009 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Education Law;
Pursuant to the Government's Resolution No. 14/2005/NQ CP of November 2, 2005, on substantial and comprehensive renewal of Vietnam's university education in the 2006-2020 period;
At the proposal of the Minister of Education and Training
,

DECIDES:

Article 1. To approve the national key program on mathematics development in the 2010- 2020 period with the following principal contents:

I. OBJECTIVES:

1. General objectives

a/ To develop the Vietnamese mathematics strong in all aspects: research, application and teaching, both quantitatively and qualitatively, commensurate to Vietnamese's intellectual potential and meeting the requirements of national development in different fields such as science, technology, education and training, economy, and defense consolidation; to strive for the target that by 2020. the Vietnamese mathematics can rank among advanced countries in the world;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decison No. 1483/QD-TTg of August 17, 2010, approving the national key program on mathematics development in the 2010-2020 period

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239