Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thanh Hoà, Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 04/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯONG BINH VÀ XÃ HỘI - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Hà Nội, ngày 04  tháng 9 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TIỀN KÝ GUỸ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 8 và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề quy định tại Điều 34 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ (sau đây gọi là người lao động);

c) Ngân hàng thương mại nhận ký quỹ.

3. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ; người lao động thoả thuận với doanh nghiệp dịch vụ thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Điều 23 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc ký quỹ của doanh nghiệp và người lao động thực hiện tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

4. Lãi suất tiền gửi ký quỹ

a) Doanh nghiệp ký quỹ được ngân hàng thương mại nhận ký quỹ trả lãi tiền gửi ký quỹ theo mức lãi suất do hai bên thoả thuận phù hợp với mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tương ứng với thời hạn ký quỹ; trường hợp doanh nghiệp rút tiền ký quỹ và tất toán tài khoản tiền gửi ký quỹ trước thời hạn thì áp dụng theo mức lãi suất có kỳ hạn tương ứng với thời hạn ký quỹ thực tế;

b) Người lao động trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ nộp tiền ký quỹ vào tài khoản riêng do doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại để giữ tiền ký quỹ của người lao động được ngân hàng thương mại nhận ký quỹ trả lãi tiền gửi ký quỹ theo mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tương ứng với thời hạn ký quỹ; trường hợp người lao động rút tiền ký quỹ và tất toán tài khoản tiền gửi ký quỹ trước thời hạn thì áp dụng theo mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tương ứng với thời hạn ký quỹ thực tế.

II- TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

1. Thực hiện ký quỹ

a) Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép và đảm bảo hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc đảm bảo thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

b) Doanh nghiệp gửi ngân hàng giấy đề nghị mở tài khoản tiền ký quỹ (mẫu Phụ lục 01);

c) Ngân hàng và doanh nghiệp ký kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan, trong đó có các nội dung: tên, địa chỉ của doanh nghiệp và ngân hàng; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; mở và sử dụng tài khoản ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên và các thoả thuận khác;

d) Ngân hàng hạch toán số tiền doanh nghiệp ký quỹ vào tài khoản “Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam” theo tài khoản cấp III “Bảo đảm các thanh toán khác”, hạch toán chi tiết theo từng khách hàng là doanh nghiệp và xác nhận việc doanh nghiệp ký quỹ tại ngân hàng (mẫu Phụ lục 02);

đ) Doanh nghiệp nộp giấy xác nhận ký quỹ cho Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày).

2. Sử dụng tiền ký quỹ

Trường hợp phải đưa người lao động đang làm việc ở nước ngoài về nước theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người lao động bị chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng hoặc thu nhập và điều kiện làm việc, ăn, ở của người lao động không được đảm bảo nhưng doanh nghiệp không thực hiện thì Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày) sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp để thanh toán các chi phí đưa người lao động về nước.

3. Thủ tục, hồ sơ rút tiền ký quỹ

Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày) có văn bản yêu cầu ngân hàng cho rút tiền ký quỹ hoặc trích tài khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp để sử dụng cho các nội dung quy định tại khoản 2, mục này.  

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày) để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tất toán tài khoản ký quỹ

a) Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản cho doanh nghiệp dịch vụ trong các trường hợp sau:

- Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp không đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp không đủ điều kiện để được cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và xác nhận doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp đầy đủ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản xác nhận việc doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp đầy đủ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật.

b) Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản cho doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày) có văn bản xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thanh lý hợp đồng ký kết với người lao động.

III- TIỀN KÝ QUỸ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Thực hiện ký quỹ

a) Tiền ký quỹ của người lao động phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và chỉ được thực hiện sau khi người lao động ký hợp đồng này với doanh nghiệp và được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc hoặc cấp visa;

b) Thời hạn ký quỹ của người lao động tương ứng với thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động;

c) Người lao động trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tiền ký quỹ được doanh nghiệp mở tại ngân hàng. Trường hợp người lao động nộp tiền ký quỹ thông qua doanh nghiệp, doanh nghiệp phải cấp biên lai thu tiền cho người lao động và chậm nhất là 15 ngày kể từ khi nhận tiền ký quỹ của người lao động, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số thu tiền ký quỹ vào tài khoản mở tại ngân hàng;

d) Ngân hàng hạch toán tiền ký quỹ của người lao động vào tài khoản “Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam” theo tài khoản cấp III “Bảo đảm các thanh toán khác” và hạch toán chi tiết theo từng khách hàng là doanh nghiệp. Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm hạch toán, theo dõi và quản lý tiền ký quỹ của từng người lao động.

