Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 19/2005/TT-BTM quản lý hoạt động bán hàng đa cấp hướng dẫn Nghị định 110/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 19/2005/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại,
Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp,
Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP như sau:

1. Đối tượng đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Đối tượng đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam muốn được tổ chức bán hàng đa cấp sau thời điểm Nghị định số 110/2005/NĐ-CP  ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực thi hành.

2. Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp là Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch nơi doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đăng ký kinh doanh.

3. Trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

a) Niêm yết công khai các hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thời gian và các thủ tục hành chính cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại trụ sở;

b) Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khi hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ;

c) Đảm bảo thời gian xét cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP và các hướng dẫn tại Thông tư này;

d) Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

đ) Báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại về việc cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ;

e) Sau khi cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện đầy đủ các chế độ lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bao gồm các giấy tờ tại Điều 15 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP .

b) Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thực hiện theo mẫu MĐ-1 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Những người đứng đầu doanh nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 15 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

5. Nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mẫu

a) Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chÝnh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

b) Họ và tên, hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài) nơi đăng ký tạm trú, số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài) của người tham gia; số giấy phép lao động của người tham gia là người nước ngoàic) Nguồn gốc, chủng loại, chất lượng, giá cả, công dụng và cách thức sử dụng của hàng hoá được bán, giá bán lại hàng hoá, các điều kiện và phạm vi bảo hành đối với hàng hoá (nếu có);

d) Cách thức tính tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế mà người tham gia nhận được từ việc tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp nhận;

đ) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bao gồm cả ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc người tham gia;

e) Các trường hợp chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

6. Trình tự cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ làm thành 02 bản theo mẫu MTB-1 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, 01 bản giao cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu MTB-2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

- Doanh nghiệp có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của doanh nghiệp.

- Trong trường hợp không phải bổ sung hồ sơ, thời hạn thẩm định hồ sơ được tính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trên cơ sở hồ sơ đã nhận được và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thẩm định hồ sơ để quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Trường hợp từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

c) Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được ghi theo mẫu MG-1 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

- Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính, 01 bản cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu ở cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ghi số Giấy đăng ký theo quy định như sau:

+ Mã số tỉnh: 2 ký tự (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

+ Mã loại hình doanh nghiệp: 01 là doanh nghiệp tư nhân, 02 là công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên, 03 là công ty cổ phần, 04 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 05 là công ty hợp danh, 06 là hợp tác xã, 07 là doanh nghiệp liên doanh, 08 là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, 09 là doanh nghiệp nhà nước.

+ Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

+ Các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.

Ví dụ về ghi số Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp: Doanh nghiệp tư nhân đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, được ghi số Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp như sau:

01-01-000002 (Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp cho doanh nghiệp tư nhân thứ 2 tại Hà Nội).

d)  Thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Trước khi giao Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

            a) Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ-2 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của Chương trình bán hàng.

            b) Trình tự cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 của Thông tư này.

Cơ quan cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp chỉ ghi nội dung đăng ký bổ sung và xác nhận vào Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã cấp cho doanh nghiệp.

8. Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

a) Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất

- Khi mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải khai báo ngay với cơ quan Công an cấp xã nơi mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và thông báo cho cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Sau thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày khai báo với cơ quan Công an, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp.

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ-3 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

b) Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát

- Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát, doanh nghiệp có quyền đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ-3 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

c) Trình tự cấp lại trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất hoặc bị rách, nát

- Khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong các trường hợp nêu tại các điểm a và b khoản này, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ làm thành 02 bản theo mẫu MTB-1 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, 01 bản giao cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp theo mẫu MG-1 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Số Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được cấp lại là số ghi trong Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã mất, hoặc bị rách, nát. Trong Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải ghi rõ lần cấp lại.

- Trước khi giao Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thu lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d. Cấp lại trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng

- Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp không xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với trường hợp doanh nghiệp đã bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc quyết định tước quyền sử dụng.

