Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục;

Căn cứ tình hình thực tiễn về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT nêu trên, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. Các nhiệm vụ

1. Đẩy mạnh thực hiện nghiêm các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X; Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 4081/KH-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo;...

2. Rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo

a) Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

b) Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tiễn tại địa phương, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường xã hội hóa để thành lập các trường tư thục chất lượng cao.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

a) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.

b) Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành giáo dục. Thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định.

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đội ngũ đang công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông

a) Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non; thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

b) Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; xây dựng nội dung và tài liệu giáo dục địa phương Lâm Đồng.

c) Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; đa dạng hóa nội dung, chương trình giáo dục thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

d) Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; thực hiện tốt các hoạt động chào cờ, hát Quốc ca trong các cơ sở giáo dục; chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường hiệu quả; bố trí học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia hoạt động giữ gìn và bảo quản nhà vệ sinh, cảnh quan trường, lớp xanh - sạch - đẹp.

5. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo

a) Triển khai bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ theo phương thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ.

b) Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra ngay trong quá trình và theo kết quả từng giai đoạn giáo dục, đào tạo; tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ trực tuyến cho các cấp học và các trang thiết bị tối thiểu để triển khai hoạt động dạy và học ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu đào tạo chung.

c) Xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, phát động phong trào giáo viên, giảng viên cùng học tiếng Anh với học sinh, sinh viên. Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

a) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 3381/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

b) Phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại và đảm bảo an toàn thông tin mạng; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

c) Tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp học; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

7. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

a) Tăng cường giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của nhà trường trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới.

b) Nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý; thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo lộ trình đến năm 2020; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các trường có dạy học 2 buổi/ngày; chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

b) Triển khai kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

c) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án “Xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện, nhằm huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; khuyến khích các cơ sở đào tạo chủ động đổi mới phương thức đào tạo theo hướng phối hợp hiệu quả và chặt chẽ giữa đào tạo trong và ngoài nhà trường.

b) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục phổ thông chất lượng cao, củng cố và nâng cao năng lực hệ thống trường trung học phổ thông chuyên; chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học đối với học sinh phổ thông và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

10. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thí điểm áp dụng các mô hình, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, giáo trình và phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá của các nước có nền giáo dục tiên tiến; tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ ngoại ngữ.

II. Các giải pháp

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo

a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong nhà trường, hoạt động liên kết đào tạo, văn bằng chứng chỉ, công tác thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và giáo viên.

b) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, kịp thời phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp

a) Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục các cấp, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phong phú, có chất lượng.

b) Thực hiện đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

a) Bố trí đủ cơ cấu chi ngân sách nhà nước theo hướng phù hợp, hiệu quả đối với các cấp học và trình độ đào tạo; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

b) Thực hiện công tác xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật, các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp; khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các khoản thu, đóng góp theo đúng quy định.

4. Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục

a) Triển khai các giải pháp đổi mới phương thức thi và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đào tạo bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định; đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực; tăng cường công tác quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

b) Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông và thi đua - khen thưởng

a) Chủ động tổ chức truyền thông về các chủ trương, chính sách của ngành giáo dục, chú trọng công tác truyền thông trong nội bộ ngành về: kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định mới của ngành; công tác xây dựng, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

b) Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục; các tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp quản lý giáo dục, yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Lâm Đồng; Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77