2. Sử dụng tiền ký quỹ

Trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp có quyền yêu cầu ngân hàng trích tài khoản tiền ký quỹ của người lao động để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này doanh nghiệp phải xuất trình văn bản hoà giải thành với người lao động hoặc phán quyết đã có hiệu lực thi hành của Toà án. Số tiền ký quỹ còn thừa (nếu có) phải trả lại cho người lao động, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung.

3. Hoàn trả tiền ký quỹ

Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động sau khi trừ số tiền đã thanh toán theo quy định tại khoản 2, Mục này (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp và người lao động thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (người lao động hoàn thành hợp đồng hoặc về nước trước hạn);

b) Doanh nghiệp đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 27 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

c) Doanh nghiệp bị giải thể hoặc bị phá sản;

d) Người lao động không đi làm việc ở nước ngoài sau khi đã nộp tiền ký quỹ;

e) Doanh nghiệp không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi người lao động đã nộp tiền ký quỹ.

4. Thủ tục, hồ sơ hoàn trả tiền ký quỹ

a) Đối với trường hợp nêu tại các điểm a, d và e, khoản 3, Mục này: Doanh nghiệp có giấy đề nghị rút tiền ký quỹ kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động, trong đó ghi rõ số tiền ký quỹ hoàn trả cho người lao động. Trong trường hợp này doanh nghiệp có thể uỷ quyền cho người lao động trực tiếp rút tiền ký quỹ tại ngân hàng;

b) Đối với trường hợp nêu tại điểm b, khoản 3, Mục này: Doanh nghiệp có giấy đề nghị rút tiền ký quỹ kèm theo giấy đề nghị của người lao động hoặc người được người lao động uỷ quyền về việc hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động;

c) Đối với trường hợp nêu tại điểm c, khoản 3, Mục này: Doanh nghiệp có giấy đề nghị rút tiền ký quỹ kèm theo văn bản xác nhận của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc doanh nghiệp bị giải thể hoặc bị phá sản để chuyển cho doanh nghiệp khác hoặc chuyển cho Cục Quản lý lao động ngoài nước giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo quy định tại khoản 3, Điều 25 và khoản 3, Điều 26 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

IV- TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG, DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ

a) Thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp mở, sử dụng và quản lý tài khoản ký quỹ đúng quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan;

b) Trả lãi cho số dư tiền ký quỹ của doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại khoản 4, Mục I, Thông tư này.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp

a) Báo cáo tình hình tiền ký quỹ của người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không được sử dụng sai mục đích tiền ký quỹ theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

3. Trách nhiệm của Cục Quản lý lao động ngoài nước

a) Hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện việc ký quỹ theo đúng quy định của Thông tư này và pháp luật liên quan;

b) Phối hợp với ngân hàng thực hiện hoàn trả và tất toán tài khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 mục II Thông tư này;

c) Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và người lao động.

4. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc ký quỹ theo đúng quy định của Thông tư này và pháp luật liên quan;

b) Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp;

c) Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, các Ban quản lý lao động hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và ngân hàng trong việc sử dụng và tất toán tài khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này và pháp luật liên quan.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ Thông tư số 02/2004/TT-NHNN ngày 19/05/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu giải quyết./.

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hoà

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các doanh nghiệp XKLĐ;
- Các Ngân hàng thương mại;
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH và Ngân hàng Nhà nước;
- Lưu: VT,  QLLĐNN (Bộ LĐTBXH); VT, Ban TT (NHNN).

 

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo TT liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ QUỸ 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tên doanh nghiệp:

Tên giao dịch tiếng Anh (viết tắt):

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:                                                        Fax:

Đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp ký quỹ hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, số tiền:                          (bằng chữ:                             ).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ký quỹ tại ngân hàng.

 

                                                                                    ...., ngày.... tháng.... năm....

                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                                  (Ký, ghi họ tên và đóng đấu)

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02

(Ban hành kèm theo TT liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007)

 

TÊN NGÂN HÀNG

..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hợp đồng ký quỹ số...... ngày.... tháng.... năm.... đã ký kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng.

