Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Giang, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013 - 2014

Năm học 2012-2013, dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các thầy cô giáo, cán bộ công chức ngành giáo dục - đào tạo và sự cố gắng của các em học sinh, sinh viên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Hà Giang đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: Mạng lưới trường lớp được duy trì, củng cố và phát triển; tỷ lệ huy động trẻ đến trường cao hơn năm học trước, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm chỉ còn 1,1%; cơ sở vật chất thiết bị, trường lớp ngày càng khang trang cơ bản đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 92,77%; các cuộc vận động và phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng; đặc biệt, công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm, đến nay toàn tỉnh có 114 trường Phổ thông dân tộc bán trú và trên 236.000 lượt người học được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ được triển khai có hiệu quả; tỉnh ta tiếp tục giữ vững thành quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở 109 xã/phường/ thị trấn và đơn vị thành phố Hà Giang; công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân quan tâm.

Tuy nhiên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới: Tỷ lệ huy động trẻ trong tuổi đi nhà trẻ còn thấp, ở các huyện vùng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần chưa cao; kết quả các mặt giáo dục đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu của xã hội; tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các cấp học phổ thông còn thấp; số học sinh yếu kém, lưu ban còn khá cao; một bộ phận học sinh ý thức tổ chức kỷ luật kém; chất lượng giáo dục chênh lệch khá lớn giữa các vùng miền trong tỉnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và xuống cấp; một số cán bộ quản lý, giáo viên năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn hạn chế; công tác quản lý tài chính, thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh còn chậm và có sai sót…

Năm học 2013-2014 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát; đây cũng là năm học bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 và triển khai thực hiện 04 định hướng chỉ đạo trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là: tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2012-2013, đồng thời phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2013-2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục đào tạo năm học 2013-2014, như sau:

1. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tiếp tục củng cố và phát huy kết quả cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; cuộc vận động "Hai không" theo Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trở thành các hoạt động thường xuyên của Ngành gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013).

2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, coi trọng sự phối hợp của các đoàn thể, phát huy dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở tất cả các cấp quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo đến năm học 2014-2015; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và quy định của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục ở tất cả các cấp, các địa phương, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục ở tất cả các cấp, các địa phương; thực hiện nghiêm túc "3 công khai" của các cơ sở giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội đối với ngành giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia tư vấn, giám sát, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành được nhấn mạnh trong năm học 2013-2014.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 07/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 6, khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế"; Chương trình số 17-CT/TU ngày 22/6/2011 của Tỉnh ủy về Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2020, Đề án phát triển trường THPT Chuyên; Đề án liên kết đào tạo sau đại học tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; Đề án kết hợp dạy văn hóa với dạy nghề cho học viên tại các Trung tâm GDTX; Đề án nâng tỉ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT ở các huyện 30a,…

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề "Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò" với phương châm "Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật" thông qua thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và giáo dục theo hướng tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục thể chất và chăm sóc sức khỏe, giáo dục quốc phòng, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng,… và giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tổ chức có hiệu quả các hội thi giáo viên dạy giỏi, các kì thi chọn học sinh giỏi; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; quan tâm giáo dục trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số.

Tiếp tục triển khai tự đánh giá của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quy trình tổ chức thi, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực.

Duy trì củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, Chương trình số 09/CTr-UBND ngày 09/01/2013 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

4. Tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về cả ba phương thức: đánh giá và sàng lọc, đào tạo và bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Tài chính phải hoàn thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính cho chủ tài khoản và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ kế toán của tất cả các trường trên địa bàn tỉnh trong năm 2013. Sắp xếp giáo viên có năng lực chuyên môn tốt giảng dạy tại các lớp cuối cấp; tiếp tục rà soát đội ngũ, đánh giá chất lượng đội ngũ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ của ngành giáo dục, nhu cầu giáo viên các môn học, bậc học, ưu tiên tuyển dụng cán bộ, giáo viên là người địa phương. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh về việc luân chuyển cán bộ quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với giáo viên trên địa bàn tỉnh tại công văn số 2244/UBND-VX ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tích cực phát triển Đảng viên, xây dựng các tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo vững mạnh.

5. Tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế tài chính và đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong giáo dục đào tạo

Quy hoạch và phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Ưu tiên phát triển ngành học Mầm non và các cơ sở giáo dục vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, nhà lưu trú cho học sinh, xóa phòng học tạm, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị cho việc phát triển và nâng cao chất lượng các trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Triển khai hiệu quả Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên, Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông Dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Giang. Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị, các cơ sở giáo dục. Tổ chức tốt việc cung ứng đúng, đủ, kịp thời sách giáo khoa và thiết bị dạy - học phục vụ cho năm học 2013-2014.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phải chủ động, phối hợp với ngành Tài chính chỉ đạo rà soát, thống kê và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh theo quy định hiện hành như: chính sách thu hút đối với nhà giáo theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,…;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… các lực lượng xã hội trong việc đầu tư, phát triển giáo dục.

Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này ở địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức các cấp tùy theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham gia hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo tỉnh nhà.

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Các trường CĐ, TCCN tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.574

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32