- Việc cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiện như trường hợp cấp mới Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

9. Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp

            a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp cho người tham gia.

b) Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp bao gồm những thông tin cơ bản sau đây:

- Tên doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Địa chỉ trụ sở chính và điện thoại của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Họ và tên, số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu) của người tham gia;

- Số thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp;

- Ảnh của người tham gia cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời hạn không quá 06 tháng trước ngày ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Ngày cấp thẻ, chữ ký và dấu của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Quy định đối với người sử dụng thẻ.

c) Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp được bố cục theo mẫu MT-1 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đổi thẻ, cấp thẻ mới cho người tham gia trong các trường hợp sau:

- Thẻ bị rách nát hoặc bị mất;

- Có sự thay đổi một hoặc một số nội dung quy định tại điểm b khoản này.

đ) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thu hồi thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP .

10. Thông báo bán hàng đa cấp khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển mạng lưới bán hàng

a) Khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển mạng lưới bán hàng ra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà doanh nghiệp không đặt trụ sở chính, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Việc thông báo này được thực hiện theo mẫu Thông báo tổ chức bán hàng đa cấp (MTB-3) quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Sau khi nhận được thông báo bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện

a) Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch căn cứ vào quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thông tư này giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 1 hàng năm, Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

c) Trong trường hợp cần thiết, Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch có trách nhiệm báo cáo về những vấn đề có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo yêu cầu của cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Thương mại để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

PHỤ LỤC I

Mã số tỉnh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 0 8 tháng 11 năm  2005
của Bộ ThươngMại
)

 

STT

Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mã số

1

Hà Nội

01

2

Hải Phòng

02

3

Hà Tây

03

4

Hải Dương

04

5

Hưng Yên

05

6

Hà Nam

06

7

Nam Định

07

8

Thái Bình

08

9

Ninh Bình

09

10

Hà Giang

10

11

Cao Bằng

11

12

Lào Cai

12

13

Bắc Cạn

13

14

Lạng Sơn

14

15

Tuyên Quang

15

16

Yên Bái

16

17

Thái Nguyên

17

18

Phú Thọ

18

19

 Vĩnh Phúc

19

20

Bắc Giang

20

21

Bắc Ninh

21

22

Quảng Ninh

22

23

Lai Châu

23

24

Sơn La

24

25

Hoà Bình

25

26

Thanh Hoá

26

27

Nghệ An

27

28

Hà Tĩnh

28

29

Quảng Bình

29

30

Quảng Trị

30

31

Thừa Thiên Huế

31

32

Đà Nẵng

32

33

Quảng Nam

33

34

Quảng Ngãi

34

35

Bình Định

35

36

Phú Yên

36

37

Khánh Hoà

37

38

Kon Tum

38

39

Gia Lai

39

40

Đắc Lắc

40

41

Hồ Chí Minh

41

42

Lâm Đồng

42

43

Ninh Thuận

43

44

Bình Phước

44

45

Tây Ninh

45

46

Bình Dương

46

47

Đồng Nai

47

48

Bình Thuận

48

49

Bà Rỵa- Vũng Tàu

49

50

Long An

50

51

Đồng Tháp

51

52

 An Giang

52

53

Tiền Giang

53

54

Vĩnh Long

54

55

Bến Tre

55

56

Kiên Giang

56

57

Cần Thơ

57

58

Trà Vinh

58

59

Sóc Trăng

59

60

Bạc Liêu

60

61

Cà Mau

61

62

Điện Biên

62

63

Đắc Nông

63

64

Hậu Giang

64

 

PHỤ LỤC II

CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005
của Bộ Thương mại)

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................. 

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ...................................................................................................................................

Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/.................

Vốn điều lệ:................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax: .................................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................

...................................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................

Quốc tịch:...................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:........./........./.............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.....................................

...................................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

đối với mặt hàng sau:

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................

...................................................................................................................................

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................

...................................................................................................................................

3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................

4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................

5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................

Doanh nghiệp xin cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     (Ký tên và đóng dấu)

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................