Ngân hàng: (Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ)

XÁC NHẬN

Tên doanh nghiệp:

Tên giao dịch tiếng Anh (viết tắt):

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:                                                              Fax:

Chủ tài khoản:                           Chức danh:

Đã nộp đủ số tiền ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động là: ………………. (Bằng chữ: ……………………..) vào tài khoản số ………………….. tại Ngân hàng.

Giấy xác nhận được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ.

 

                                                                                 ...., ngày.... tháng.... năm....

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                (Ký, ghi họ tên và đóng đấu)

 

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS -
THE STATE BANK OF VIETNAM
---------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
---------------

No. 17/2007/TTLT-BLDTBXH-NHNNVN

Hanoi, September 4, 2007

 

INTER-MINISTERIAL CIRCULAR

PROVIDING FOR THE MANAGEMENT AND USE OF DEPOSIT OF ENTERPRISES AND LABORERS GOING ABROAD FOR WORKING UNDER LABOUR CONTRACT

Pursuant to the Law on Vietnamese laborers going abroad for working under the labour contract, dated November 29th, 2006;
Pursuant to the Decree No. 126/2007/ND-CP dated August 1st, 2007 of the Government providing in details for and guiding the implementation of several articles of the Law on Vietnamese laborers going abroad for working under the labour contract;

Inter-ministries of Labor, War Invalids and Social Affairs and State Bank of Vietnam provide in details for the management and use of deposit of enterprises and laborers going abroad for working under the labour contract as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Governing scope

This Circular provides for the depositing, management and use of deposit of enterprises and laborers going abroad for working under the labour contract.

2. Subjects of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. Laborers going abroad for working under the contract of sending laborers to foreign countries for working entered into with the service enterprise (herein after referred to as laborer);

c. Commercial bank accepts deposit.

3. Enterprise performs the depositing in Vietnam dong in accordance with the level regulated by the Government from time to time; laborer agrees with service Enterprise on performing the depositing in Vietnam dong according to provisions of Article 23 of the Law on Vietnamese laborers going abroad for working under the labour contracts and guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. The depositing of enterprise and laborer shall be performed at commercial bank authorized to operate in Vietnam where enterprises head office is located.

4. Interest rate of deposit

a. Depositing enterprise shall be entitled to receive deposit interests from commercial bank accepting the deposit by the interest rate agreed upon by the two parties, corresponding with interest rate level of the deposit with the term correlative with depositing term; where the enterprise withdraws the deposit and settles account of deposit prior to its maturity, the applicable interest rate shall be the interest rate for deposit with the term correlative with factual depositing term;

b. Laborer who directly or through service enterprise pays money as deposit to a private account opened by the enterprise in a commercial bank in order to keep deposit of laborer, shall be entitled to receive deposit interests from the commercial bank which accepts the deposit according to the interest rate level applicable to the deposit with term correlative with the depositing term; where the laborer withdraws deposit and settles account of deposit prior to its maturity, the applicable interest rate shall be the interest rate for deposit with term correlative with factual depositing term;

II. DEPOSIT OF ENTERPRISE

1. Performance of depositing

a) Enterprise shall perform the depositing so as competent state agency considers granting permit and guarantees for activity of sending Vietnamese laborers to foreign countries for working or guarantees for implementation of the contract of sending laborers to foreign countries for working in the form of practising for skill improvement;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c. Bank and enterprise shall enter into a depositing contract in line with provisions of this Circular and related laws, which contains such contents as: name, address of the enterprise and the bank; amount to be deposited; interest rate of the deposit; opening and use of deposit account; withdrawal of deposit; refund of deposit; responsibilities of parties and other agreements;

d. Bank shall account the money amount deposited by the enterprise into the account VND deposit according to level 3 account Guarantee for other payments, perform the detailed accounting by each corporate customer and confirm the depositing by enterprise at the bank (Appendix No. 02);

dd. Enterprise shall hand in the certificate of deposit to Department of oversea laborer management or Department of Labour, War Invalids and Social Affairs (in respect of the contract of sending labourers to foreign countries for working in the form of practicing for skill improvement for less than 90 days).

2. Use of deposit

Where it is required to bring labourer working abroad back to the country in accordance with the instruction of competent state agency in case of death, on-the-job accident, accident due to risk, occupational disease, life threatening of laborer or when income and working, accommodation conditions of laborer are not secured, but the enterprise fails to do so, Director of the Department of oversea laborer management or Director of Department of Labour, War Invalids and Social Affairs (for the contract of sending laborers to foreign countries for working in the form of practicing for skill improvement for less than 90 days) shall use deposit of the enterprise to make payment for expenses on bringing labourer back to the country.

