BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số: 15/CT-TTg ngày 17/3/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Chỉ thị số 15; Chỉ thị số 16; Chỉ thị số 19);

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Y tế số: 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng, bến hàng hải, thủy nội địa; cảng hàng không; ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (Phongdq, 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHẦN 1

YÊU CẦU CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, khu vực; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

II. YÊU CẦU

Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không); phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đối với tất cả các tuyến vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa phải có phương án kiểm soát phù hợp đảm bảo không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

a) Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) trên phạm vi toàn quốc trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

b) Hoạt động vận tải hành khách: tuyến từ bờ ra đảo, hàng không nội địa, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách của 5 lĩnh vực; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng, bến hàng hải, thủy nội địa; cảng hàng không, sân bay, bãi đáp thủy phi cơ; ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt;

b) Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải 5 lĩnh vực;

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

PHẦN 2

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH KHI TỪNG BƯỚC NỚI LỎNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Quy mô, mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng

1.1. Quy mô đánh giá cấp độ dịch áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách: cấp xã và có thể ở quy mô như tổ/đội, khu dân cư, khóm/ấp, thôn/xóm.

1.2. Mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng:

a) Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

b) Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

c) Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

d) Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

2. Hoạt động vận tải hành khách

2.1. Tại các địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4):

a) Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử). Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua thì không được dừng, đỗ.

b) Các cảng hàng không, ga đường sắt được hoạt động để tiếp nhận hành khách và phải đảm bảo các yêu cầu:

- Cảng hàng không đáp ứng các yêu cầu tại khoản 6 mục IV phần 2 và ga đường sắt đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 mục VI phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

- Người làm việc tại cảng hàng không có tiếp xúc trực tiếp với tổ bay, hành khách; người làm việc tại ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt có tiếp xúc trực tiếp với lái tàu, nhân viên phục vụ trên tàu, hành khách phải:

+ Tuân thủ “Thông điệp 5K”1; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

+ Đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần và phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh; không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

- Kết nối vận chuyển hành khách đến, đi tại cảng hàng không, ga đường sắt thực hiện theo mục VII phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

2.2. Tại địa phương/vùng có nguy cơ cao (Cấp 3): các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải được hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/lượt hoặc số chỗ trên phương tiện). Riêng đối với đường hàng không áp dụng theo tần suất khai thác tại khoản 7 mục IV phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

2.3. Tại địa phương/vùng có nguy cơ thấp (Cấp 1) và trung bình (Cấp 2): các phương tiện giao thông được hoạt động bình thường.

3. Hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đối với hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, tuyến từ bờ ra đảo: tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Đối với hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải hàng không, đường sắt, hàng hải (trừ tuyến từ bờ ra đảo):

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

4. Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

II. VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

1. Đơn vị kinh doanh vận tải

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định;

b) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc;

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải;

d) Bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;

đ) Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi;

e) Yêu cầu người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) đúng các địa điểm đã ghi trong Lệnh vận chuyển hoặc Hợp đồng vận chuyển hành khách.

2. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần);

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4): lái xe taxi, xe công nghệ dưới 09 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT- PCR hoặc test kháng nguyên nhanh;

b) Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển;

c) Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện... Chú ý đối với xe taxi và các phương tiện tương tự, lái xe, người phục vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

3. Phương tiện vận tải

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

b) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ.

4. Bến xe khách

a) Xây dựng phương án đón, trả hành khách ra, vào bến xe theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi dừng, đỗ phương tiện để hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

đ) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

e) Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

g) Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

5. Trạm dừng nghỉ

a) Xây dựng phương án cho phương tiện ra, vào Trạm dừng nghỉ theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

d) Bố trí khu vực dừng, đỗ phương tiện để hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

đ) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

e) Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

g) Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

6. Người làm việc tại bến xe, trạm dừng nghỉ có tiếp xúc trực tiếp với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

7. Tần suất khai thác vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô

a) Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: Sở GTVT tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

b) Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh: Sở GTVT hai đầu tuyến tham mưu UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh; trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, Sở GTVT địa phương hai đầu tuyến thống nhất áp dụng thực hiện tần suất khai thác đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

8. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT, các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, trạm dừng nghỉ theo quy định;

b) Việc xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định pháp luật.

III. VẬN TẢI HÀNG HẢI (TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TỪ BỜ RA ĐẢO)

1. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định;

b) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc tại nơi làm việc;

c) Chuẩn bị phương tiện đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định;

d) Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tàu theo quy định của Bộ Y tế và địa phương;

đ) Trong trường hợp phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

e) Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt của phương tiện (khoang hành khách, ghế ngồi, khu vực vệ sinh) hàng ngày và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

2. Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần).

b) Vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện, khu vực vệ sinh...;

c) Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

3. Phương tiện vận tải

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ.

4. Doanh nghiệp kinh doanh cảng, bến

a) Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng, bến bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng chống dịch COVID-19;

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và địa phương;

đ) Trong trường hợp phát hiện thuyền viên, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

e) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

g) Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

5. Người làm việc tại cảng, bến có tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện, hành khách

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

6. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở GTVT hai đầu tuyến, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định áp dụng thống nhất số chuyến hoạt động hoặc số chỗ trên phương tiện đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

7. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

a) Cục Hàng hải Việt Nam, cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị vận tải, chủ phương tiện, cảng, bến theo quy định;

b) Việc xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định pháp luật.

IV. VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

1. Đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện (tổ bay) và nhân viên hàng không khác tham gia dây chuyền phục vụ chuyến bay, phương tiện vận tải, cảng hàng không, sân bay, bãi đáp mặt nước cho thủy phi cơ phải đáp ứng các yêu cầu tại Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải

a) Các hãng hàng không đang có Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hoặc Giấy phép kinh doanh hàng không chung do Bộ GTVT cấp theo quy định2; Giấy chứng nhận người khai thác do Cục Hàng không Việt Nam cấp còn hiệu lực theo quy định của Bộ GTVT về quy chế an toàn hàng không;

b) Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

3. Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện (tổ bay):

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần);

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4): phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

c) Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển;

d) Vệ sinh, khử khuẩn đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện như tay nắm cửa, ghế ngồi... sau mỗi chuyến đi.