Mẫu MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................. 

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:……...…….…...

Do:........................................................................Cấp ngày:........../........../...............

Vốn điều lệ:................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................

...................................................................................................................................

Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.................................................................

Do:...................................................................Cấp ngày:…......../…......../................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:.......................................Fax: ..................................................................

Email (nếu có):..........................................................................................................

Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................

...................................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:......../........./..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):………..……………..

...................................................................................................................................

Đã có các thay đổi trong Chương trình bán hàng như sau:

………………………………………………………………………...…………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………

Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

đối với mặt hàng sau:

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................

...................................................................................................................................

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................

...................................................................................................................................

3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................

4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................

5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................

Doanh nghiệp xin cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

                 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

             (Ký tên và đóng dấu)

Kèm theo đơn:

- Bản chính Giấy đăng ký

 tổ chức bán hàng đa cấp;

- ……….

- .............

Mẫu MĐ-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................. 

..................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................

..................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….….....

Do:..................................................................Cấp ngày:.........../............./................

Địa chỉ của trụ sở chính:...........................................................................................

..................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: .................................................................

Email (nếu có):…………………………………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:......../........./..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):……...………………..

...................................................................................................................................

3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.............................................................

Do:.......................................................................Cấp ngày:........../............/..............

4. Nay đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:

          a. Bị mất                                                                           b. Bị rách, nát

5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     (Ký tên và đóng dấu)

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- .............

Mẫu MG-1

 

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

1. Kích thước: Bìa cứng cở giấy A3 gấp đôi.

2. Mầu sắc: Màu trắng chữ xanh.

3. Nội dung trình bày

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI/SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

BÁN HÀNG ĐA CẤP

Số:………..

(Cấp lại lần….)

 

3.1 Trang 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Trang 2:

UBND tỉnh....

Sở Thương mại/sở thương mại du lịch

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Giấy ĐĂNG Ký tổ chức bán hàng đa cấp

Số:..................

Đăng ký lần đầu,                                           ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký bổ sung lân thứ: ....                         ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký bổ sung lân thứ: ....                         ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký bổ sung lân thứ: ....                         ngày ........ tháng ........ năm .....

I. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................

.................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................

..................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….….....

Do:...............................................................Cấp ngày:............./............./.................

Vốn điều lệ:..............................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..........................................................................................

..................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:..........................................................................................

..................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ..................................................................

Email (nếu có):……….............................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................

Quốc tịch:.................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..............................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/..........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):………………...……

……….....................................................................................................................

3.3 Trang 3:

II. Mặt hàng được tổ chức bán hàng đa cấp

Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........................................

...................................................................................................................................

Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...................................................

...................................................................................................................................

Tên mặt hàng viết tắt:.................................................................................................

Xuất xứ hàng hoá:......................................................................................................

Loại mặt hàng:...........................................................................................................

                 Giám đốc

         (Ký tên và đóng dấu)

3.4 Trang 4:

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

 BÁN HÀNG ĐA CẤP

Lần đăng ký bổ sung

Nội dung đăng ký bổ sung

Xác nhận của Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch

1

 

 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

Mẫu MTB-1

 

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI/SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH

Số:…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                       ....., ngày....... tháng...... năm........

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch:....................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................

Điện thoại: .............................................. Fax: .........................................................

Email: ............................................. Website: ..........................................................

Ngày....... tháng......... năm ......... đã nhận của ông/bà ..............................................

là: ..............................................................................................................................

Các giấy tờ về việc đề nghị cấp/bổ sung/cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, bao gồm:………………………………………………………...…….………

 ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày hẹn giải quyết: ........../.........../.............

    

                                                                    

           Giám đốc

     (Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu MTB-2

 

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI/SỞ THƯƠNG MẠI DU LỊCH

Số:…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ....., ngày....... tháng........ năm......

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP/BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi:..........................................

Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch:....................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ...........................................................