3. Procedures, file for deposit withdrawal

The Director of Department of oversea laborer management or Director of Department of Labour- War Invalids and Social Affairs (for the contract of sending laborers to foreign countries for working in the form of practicing for skill improvement for less than 90 days) shall send the bank a written request for deposit withdrawal or deducting from deposit account of the enterprise to use for the contents provided for in paragraph 2 of this Section.

Within 30 days from the withdrawal of deposit, enterprise must pay additional amount to have sufficient amount of deposit as stipulated. If the enterprise fails to do so, the bank shall give a written notice to the Department of oversea labourer management or Department of Labour, War Invalids and Social Affairs (for the contract of sending laborers to foreign countries for working in the form of practicing for skill improvement for less than 90 days) to have solution in accordance with provisions of applicable laws.

4. Settlement of deposit account

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Where Department of Oversea Laborer Management replies in writing to enterprise that is not qualified for being granted permit to send labourers to foreign countries for working;

- Where Department of Oversea Laborer Management replies in writing to enterprise that is not qualified for being granted permit to send labourers to foreign countries for working and certifies that the enterprise has fully performed its obligations to laborers in accordance with the contract of sending labourers to foreign countries for working, has made full contribution to the Fund for oversea employment support in accordance with provisions of applicable laws;

- Where Department of Oversea Laborer Management confirms in writing that enterprise has stopped sending labourers to foreign countries for working and has fully performed its obligations to laborers in accordance with the contract of sending labourers to foreign countries for working, has made full contribution to the Fund for oversea employment support in accordance with provisions of applicable laws;

b. The Bank shall refund the deposit and settle the account of enterprise which sends labourers to foreign countries for working in the form of practicing for skill improvement when Department of Oversea Laborer Management or Department of Labour, War Invalids and Social Affairs (for the contract with the term of less than 90 days) confirms in writing that enterprise has completed the contract of sending labourers to foreign countries for working and has liquidated the contract entered into with the labourer.

III. DEPOSIT OF LABOURER

1. Performance of depositing

a. Deposit of the labourer must be clearly stated in the contract of sending labourers to foreign countries for working and the depositing shall only be made after the labourer signs this contract with the enterprise and he is accepted to work or granted visa by foreign party;

b. Depositing term of labourer is correlative with the term of the contract of sending labourers to foreign countries for working entered into between the enterprise and laborer;

c. Laborer shall directly or through service enterprise, pay money to deposit account opened by the enterprise in the bank. Where laborer deposits money through the enterprise, the enterprise shall have to issue a receipt to the labourer and must pay all these money amounts to the account opened at the bank after 15 days at the latest since its receipt of deposited amount of labourer.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Use of deposit

Where laborer violates the contract of sending laborers to foreign countries for working, enterprise shall have the right to request the bank to deduct from deposit account of the laborer to compensate for the damage caused by laborers fault to the enterprise. In this case, enterprise has to present a document on successful reconciliation with laborer or effective judgement of the Court. The excessive amount of deposit (if any) must be refunded to the laborer, and the laborer must pay additionally if the deposited amount is not sufficient.

3. Refund of deposit

The bank shall refund deposit of laborer after subtracting the money amount already paid in accordance with provisions in paragraph 2, this Section (if any) in following cases:

a. Enterprise and laborer liquidate the contract of sending labourers to foreign countries for working (laborer completes the contract or comes back to the country before the expiry);

b. Enterprise unilaterally liquidates the contract of sending labourers to foreign countries for working in accordance with provisions in point dd, paragraph 1, Article 27 of the Law on Vietnamese laborers going abroad for working under the labour contract;

c. Enterprise is dissolved or goes bankrupt;

d. Labourer fails to go abroad for working after having paid money as deposit;

e. Enterprise fails to send labourer to foreign country for working after the labourer has paid money as deposit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. For cases mentioned in points a, d and e, paragraph 3 of this Section: enterprise has to present a written request for withdrawing deposit enclosed with the minutes of liquidation of the contract of sending laborers to foreign countries for working, which clearly state the amount of deposit to be refunded to the laborer. In this case the enterprise may authorize labourer to directly withdraw the deposit at the bank.

b. For the case stated in point b, paragraph 3 in this Section: Enterprise has to present a written request for withdrawing deposit enclosed with the request for the refund of deposit by the laborer or by the person authorized by the labourer.

c. For the case stated in point c, paragraph 3 in this Section: Enterprise has to present a written request for withdrawing deposit enclosed with the confirmation of Department of oversea laborer management on the dissolution or bankruptcy of the enterprise to send to another enterprise or send to the Department of oversea laborer management for settling rights and obligations of labourer in accordance with provisions in paragraph 3, Article 25 and paragraph 3, Article 26 of the Law on Vietnamese laborers going abroad for working under the labour contract.