4. Nhân viên hàng không khác tham gia dây chuyền phục vụ chuyến bay có tiếp xúc trực tiếp với tổ bay, hành khách:

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

5. Phương tiện vận tải

a) Các tàu bay của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung đang được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép và duy trì giám sát an toàn bay theo quy định của Bộ GTVT về quy chế an toàn hàng không;

b) Các tàu bay phải đảm bảo năng lực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa được giám sát theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay được Cục Hàng không Việt Nam cấp;

c) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi chuyến bay.

6. Cảng hàng không, sân bay, bãi đáp mặt nước cho thủy phi cơ

a) Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng hàng không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

b) Các cảng hàng không đang có Giấy Chứng nhận khai thác cảng do Cục Hàng không Việt Nam cấp còn hiệu lực;

c) Các sân bay, bãi đáp mặt nước cho thủy phi cơ có hoạt động hàng không chung (Hạ Long, Vũng Tàu…) đã được Bộ Quốc phòng cấp phép;

d) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

đ) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

e) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

g) Trong trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

h) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

i) Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

k) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

7. Tần suất khai thác

a) Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng Hướng dẫn tạm thời này): tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó và có giãn cách ghế trên tàu bay;

b) Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1): tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó (không phải giãn cách ghế trên tàu bay);

c) Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2): tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá tần suất trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó (không phải giãn cách ghế trên tàu bay);

d) Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới): được khai thác trở lại bình thường;

đ) Trong thời gian thực hiện các giai đoạn 1, giai đoạn 2: các đường bay mới, đường bay có tần suất 01 chuyến/ngày của mỗi hãng hàng không thì được khai thác với tần suất 01 chuyến/ngày; thực hiện giãn cách ghế trên tàu bay trong giai đoạn 1;

e) Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương, trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay (nơi đi, nơi đến), Cục Hàng không Việt Nam quyết định điều chỉnh tần suất khai thác theo các giai đoạn tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản này.

Trong trường hợp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hoặc Bộ Y tế có quy định riêng thì thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hoặc Bộ Y tế.

8. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

a) Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của cảng hàng không, hãng hàng không và hành khách tại cảng hàng không, sân bay theo quy định;

b) Cục Hàng không Việt Nam giám sát việc mở bán vé của hãng hàng không theo tần suất đã quy định;

c) Việc xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định pháp luật.

V. VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Đơn vị vận tải, chủ phương tiện

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định;

b) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc;

c) Chuẩn bị phương tiện đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định;

d) Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tàu theo quy định của Bộ Y tế và địa phương;

đ) Vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện như: bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện, khu vực vệ sinh...;

e) Trong trường hợp phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

2. Thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần).

b) Vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện như: bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện, khu vực vệ sinh...;

c) Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

3. Phương tiện vận tải

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ.

4. Cảng, bến thủy nội địa

a) Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng, bến bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng chống dịch COVID-19;

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và địa phương;

đ) Trong trường hợp phát hiện thuyền viên, nhân viên phục vụ trên phương tiện, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

e) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

g) Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

5. Người làm việc tại cảng, bến có tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên, người phục vụ trên phương tiện, hành khách

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

6. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, Sở GTVT hai đầu bến thủy nội địa quyết định áp dụng thống nhất số chuyến hoạt động và tỷ lệ giãn cách ghế đảm bảo theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

7. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

a) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở GTVT, cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị vận tải, chủ phương tiện, cảng, bến thủy nội địa theo quy định;

b) Việc xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định pháp luật.

VI. VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định;

b) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc;

c) Chuẩn bị phương tiện vận tải đường sắt đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định;

d) Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tàu theo quy định của Bộ Y tế và địa phương;

đ) Trong trường hợp phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

e) Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trước và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt, khu vực tiếp xúc nhiều của phương tiện (như: buồng lái, khoang hành khách, ghế ngồi, khu vực vệ sinh...), trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

2. Lái tàu, nhân viên phục vụ trên tàu

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần);

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4): phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

c) Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển;

d) Vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt, khu vực tiếp xúc nhiều của phương tiện (như: buồng lái, khoang hành khách, ghế ngồi, khu vực vệ sinh...), trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế;

đ) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách trước khi lên tàu; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế;

e) Bổ sung thông tin cá nhân đối với hành khách chưa có hoặc còn thiếu thông tin cá nhân (thông qua việc kiểm tra trên PDA hoặc điện thoại di động).

3. Phương tiện vận tải đường sắt

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Bố trí khu vực riêng cho hành khách nghi nhiễm để tạm thời cách ly hành khách trên tàu tại một vị trí nhất định phù hợp với tình hình thực tế trên tàu;

c) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi chuyến tàu.

4. Nhà ga đường sắt

a) Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào ga đường sắt bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;

d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách lên, xuống tàu bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và địa phương;

đ) Trường hợp phát hiện lái tàu, nhân viên phục vụ trên tàu, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý;

e) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng;

g) Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại khoản 3 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này;

h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

5. Trung tâm, trạm vận tải đường sắt chủ trì, phối hợp với các ga đường sắt để thực hiện các nội dung sau:

a) Kiểm tra, hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc đảm bảo toàn bộ hành khách phải được khai báo y tế trước khi lên tàu (trừ trường hợp hành khách đến ga sát giờ tàu chạy sẽ thực hiện việc khai báo y tế trên tàu);

b) Kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm của hành khách trước khi vào ga, lên tàu; trường hợp phát hiện hành khách có các biểu hiện ho, sốt, khó thở phải kịp thông báo cho cơ quan y tế địa phương xử lý;

c) Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hành khách các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19.

6. Người làm việc tại ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt có tiếp xúc trực tiếp với lái tàu, nhân viên phục vụ trên tàu, hành khách

a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh):

- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan;

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng.