Email: ............................................. Website: ...........................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của ông/bà: ............................................. là ...............................................................................

về việc đề nghị cấp/bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

           Giám đốc

     (Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC III

MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP VÀ THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8  tháng 11 năm 2005
của Bộ Thương mại)

Mẫu MTB-3

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch.....

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….……..

Do:........................................................................Cấp ngày:.........../........../.............

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...................................................................

Email (nếu có):..........................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................................

Do:..........................................................................Cấp ngày:......../............/.............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..……..……………….

……….......................................................................................................................

3. Tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:...............................................Do:..........................................................................Cấp ngày:.........../........../............

 

Kèm theo thông báo:

- Bản sao Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

- Chương trình bán hàng;

- Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp;

- …………

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 


 

Mẫu MT-1

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Địa chỉ trụ sở chính : …..

Điện thoại:….

 

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI

BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x 6cm  (Đóng dấu của doanh nghiệp bán hàng đa cấp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Cấp cho: Ông/Bà … (họ và tên người sử dụng thẻ)

     Số CMND/Hộ chiếu: … cấp ngày … tại …

       Số thẻ: ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Mặt sau:

 

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ

1. Người sử dụng thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp phải xuất trình thẻ trước khi thực hiện giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng.

2. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm thực hiện bán hàng đa cấp đúng mặt hàng đã quy định và tuân thủ Quy tắc hoạt động, Chương trình bán hàng của … (doanh nghiệp bán hàng đa cấp).

3. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm cung cấp bằng văn bản tới người mua hàng các thông tin của…(doanh nghiệp bán hàng đa cấp) về loại, chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng của hàng hoá.

4. Người sử dụng thẻ không được yêu cầu người có ý định tham gia bán hàng đa cấp mua một lượng hàng nhất định hoặc nộp bất kỳ một khoản tiền nào.

5. Người sử dụng thẻ không được cho người khác thuê, mượn thẻ này.  

….., ngày … tháng …. năm ..…

(Chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và

                   Đóng dấu doanh nghiệp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.19/2005/TT-BTM

Hanoi, November 08, 2005

 

CIRCULAR

110/2005/ND-CP DATED AUGUST 24, 2005, ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALE OF GOODS

Pursuant to Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004 of the Government, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade The Ministry of Trade hereby guides a number of contents in Decree No. 110/2005/ND-CP as follows:

1. Subjects applying for multi-level sale registration papers

Subjects applying for multi-level sale registration papers are enterprises established in Vietnam under the provisions of law on enterprises and wishing to organize multi-level sale after the effective date of Decree No. 110/2005/ND-CP dated August 24, 2005, on management of multi-level sale of goods.

2. Agencies granting multi-level sale registration papers

Agencies granting multi-level sale registration papers are provincial/municipal Trade Services or Trade-Tourism Services with which enterprises applying for multi-level sale registration papers have made their business registrations.

3. Responsibilities of the agencies granting multi-level sale registration papers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) To grant multi-level sale registration papers to enterprises, which have dossiers satisfying the conditions specified in Article 14 of Decree No. 110/2005/ND-CP;

c) To consider the grant of multi-level sale registration papers within the time limit provided for in Article 16 of Decree No. 110/2005/ND-CP and under the guidance in this Circular;

d) To collect, manage and use the fee for grant of multi-level sale registration papers under the guidance of the Ministry of Finance;

e) To report in writing to the competition-managing office of the Ministry of Trade on the grant, additional grant or re-grant of multi-level sale registration papers according to the provisions of Clause 4, Article 16 of Decree No. 110/2005/ND- CP;

f) After granting multi-level sale registration papers, to assume the prime responsibility for, and coordinate with other competent state agencies in, inspecting and supervising the organization of multi-level sale according to the granted multi-level sale registration papers; to detect violations of provisions of law on management of multi-level sale activities and apply measures to handle such violations according to their competence or report them to competent authorities for handling;

g) To fully comply with regulations on archive of dossiers of application for multi-level sale registration papers, dossiers of application for supplementation of multi-level sale registration papers and dossiers of application for re-grant of multi-level sale registration papers according to the provisions of law on archives;

h) Other responsibilities provided for by law.

