Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 04/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Tám
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-UBND

Quận 9, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TOÀN DÂN TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 09 tháng 12 năm 2007 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận; thời gian qua, các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân 13 phường, các ban, ngành, đoàn thể quận, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề và trung học phổ thông trên địa bàn quận đã triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số lãnh đạo đơn vị, cơ sở chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; cơ chế tổ chức thực hiện thiếu thống nhất, chưa phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành chức năng và các đơn vị có liên quan.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới trên địa bàn quận được sâu rộng, thường xuyên, có nề nếp, vững chắc, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận trong thời gian tới, đồng thời quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh; Ủy ban nhân dân quận 9 chỉ thị như sau:

1. Yêu cầu lãnh đạo các ngành, các cấp, các đơn vị trên địa bàn quận thực hiện các biện pháp và hình thức giáo dục thích hợp các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ, làm chuyển biến trong nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thấy rõ trách nhiệm của mọi người, mỗi tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

2. Việc quán triệt nhận thức công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất từ quận đến cơ sở bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp, phong phú với từng đối tượng. Kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung có trọng điểm, chú trọng giáo dục ý thức, tri thức và kỹ năng quân sự cần thiết cho toàn dân, kết hợp giáo dục lý thuyết với thực hành.

3. Ủy ban nhân dân quận 9 giao trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự quận 9, Phòng Giáo dục, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Quận ủy và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp hướng dẫn thực hiện và giải thích những vấn đề vướng mắc về giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới ở các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, bảo đảm số lượng giáo viên, giảng viên, chế độ học tập, cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện và đảm bảo kinh phí cho giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới.

4. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận lập kế hoạch, biện pháp tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông từ quận đến cơ sở và chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên đối với cơ quan chuyên ngành ở cơ sở.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ Nữ quận 9 cùng các tổ chức xã hội tham gia phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân cho các đối tượng thuộc ngành mình.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chị thị này, báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235