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4): phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế;

7. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh có ga đường sắt (nơi đi, nơi đến), Cục Đường sắt Việt Nam quyết định áp dụng thực hiện số đôi tàu hoạt động, ga dừng đón, trả khách trên hành trình đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại khoản 2 mục I phần 2 của Hướng dẫn tạm thời này.

8. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

a) Cục Đường sắt Việt Nam, cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt theo quy định; giám sát việc mở bán vé của doanh nghiệp vận tải đường sắt phù hợp với khoản 7 mục này;

b) Việc xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định pháp luật.

VII. KẾT NỐI VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH ĐẾN, ĐI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, GA ĐƯỜNG SẮT THUỘC ĐỊA PHƯƠNG/VÙNG CÓ NGUY CƠ RẤT CAO (CẤP 4)

1. Đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt:

a) Bố trí vị trí, khu vực trong cảng hàng không, ga đường sắt cho phương tiện vận tải đường bộ đón, trả khách; hướng dẫn phương tiện vận tải đường bộ ra, vào cảng hàng không, ga đường sắt theo đúng vị trí, khu vực đã quy định;

b) Quy định khu vực cho khách chờ để đi lên tàu; hướng dẫn, giám sát hành khách trong việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch tại cảng hàng không, ga đường sắt;

c) Phối hợp với Sở GTVT (địa phương có cảng hàng không, ga đường sắt) để tổ chức việc đưa, đón hành khách thông qua cảng hàng không, ga đường sắt.

2. Sở GTVT (địa phương có cảng hàng không, ga đường sắt) chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với cảng hàng không, ga đường sắt.

3. Đơn vị vận tải kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, lái xe:

a) Vận chuyển hành khách đi, đến cảng hàng không, ga đường sắt theo nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”; không được phép dừng đỗ trên hành trình (trừ trường hợp khẩn cấp);

b) Chấp hành hướng dẫn của Sở GTVT, đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt khi vận chuyển hành khách đi, đến cảng hàng không , ga đường sắt.

4. Hành khách chấp hành nghiêm hướng dẫn của cảng hàng không, ga đường sắt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PHẦN 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp với Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) trong thời gian các địa phương thực hiện các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực quản lý.

2. Đề nghị UBND cấp tỉnh

a) Chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và Hướng dẫn tạm thời này để tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch;

b) Chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý ga đường sắt, cảng hàng không để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không, đường sắt.

3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam:

3.1. Tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời này;

3.2. Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục về các quy định hoạt động vận tải hành khách gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tần suất khai thác hoạt động vận tải hành khách; số điện thoại đường dây nóng để hướng dẫn, tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh.

3.3. Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam

a) Căn cứ Hướng dẫn tạm thời này để xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

b) Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không;

c) Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải đường sắt.

4. Sở GTVT theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện Hướng dẫn tạm thời này và các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và Hướng dẫn tạm thời này để tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý ga đường sắt, cảng hàng không để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không, đường sắt;

c) Hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe, cảng, bến thủy nội địa tại địa phương thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời này và chỉ đạo của địa phương;

d) Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các quy định hoạt động vận tải hành khách gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tần suất khai thác hoạt động vận tải hành khách; số điện thoại đường dây nóng để đơn vị vận tải, đơn vị bến xe, cảng, bến thủy nội địa, người điều khiển phương tiện biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh.

5. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải tại địa phương biết và thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời này, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đảm bảo hoạt động vận tải hành khách được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

6. Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách của 5 lĩnh vực; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng, bến hàng hải, thủy nội địa; cảng hàng không, sân bay, bãi đáp thủy phi cơ; ga, trung tâm, trạm vận tải đường sắt thực hiện nghiêm Hướng dẫn tạm thời này, quy định của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 1 Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

2 Tại Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ -CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

MINISTRY OF TRANSPORT
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1740/QD-BGTVT

Hanoi, September 30, 2021

 

DECISION

ON PROMULGATION OF INTERIM GUIDANCE ON PASSENGER TRANSPORT ACTIVITIES IN 5 SECTORS (ROADWAY, RAILWAY, INLAND WATERWAY, MARITIME, AVIATION) FOR A SAFE AND FLEXIBLE ADAPTION TO AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19

MINISTRY OF TRANSPORT

Pursuant to Government's Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

Pursuant to Resolution No. 78/NQ-CP dated July 20, 2021 of the Government on prevention and control of COVID-19 pandemic;

Pursuant to Resolution No. 86/NQ-CP dated August 6, 2021 of the Government on urgent solutions for COVID-19 prevention and control to implement Resolution NO. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 of the 15th National Assembly;

Pursuant to Directives of the Prime Minister No. 15/CT-TTg dated March 17, 2020 on drastical implementation during critical time of COVID-19 pandemic prevention and control, 16/CT-TTg dated March 31, 2020 on implementing urgent measures to prevent and control the COVID-19 pandemic, No. 19/CT-TTg dated April 24, 2020 on continuing to implement measures to prevent and control the COVID-19 pandemic (hereinafter referred to as Directive No. 15; Directive No. 16; Directive No. 19);

Pursuant to Official Letters of the Prime Minister No. 1099/CD-TTg dated August 22, 2021 on strengthening social distancing and measures to prevent and control the COVID-19 pandemic; 1102/CD-TTg dated August 23, 2021 on strengthening measures to prevent and control the COVID-19 pandemic nationwide;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Director of the Transport Department, the Director of Directorate for Roads of Vietnam, the Directors of the Departments of Vietnam Aviation, Vietnam Maritime, Vietnam Inland Waterway, Vietnam Railways,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Issue together with this Decision the Interim guidance on passenger transport activities in five sectors (roadway, railway, inland waterway, maritime, aviation) for a safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19.

Article 2. This Decision comes into force as of October 1, 2021.