4. Dossiers of application for multi-level sale registration papers

a) A dossier of application for a multi-level sale registration paper shall comprise the documents specified in Article 15 of Decree No. 110/2005/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Heads of enterprises defined in Clause 5, Article 15 of Decree No. 110/2005/ND-CP include owners of private enterprises, partners of partnerships, members of members' councils, chairpersons of companies, members of managing boards, directors (general directors) and other important managerial posts defined in the charters of limited liability companies or joint stock companies.

5. Principal contents of the model contract on participation in multi-level sale

a) The name, address of the head office and at-law representative of the multi-level sale enterprise;

b) The full names, registered places of permanent residence (or registered places of sojourn, for foreigners), registered places of temporary residence, numbers of identity cards (or numbers of passports, for foreigners) of participants; numbers of working permits of participants being foreigners;

c) The origin, category, quality, price, utility and usage of goods on sale, reselling price of goods warranty, conditions and scope for goods (if any);

d) The method of calculating commissions, bonuses and economic benefits to be enjoyed by participants for their goods marketing and sale activities and by subordinate participants in the networks organized by participants themselves and accepted by the multi-level sale enterprise;

e) Rights and obligations of the multi-level sale enterprise and participants, including the responsibility of the multi-level sale enterprise to pay damages to consumers or participants;

f) Cases of contract termination and liquidation.

6. Procedures for grant of multi-level sale registration papers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The agencies granting multi-level sale registration papers shall have to receive dossiers of application for multi-level sale registration papers.

- The dossier-receiving agencies must write dossier receipts. A dossier receipt shall be made in two copies according to form MTB-1 in Appendix II to this Circular (not printed herein). One copy shall be handed to the enterprise applying for a multi-level sale registration paper while the other shall be kept at the agency granting multi-level sale registration papers.

- For incomplete and invalid dossiers of application for multi-level sale registration papers, the dossier-receiving agencies shall, within three working days after receipt of such dossiers, ask in writing the enterprises to amend and complete their dossiers according to form MTB-2 in Appendix II to this Circular (not printed herein).

- Enterprises may request the dossier-receiving agencies to clearly explain the required amendment to and completion of dossiers while the dossier-receiving agencies shall have to satisfy such request of enterprises.

- Where no amendment to dossiers is required, the time limit for examination of dossiers shall be counted from the date of receipt of dossiers.

b) Examination of dossiers before making decision to grant multi-level sale registration papers

- Within 15 working days after the date of receipt of complete and valid dossiers, the agencies competent to grant multi-level sale registration papers shall, on the basis of relevant current provisions of law, examine such dossiers before deciding to grant or not to grant multi-level sale registration papers.

- In case of refusal to grant multi-level sale registration papers, agencies competent to grant multi-level sale registration papers shall have to reply in writing, clearly stating reasons therefor.

c) Multi-level sale registration papers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- A multi-level sale registration paper shall be made in two original copies. One copy shall be granted to the applying enterprise while the other shall be kept at the agency granting the multi-level sale registration paper.

- Agencies granting multi-level sale registration papers shall write the serial numbers of registration papers according to the following regulations:

+ Provincial codes: two-digit numbers (specified in Appendix l to this Circular, not printed herein).

+ Enterprise type codes: 01 denotes private enterprises, 02 denotes limited liability companies with two members or more, 03 denotes joint-stock companies, 04 denotes one-member limited liability companies, 05 denotes partnerships, 06 denotes cooperatives, 07 denotes joint-venture enterprises, 08 denotes enterprises with 100% foreign investment capital, and 09 denotes state enterprises.

+ Ordinal numbers of enterprises: 6-digit numbers, from 000001 to 999999.

+ Codes and numbers are joined with hyphens.