IV. RESPONSIBILITIES OF BANK, ENTERPRISE AND STATE MANAGEMENT AGENCY

1. Responsibilities of the bank accepting deposit

a. To carry out and guide the enterprise to open, use and manage deposit account in accordance with provisions in this Circular and related laws;

b. To pay interest for the deposit balance of the enterprise and labourer in accordance with provisions in paragraph 4, Section I of this Circular;

2. Responsibilities of enterprise

a. To make report on the state of deposit of laborer upon request of competent agencies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Responsibilities of the Department of oversea laborer management

a. To provide guidance to enterprise and labourer on the implementation of depositing in accordance with provisions of this Circular and related laws;

b. To coordinate with the bank in refunding and settling the deposit account of the enterprise in accordance with provisions in paragraph 3 and paragraph 4, Section II of this Circular.

c. To examine, deal with violation acts within the competence or request for the settlement of violation acts in the management and use of deposit of enterprise and laborer.

4. Responsibilities of Department of Labour, War Invalids and Social Affairs

a. To provide guidance to the enterprise on the implementation of the depositing in accordance with provisions in this Circular and of related laws;

b. To examine, deal with violation acts within the competence or request for the settlement of violation acts in the management and use of deposit of enterprise;

c. To coordinate with Department of oversea labourer management, Labour Management Committees or oversea representative agencies of Vietnam and the bank in using and settling the deposit account of enterprise in accordance with provisions in this Circular and related laws.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Any query that may occur during the implementation process should be reported to Inter-Ministries of Labour, War Invalids and Social Affairs, State Bank of Vietnam for study and solutions.

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

DEPUTY GOVERNOR

 

 

 

 

Phung Khac Ke

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.DEPUTY MINISTER

 

 

 

Nguyen Thanh Hoa

 

APPENDIX 01

(Issued in conjunction with the Inter-ministerial Circular No. 17/2007/TTLT-BLDTBXH-NHNNVN dated 4 September 2007)

NAME OF ENTERPRISE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-------------

 

REQUEST FOR DEPOSITING

Pursuant to the Inter-ministerial Circular No. 17/2007/TTLT-BLDTBXH-NHNNVN dated 4 September 2007 of Inter- Ministries of Labour, War Invalids and Social Affairs and State Bank of Vietnam, providing for the management and use of deposit of enterprises and deposit of labourers going abroad for working under the labour contract.

Name of enterprise

Trading name in English (abbreviated):

Address of Head Office:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.would like to request the bank to accept the depositing of the enterprise for the activity of sending labourers to foreign countries for working, with the amount of . (in words: )

We undertake to comply with provisions of applicable laws on depositing at the bank

 

., date.

Head of the unit

(Sign, clearly state the full name and seal)

 

APPENDIX 02

(Issued in conjunction with the Inter-ministerial Circular No. 17/2007/TTLT-BLDTBXH-NHNNVN dated 4 September 2007)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.NAME OF ENTERPRISE

-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---------------

 

CONFIRMATION OF HAVING PAID MONEY AS DEPOSIT

Pursuant to the Inter-ministerial Circular No. 17/2007/TTLT-BLDTBXH-NHNNVN dated 4 September 2007 of Inter- Ministries of Labour, War Invalids and Social Affairs and State Bank of Vietnam, providing for the management and use of deposit of enterprise and deposit of labourers going abroad for working under the labour contract and the contract of depositing No.., dated entered into by and between the enterprise and the bank.

The bank: (Name of the bank where the enterprise deposits money)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Name of enterprise:

Trading name in English (abbreviated):

Address of Head Office:

Tel: Fax:

Account holder: Title:

has paid full amount of deposit for labour export activity to be of : . (in words:) to the account No. at the bank

This confirmation is made into 3 copies: 02 copies kept by the enterprise, 01 copy kept by the bank

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Director

(Sign, clearly state the full name and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/09/2007 quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký guỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.894

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!