Article 3. Chief of Office of the Ministry, Chief Inspector of the Ministry, Directors of Departments, General Director of the Directorate for Roads of Vietnam, Directors of Departments, Directors of Departments of Transport, Departments of Transport and Construction of provinces, centrally-affiliated cities, Vietnam Automobile Transportation Association, local automobile transportation associations, Vietnam Inland Water Transport Association, Vietnam Ship Owners Association, passenger transport operators; bus stations, rest stops on roads; ports, wharves, inland waterway quays; airports; train stations, railway centers and stations, heads of relevant agencies, units, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Dinh Tho

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON PASSENGER TRANSPORT ACTIVITIES IN 5 SECTORS (ROADWAY, RAILWAY, INLAND WATERWAY, MARITIME, AIRWAY) FOR A SAFE AND FLEXIBLE ADAPTION TO AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19
(Issued together with Decision No. 1740/QD-BGTVT dated September 30, 2021 of the Minister of Transport)

PART 1

GENERAL REQUIREMENTS

I. PURPOSES

Restore passenger transport activities in accordance with each level of COVID-19 prevention and control; facilitate passenger transport to serve the residents’ travel needs, ensure safety and consistency among provinces, cities and regions; ensure effective connection between modes of passenger transport; contribute to the economic recovery.

II. REQUIREMENTS

Ensure the initiative, consistency and synchronization in the process of rolling out solutions on the passenger transport activities in 5 sectors (road, railway, inland waterway, maritime, aviation); assign tasks and responsibilities of agencies, organizations and individuals involved in passenger transport activities to ensure safe and flexible adaptation to and effective control of the COVID-19 pandemic.

For all passenger transport routes by road and inland waterway, appropriate control plans must be in place to ensure no congestion at COVID-19 pandemic control points.

III. SCOPE, REGULATED ENTITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) This interim guidance applies to passenger transport activities in five sectors (road, railway, inland waterway, maritime, aviation) nationwide while the local governments have eased COVID-19 restrictions;

b) Passenger transport activities:  routes from shore to islands, domestic aviation, roads, railway, inland waterway.

2. Regulated entities

a) Regulatory agencies, pandemic control forces, passenger transport operators in 5 sectors; bus stations, rest stops on roads; ports, wharves, inland waterway; airports, airfields, seaplane landing areas; railway stations, centers and transport stations;

b) Vehicle operators, service staff on vehicles and passengers using means of transport in five sectors;

c) Organizations and individuals related to such passenger transport activities.

PART 2

PASSENGER TRANSPORT ACTIVITIES WHILE EASING COVID-19 RESTRICTIONS

I. GENERAL PRINCIPLES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1. Scope of risk classifications in passenger transport activities: commune level and can be at group/team, residential area, cluster/hamlet, village level.

1.2. Risk categories:

a) Level 1: Low risk (new normal) equivalent to green;

b) Level 2: Medium risk equivalent to yellow;

c) Level 3: High-risk equivalent to orange;

d) Level 4: Very high-risk equivalent to red.

2. Passenger transport activities

2.1. In very high-risk localities/regions (Level 4):

a) Stop passenger transport by public vehicles (except for taxis and app-based vehicles that offer less than nine seats and use vehicle partition and electronic payment). In case a passenger transport vehicle has a mandatory journey to pass through this locality/region, it is not allowed to stop or park here.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Airports that meet the requirements of Clause 6, Section IV, Part 2 and railway stations that meet the requirements of Clause 4, Section VI, Part 2 of this Interim Guidance;

- Those who work at airports and have direct contact with flight crew and passengers; those who work at train stations, railway centers or stations that have direct contact with train drivers, service staff and passengers must:

+ Comply with “5K message”1; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

+ Have received 1 dose of vaccine after 03 weeks and must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days) by RT-PCR or for rapid antigen; no testing is required for people who have received the full doses of vaccine or have recovered from COVID-19 within 6 months.

- Connection of inbound and outbound passenger transport at airports and railway stations shall comply with Section VII, Part 2 of this Interim Guidance.

2.2. In high risk localities/regions (Level 3): public vehicles of roads, railway, inland waterway, maritime can only carry half their designed capacity (trip or seats) Particularly for aviation, the frequency of operations specified in Clause 7, Section IV, Part 2 of this Interim Guidance will apply.

2.3. In low-risk (Level 1) and medium-risk (Level 2) localities/regions: public vehicles can resume operation as normal.

3. All passengers must satisfy the following requirements:

a) All passengers use means of transport on road, inland water, routes from shore to islands must: comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

- test negative for SARS-CoV-2 within 72 hours (from the time the result is received) by RT-PCR or rapid antigen test.  No testing is required for people who have received the full doses of vaccine or have recovered from COVID-19 within 6 months.

4. In case the Government and the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, and the Ministry of Health issue new regulations on COVID-19 prevention and control for the regulated entities in this Interim Guidance, the new regulations shall prevail.

II. ROAD TRANSPORT

1. Transport operators

a) Develop a plan for COVID-19 prevention and control and an action plan for any case of COVID-19 as per regulations;

b) Have staff or health staff in place to cooperate with local health facilities to take actions against any case of COVID-19 at the workplace;

c) Take responsibility for monitoring and supervising closely the operation of vehicles and drivers throughout the transportation process; in which, strengthening inspection and supervision through GPS tracking devices, dashboard cameras;

d) Ensure vehicles and drivers operate according to the itinerary, with eligible passengers and comply with the pandemic safety protocols as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Request the driver, service staff on a vehicle to stop and park only along the road (for eating, drinking, cleaning) at the designated places specified in the Transport order or the Passenger transport contract.

2. Drivers and service staff on the vehicle must:

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In medium-risk (Level 2) and high-risk (Level 3) localities/regions, they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days);

- In very high-risk localities/regions (Level 4): taxi drivers, app-based vehicles with less than 9 seats (cars for rental, tourist cars using electronic contracts) must be fully vaccinated or have been recovered from COVID-19 within 6 months and test negative for SARS-CoV-2 within 72 hours (from the result date) by RT-PCR or rapid antigen test;

b) Have hand sanitizer at a convenient place for passengers; apply natural ventilation measures suitable for each type of public transport; require passengers to wear masks during travel;

c) Clean and disinfect vehicles daily and after each trip for high-touch surfaces such as surfaces of steering wheels, door handles, seats, windows, floors, etc. For taxis and similar vehicles, the drivers and the attendants on the vehicle must clean the door handles and seats of the vehicle after each passenger boarding and deboarding with a quick-drying hand disinfectant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Fully satisfy the conditions for vehicle safety and emission inspection as prescribed; install GPS tracking devices, dashboard cameras according to Decree No. 10/2020/ND-CP and other relevant legislative documents;

b) Follow the COVID-19 safety protocols: have hand sanitizers and medical masks in place; clean and disinfect the vehicle after each use.

4. Bus stations

a) Develop a plan to pick up and drop off passengers in and out of the bus station in accordance with regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic;

b) Arrange points for health declaration and QR code scan;

c) Arrange points for rapid antigen test for SARS-CoV-2; arrange temporary isolation rooms or zones in well-ventilated areas;

d) Arrange ticket counters, waiting rooms and places to stop and park vehicles for passengers to get on and off vehicles in a manner that the required distance is maintained and the requirements on COVID-19 prevention and control of the Ministry of Health are satisfied;

dd) Raise the awareness of measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in public areas;

e) If any driver, service staff, or passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the bus station must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Post up the hotline of the local authority for reporting any breach of regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic.

5. Rest stops

a) Develop a plan for vehicles to enter and exit the rest stop in accordance with regulations on prevention and control of COVID-19;

b) Arrange points for health declaration and QR code scan;

c) Arrange points for rapid antigen test for SARS-CoV-2; arrange temporary isolation rooms or zones in well-ventilated areas;

d) Arrange places to stop and park vehicles for passengers to get on and off vehicles in a manner that the required distance is maintained and the requirements on COVID-19 prevention and control of the Ministry of Health are satisfied;

dd) Raise the awareness of measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in public areas;

e) If any driver, service staff, or passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the bus station must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

g) Require passengers to follow the COVID-19 safety protocols as prescribed in Clause 3, Section I, Part 2 of this Interim Guidance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Persons working at bus stations and rest stops making direct contact with drivers, service staff, and passengers must

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In localities/regions with medium risk (Level 2) and high risk (Level 3): they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days); no testing is required for people who have received 01 dose of vaccine after 03 weeks or have received the full dose(s) of vaccine or recovered from COVID-19 within 06 months.

c) Inspect, guide and assist passengers in making mandatory health declaration; regularly remind passengers to abide by the regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic of the Ministry of Health.

7. Frequency of passenger transport on roads by cars

a) For passenger transport on scheduled intra-provincial routes, buses, taxis, contracts, tourism, and transportation of students:  The Department of Transport shall give the People's Committee of the province counsel on this matter for decision in accordance with the principles set forth in Clause 2, Section I, Part 2 of this Interim Guidance;

b) For passenger transport on scheduled inter-provincial routes: The Departments of Transport at both ends of the route shall give the People's Committees of province counsel on how to resume the operation of the scheduled inter-provincial route; during the implementation process, based on the local situation of COVID-19 pandemic, the local Departments of Transport at both ends of the route shall reach an agreement on the frequency of operation according to the principles specified in Clause 2, Section I, Part 2 of this Interim Guidance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Directorate for Roads of Vietnam, the Departments of Transport, and local authorities shall inspect and supervise the implementation of COVID-19 prevention and control by transport operators, bus stations, and rest stops as per the law;

b) The actions against breaches of prevention and control of COVID-19 shall comply with the law.

III. MARITIME TRANSPORT (PASSENGER TRANSPORT FROM SHORE TO ISLANDS)

1. Transport operators, vehicle owners

a) Develop a plan for COVID-19 prevention and control and an action plan for any case of COVID-19 as per regulations;

b) Have staff or health staff in place to cooperate with local health facilities to take actions against any case of COVID-19 at the workplace;

c) Prepare vehicles that meet the requirements pertaining to maritime safety and security, fire safety and environmental protection as prescribed;

d) Prepare all necessary equipment and devices for the prevention and control of COVID-19 on board as per regulations of the Ministry of Health and local governments;

dd) If any passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the transport operator or vehicle owner must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Crew members, attendants on vehicles

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In medium-risk (Level 2) and high-risk localities/regions (Level 3), they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days).

b) Clean and disinfect vehicles daily and after each trip for high-touch surfaces such as surfaces of steering wheels, door handles, seats, windows, floors, toilet areas, etc;

c) Have hand sanitizer at a convenient place for passengers; apply suitable natural ventilation measures; require passengers to wear masks during travel.

3. Means of transport

a) Fully satisfy the vehicle safety and emission inspection as per regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Wharf and port operators

a) Develop plans to pick up and drop off passengers in and out of ports and wharves in a manner that maritime safety, maritime security, fire safety, environmental protection and regulations on COVID-19 prevention and control are ensured;

b) Arrange points for health declaration and QR code scan;

c) Arrange points for rapid antigen test for SARS-CoV-2; arrange temporary isolation rooms or zones in well-ventilated areas;

d) Arrange ticket counters, waiting rooms and places to stop and park vehicles for passengers to get on and off vehicles in a manner that the required distance is maintained and the requirements on COVID-19 prevention and control of the Ministry of Health are satisfied;

dd) If any passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the wharf or port operator must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

e) Raise the awareness of measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in public areas;

g) Require passengers to follow the COVID-19 safety protocols as prescribed in Clause 3, Section I, Part 2 of this Interim Guidance;

h) Post up the hotline of the local authority for reporting any breach of regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In localities/regions with medium risk (Level 2) and high risk (Level 3): they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days); no testing is required for people who have received 01 dose of vaccine after 03 weeks or have received the full dose(s) of vaccine or recovered from COVID-19 within 06 months.

c) Inspect, guide and assist passengers in making mandatory health declaration; regularly remind passengers to abide by the regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic of the Ministry of Health.

6. During the implementation process, based on the situation of COVID-19 pandemic in the locality and on the basis of the unanimous opinion of the Departments of Transport at both ends of the route, the Vietnam Maritime Administration shall decide the number of trips or the number of seats on the vehicle according to the principles specified in Clause 2, Section I, Part 2 of this Interim Guidance.

7. Inspection, supervision and actions against breaches

a) The Vietnam Maritime Administration and local authorities shall inspect and supervise the implementation of COVID-19 prevention and control by transport operators, vehicle owners, ports and wharves as per the law;

b) The actions against breaches of prevention and control of COVID-19 shall comply with the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Transport operators, vehicle drivers, flight attendants (flight crew) and other aviation personnel participating in the service of flights, means of transport, airports, airfields and seaplane landing areas must meet the requirements of the Interim Guidance on pandemic control for air transport during the time of COVID-19 pandemic prevention and control issued together with Decision No. 1654/QD-BGTVT dated September 9, 2021 of the Minister of Transport.

2. Transport operators

a) Airlines have an air transport business license or a general aviation business license issued by the Ministry of Transport in accordance with regulations2; the operator's certificate issued by the Civil Aviation Authority of Vietnam that is still valid according to the regulations of the Ministry of Transport on aviation safety regulations;

b) Comply with COVID-19 safety protocols.

3. Vehicle drivers and service staff (flight crew):

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In medium-risk (Level 2) and high-risk (Level 3) localities/regions, they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Have hand sanitizer at a convenient place for passengers; require passengers to wear masks during travel;

d) Clean and disinfect high-touch surfaces of vehicles such as door handles, seats, etc. after each trip.

4. Other aviation staff participating in the flight service that have direct contact with flight crew and passengers:

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In localities/regions with medium risk (Level 2) and high risk (Level 3): they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days); no testing is required for people who have received 01 dose of vaccine after 03 weeks or have received the full dose(s) of vaccine or recovered from COVID-19 within 06 months.

5. Means of transport

a) Aircraft of airlines and general aviation businesses are licensed by the Civil Aviation Authority of Vietnam and maintain flight safety supervision according to the regulations of the Ministry of Transport on aviation safety regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Follow the COVID-19 safety protocols: have hand sanitizers and medical masks in place; clean and disinfect the vehicle after each use.

6. Airports, airfields, seaplane landing areas

a) Develop plans to pick up and drop off passengers in and out of airports in a manner that aviation safety, aviation security, fire safety, environmental protection and regulations on COVID-19 prevention and control are ensured;

b) Airports with a valid certificate of airport operation issued by the Civil Aviation Authority of Vietnam;

c) Airfields and seaplane landing areas for general aviation activities (Ha Long, Vung Tau, etc.) that have been licensed by the Ministry of National Defense;

d) Arrange points for health declaration and QR code scan;

dd) Arrange points for rapid antigen test for SARS-CoV-2; arrange temporary isolation rooms or zones in well ventilated areas;

e) Arrange ticket counters, waiting rooms and places for passengers to get on and off vehicles in a manner that the requirements on COVID-19 prevention and control of the Ministry of Health are satisfied;

g) If any aviation staff member or passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the airport, airfield, or seaplane landing area must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Require passengers to follow the COVID-19 safety protocols as prescribed in Clause 3, Section I, Part 2 of this Interim Guidance;

k) Post up the hotline of the local authority for reporting any breach of regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic.

7. Frequency of operations

a) Phase 1 (up to 10 days from the date of application of this Interim Guidance):  each airline’s services will not exceed an average frequency of 50% of their first 10 days of April 2021 on each route, with seat social distancing practice;

b) Phase 2 (up to 10 days from the end date of Phase 1): each airline’s services will not exceed an average frequency of 70% of their first 10 days of April 2021 on each route (seat social distancing is not required);c) Phase 3 (from the end date of Phase 1): each airline’s services will not exceed the average frequency of their first 10 days of April 2021 on each route (seat social distancing is not required);

d) Phase 4 (new normal): normal resumption of operation;

dd) During the implementation of phases 1 and 2: new routes, with a frequency of one flight/day of each airline may operate with a frequency of one flight/day; seat social distancing in phase 1 is required;

e) Based on the situation of COVID-19 pandemic in the localities, on the basis of the unanimous opinion of the People's Committees of provinces where airports and airfields (of destination and departure) are located, the Civil Aviation Administration of Vietnam will decide to adjust frequency of operations according to the stages at point a, point b, point c, point d and point dd of this clause.

In case the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control or the Ministry of Health has its own regulations, the direction of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control or the Ministry of Health shall prevail.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Civil Aviation Authority of Vietnam and local authorities shall inspect and supervise the implementation of COVID-19 prevention and control by airports, airlines and passengers at airports and airfields according to the law;

b) The Civil Aviation Authority of Vietnam shall supervise the sale of tickets by airlines according to the prescribed frequencies;

c) The actions against breaches of prevention and control of COVID-19 shall comply with the law.

V. INLAND WATER TRANSPORT

1. Transport operators, vehicle owners

a) Develop a plan for COVID-19 prevention and control and an action plan for any case of COVID-19 as per regulations;

b) Have staff or health staff in place to cooperate with local health facilities to take actions against any case of COVID-19 at the workplace;

c) Prepare vehicles that meet the requirements pertaining to safety and security, fire safety and environmental protection as prescribed;

d) Prepare all necessary equipment and devices for the prevention and control of COVID-19 on board as per regulations of the Ministry of Health and local governments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) If any passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the transport operator or vehicle owner must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions.

2. Crew members, attendants on vehicles

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In medium-risk (Level 2) and high-risk localities/regions (Level 3), they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days).

b) Clean and disinfect high-touch surfaces of vehicles daily and after each trip: surfaces of steering wheels, door handles, seats, windows, floors, toilet areas, etc.;

c) Have hand sanitizer at a convenient place for passengers; apply suitable natural ventilation measures; require passengers to wear masks during travel.

3. Means of transport

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Follow the COVID-19 safety protocols: have hand sanitizers and medical masks in place; clean and disinfect the vehicle after each use.

4. Inland ports and wharves

a) Develop plans to pick up and drop off passengers in and out of ports and wharves in a manner that safety, security, fire safety, environmental protection and regulations on COVID-19 prevention and control are ensured;

b) Arrange points for health declaration and QR code scan;

c) Arrange points for rapid antigen test for SARS-CoV-2; arrange temporary isolation rooms or zones in well ventilated areas;

d) Arrange ticket counters, waiting rooms and places for passengers to get on and off vehicles in a manner that the required distance is maintained and the requirements on COVID-19 prevention and control of the Ministry of Health and local governments are satisfied;

dd) If any crew member, attendant, or passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the inland port or wharf must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

e) Raise the awareness of measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in public areas;

g) Require passengers to follow the COVID-19 safety protocols as prescribed in Clause 3, Section I, Part 2 of this Interim Guidance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Persons working at ports or wharves making direct contact with crew members, attendants on vehicles and passengers must

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In localities/regions with medium risk (Level 2) and high risk (Level 3): they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days); no testing is required for people who have received 01 dose of vaccine after 03 weeks or have received the full dose(s) of vaccine or recovered from COVID-19 within 06 months.

c) Inspect, guide and assist passengers in making mandatory health declaration; regularly remind passengers to abide by the regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic of the Ministry of Health.

6. During the implementation process, based on the situation of COVID-19 pandemic in the locality, the Department of Transport shall decide the number of trips or the distance between seats according to the principles specified in Clause 2, Section I, Part 2 of this Interim Guidance.

7. Inspection, supervision and actions against breaches

a) The Vietnam Inland Waterway Administration, Department of Transport, and local authorities shall inspect and supervise the implementation of COVID-19 prevention and control by transport operators, vehicle owners, inland ports and wharves as per the law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. RAILWAY TRANSPORT

1. Railway transport operators

a) Develop a plan for COVID-19 prevention and control and an action plan for any case of COVID-19 as per regulations;

b) Have staff or health staff in place to cooperate with local health facilities to take actions against any case of COVID-19 at the workplace;

c) Prepare railway vehicles that meet the requirements pertaining to safety and security, fire safety and environmental protection as prescribed;

d) Prepare all necessary equipment and devices for the prevention and control of COVID-19 on board as per regulations of the Ministry of Health and local governments;

dd) If any passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the transport operator or vehicle owner must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

e) Clean and disinfect high-touch surfaces of vehicles before and after each trip: cabs, passenger coaches, seats, toilet areas, etc.), during the trip, it is necessary to disinfect regularly depending on the actual situation.

2. Train drivers, service staff on board must

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

- In medium-risk (Level 2) and high-risk localities/regions (Level 3), they must be tested for SARS-CoV-2 weekly (every 7 days);

- In very high-risk localities/regions (Level 4): they must be fully vaccinated or have been recovered from COVID-19 within 6 months and test negative for SARS-CoV-2 within 72 hours (from the result date) by RT-PCR or rapid antigen test.

c) Have hand sanitizer at a convenient place for passengers; apply suitable natural ventilation measures; require passengers to wear masks during travel;

d) Clean and disinfect high-touch surfaces of vehicles daily and after each trip: cabs, passenger coaches, seats, toilet areas, etc.), during the trip, it is necessary to disinfect regularly depending on the actual situation;

dd) Inspect, guide and assist passengers in making mandatory health declaration before boarding; regularly remind passengers to abide by the regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic of the Ministry of Health;

e) Supplementing personal information for passengers who do not have or lack personal information (through checking on PDA (Personal Digital Assistants) or mobile phones).

3. Railway vehicles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Arrange a separate area to isolate suspected COVID-19 passengers on board temporarily suitable to the actual situation on board;

c) Follow the COVID-19 safety protocols: have hand sanitizers and medical masks in place; clean and disinfect the vehicle after each trip.

4. Train stations

a) Develop plans to pick up and drop off passengers in and out of train stations in a manner that safety, security, fire safety, environmental protection and regulations on COVID-19 prevention and control are ensured;

b) Arrange points for health declaration and QR code scan;

c) Arrange points for rapid antigen test for SARS-CoV-2; arrange temporary isolation rooms or zones in well ventilated areas;

d) Arrange ticket counters, waiting rooms and places for passengers to get on and off vehicles in a manner that the required distance is maintained and the requirements on COVID-19 prevention and control of the Ministry of Health and local governments are satisfied;

dd) If any driver, service staff, or passenger shows signs of fever, cough, shortness of breath, fatigue, the train station must take them to an isolation place and immediately notify the local health authority for further actions;

e) Raise the awareness of measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in public areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Post up the hotline of the local authority for reporting any breach of regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic.

5. Railway centers and stations shall take charge and coordinate with train stations in performing the following:

a) Checking and guiding passengers to make mandatory health declaration to ensure that all passengers must fill in a health declaration before boarding the train (unless the passenger arrives at the station close to the train departure time, the declaration will be filled in on board);

b) Checking passengers' body temperature and test papers before entering the train station or boarding the train; in case a passenger is found to have symptoms of cough, fever or shortness of breath, the railway center or station must promptly notify the local health authority for further actions;

c) Regularly raise the awareness and guide passengers on measures to prevent and control the COVID-19 pandemic.

6. Those who work at train stations, railway centers and stations and have direct contact with train drivers, service staff on board and passengers must:

a) comply with “5K message”; make health declarations as regulated by the Ministry of Health;

b) test for SARS-CoV-2 (by PCR or rapid antigen test):

- When they have cough, fever, shortness of breath or related epidemiological factors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In very high-risk localities/regions (Level 4): they must be fully vaccinated or have been recovered from COVID-19 within 6 months and test negative for SARS-CoV-2 within 72 hours (from the result date) by RT-PCR or rapid antigen test.

c) Inspect, guide and assist passengers in making mandatory health declaration; regularly remind passengers to abide by the regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic of the Ministry of Health;

7. During the implementation process, based on the situation of COVID-19 pandemic in the localities, on the basis of the unanimous opinion of the People's Committees of provinces where train stations (of destination and departure) are located, the Vietnam Railway Administration shall decide the number of pairs of trains, pick-up and drop-off stations on the route according to the principles specified in Clause 2, Section I, Part 2 of this Interim Guidance.

8. Inspection, supervision and actions against breaches

a) Vietnam Railway Administration and local authorities shall inspect and supervise the implementation of COVID-19 prevention and control by railway operators as per regulations; supervise the sale of tickets by railway transport operators in accordance with Clause 7 of this Section;

b) The actions against breaches of prevention and control of COVID-19 shall comply with the law.

VII. CONNECTING TRANSPORT OF INBOUND AND OUTBOUND PASSENGERS AT AIRPORTS AND TRAIN STATIONS IN VERY HIGH LOCALITIES/REGIONS (LEVEL 4)

1. Airport authorities, train station authorities shall:

a) Arrange locations and areas in airports and train stations for road transport vehicles to pick up and drop off passengers; guide road transport vehicles to go in and out of airports and train stations according to designated locations and areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Coordinate with the Departments of Transport of (provinces/cities where airports, train stations are located) to pick up and drop off passengers through the airports or train stations.

2. Departments of Transport of (provinces/cities where airports, train stations are located) shall take charge and cooperate with departments, local authorities and the airport and train station authorities in connecting transport of passengers on roads with airports and train stations.

3. Car transport operators, drivers shall:

a) Transport passengers to and from airports and train stations according to the principle of “one road, two destinations”; stop and parking is not allowed on the trip (except for an emergency);

b) Comply with the instructions of the Department of Transport and the airport or train station authority when transporting passengers to and from the airports or train stations.

4. Passengers shall strictly abide by the instructions of airports and train stations in the prevention and control of COVID-19.

PART 3

IMPLEMENTATION

1. Request the Ministry of Health, the Ministry of Public Security and the concerned ministries and agencies to coordinate with the Ministry of Transport and the People's Committees of provinces in directing and guiding the passenger transport activities of 5 sectors (roads, railways, inland waterways, maritime, aviation) while localities implement levels of COVID-19 prevention and control according to their respective fields of management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Direct the Department of Transport to take charge and coordinate with relevant agencies in, based on the actual situation in the province/city and this Interim Guidance, giving the People's Committee of province/city counsel on a plan for passenger transport activities for issuance for a safe, flexible adaptation to and  effective control of the COVID-19 pandemic and no congestion at pandemic control checkpoints;

b) Direct Departments of Transport to take charge and cooperate with departments, local authorities and the airport and train station authorities in connecting transport of passengers on roads with airports and railway stations.

3. Directorate for Roads of Vietnam and  the Civil Aviation Authority of Vietnam, Vietnam Maritime Administration Vietnam Railway Administration, Inland Waterways shall:

3.1. Initiate the implementation of this Interim Guidance;

3.2. Publish on the website of the Directorate and Departments on regulations on passenger transport activities associated with the prevention and control of COVID-19 pandemic; frequency of passenger transport operations; hotline for guidance, feedbacks and problems.

3.3. Civil Aviation Authority of Vietnam, Vietnam Railway Administration shall:

a) Develop a plan for passenger transport activities based on this Interim Guidance for a safe, flexible adaptation to and effective control of the COVID-19 pandemic;

b) The Civil Aviation Authority of Vietnam shall direct the Airport Authority, the Airports Corporation of Vietnam, and Van Don International Airport to coordinate with the Departments of Transport and local authorities to connect transport of passengers on roads with aviation transport;

c) The Vietnam Railway Administration shall direct the Vietnam Railway Corporation to coordinate with the Departments of Transport and local authorities to connect transport of passengers on roads with railway transport.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Take charge and coordinate with relevant agencies in, based on the actual situation in the province/city and this Interim Guidance, giving the People's Committee of province/city counsel on a plan for passenger transport activities for issuance for a safe, flexible adaptation to and  effective control of the COVID-19 pandemic and no congestion at pandemic control checkpoints;

b) Take charge and cooperate with departments, local authorities and the airport and train station authorities in connecting transport of passengers on roads transport of passengers by air and railway.

c) Instruct and request transport operators, bus stations, ports and inland waterway terminals in their localities to comply with this Interim Guidance and local directions;

d) Publish on the website of the Department of Transport and announce on the mass media the regulations on passenger transport activities associated with the prevention and control of the COVID-19 pandemic; frequency of passenger transport operations; hotline for transport operators, bus stations, ports, inland waterways, vehicle drivers to know and act accordingly, and receive complaints and handle arising situations.

5. Vietnam Automobile Transportation Association (VATA), Local Automobile Transport Association, Vietnam Inland Water Transport Association, Vietnam Ship Owners Association shall raise the awareness of local transport operators to comply with this Interim Guidance, relevant guiding documents and instructions to ensure smooth and safe transport of passengers and prevention and control of the COVID-19 pandemic as per regulations.

6. Passenger transport operators in 5 sectors; bus stations, rest stops on roads; ports, wharves, inland waterway wharves; airports, airfields, seaplane landing areas; train stations, railway centers and stations shall strictly comply with this Interim Guidance, regulations of the Ministry of Health and relevant laws./.

 

1  Khau trang (facemask) - Khu khuan (disinfection) - Khoang cach (distance) - Khong tu tap (no gathering) - Khai bao y te (health declaration)

2 In Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 1, 2016 of the Government on conditional business lines in the field of civil aviation; Decree No. 89/2019/ND-CP dated November 15, 2019 of the Government on amendments to the Government's Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 1, 2016 on conditional business lines in the field of civil aviation and the Government's Decree No. 30/2013/ND-CP dated April 8, 2013 on air transportation business and general aviation activities.

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 1740/QD-BGTVT dated September 30, 2021 on promulgation of Interim guidance on passenger transport activities in 5 sectors (roadway, railway, inland waterway, maritime, aviation) for a safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19
Official number: 1740/QD-BGTVT Legislation Type: Decision
Organization: The Ministry of Transportation and Communications Signer: Le Dinh Tho
Issued Date: 30/09/2021 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decision No. 1740/QD-BGTVT dated September 30, 2021 on promulgation of Interim guidance on passenger transport activities in 5 sectors (roadway, railway, inland waterway, maritime, aviation) for a safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status