An example of the numbering of a multi-level sale registration paper: A private enterprise which makes its business registration in Hanoi shall have its multi-level sale registration paper numbered as follows:

01-01-000002 (multi-level sale registration paper granted to the second private enterprise in Hanoi).

d) Collection of the fee for grant of multi-level sale registration papers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Supplementation of multi-level sale registration papers

a) A dossier of application for supplementation of a multi-level sale registration paper shall comprise:

- An application for supplementation of a multi-level sale registration paper, made according to form MD-2 in Appendix II to this Circular (not printed herein);

- The original multi-level sale registration paper granted by a competent agency;

- Documents related to changes in the sale program.

b) The procedures for supplementation of multi-level sale registration papers shall comply with the guidance in Clause 6 of this Circular.

Agencies which approve the supplementation of multi-level sale registration papers shall only write the additionally registered contents and certifications on the multi-level sale registration papers already granted to enterprises.

8. Re-grant of multi-level sale registration papers

a) Re-grant of multi-level sale registration papers in cases where they are lost

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Within seven working days after making declarations to the police offices, the enterprises shall have to request the agencies which have granted the multi-level sale registration papers to re-grant multi-level sale registration papers to them.

- A dossier of application for re-grant of a multi-level sale registration paper comprises:

+ An application for re-grant of a multi-level sale registration paper, made according to form MD-3 in Appendix II to this Circular (not printed herein);

+ The commune-level police office's certification that the enterprise has declared the loss of its multi-level sale registration paper.

b) Re-grant of multi-level sale registration papers in cases where they are torn or ragged

- Where their multi-level sale registration papers are tom or ragged, enterprises may apply for re-grant thereof.

- A dossier of application for re-grant of a multi-level sale registration paper comprises:

+ An application for re-grant of a multi-level sale registration paper, made according to form MD-3 in Appendix II to this Circular (not printed herein);

+ The torn or ragged original multi-level sale registration paper.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Upon receiving the dossiers of enterprises in the cases specified at Points b of this Clause, the agencies granting multi-level sale registration papers shall have to write dossier receipts. A dossier receipt shall be made in two copies according to form MTB-1 in Appendix II to this Circular. One copy shall be handed to the applying enterprise while the other shall be kept at the agency granting multi-level sale registration papers.

- Within five working days after the date of receipt of complete and valid dossiers, the agencies granting multi-level sale registration papers shall re-grant multi-level sale registration papers, made according to form MG-1 in Appendix II to this Circular, to enterprises. The serial numbers of re-granted multi-level sale registration papers shall be those of the lost, torn or ragged ones. Re-granted multi-level sale registration papers must specify the re-granting time.

- Before handing multi-level sale registration papers to enterprises which apply for re-grant thereof, the agencies granting multi-level sale registration papers shall collect a fee therefor under the guidance of the Ministry of Finance.

d) Re-grant of multi-level sale registration papers in cases where they are withdrawn or their use right is deprived of.

For enterprises which have their multi-level sale registration papers withdrawn or their right to use such papers deprived of, their dossiers of application for re-grant of multi-level sale registration papers shall not be considered by the agencies granting multi-level sale registration papers within one year after the date of issue of the withdrawal or right deprival decisions.

- The re-grant of multi-level sale registration papers to enterprises, which have had their multi-level sale registration papers withdrawn or their right to use such papers deprived of by competent state agencies shall be conducted as for the grant of new multi-level sale registration papers.

9. Multi-level sale network member cards

a) Within seven working days after entering into a contract on participation in multi-level sale, a multi-level sale enterprise shall have to grant multi-level sale network member cards to the participants.

b) A multi-level sale network member card shall contain the following basic information:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The address of the head office and telephone number of the multi-level enterprise;

- The full name and the number of the identity card (or passport) of the participant;

- The serial number of the multi-level sale network member card;

- A 4 cm x 6 cm photo of the participant taken within six months before the contract on participation in multi-level sale is entered into;

- The date of grant of the card, the signature and seal of the multi-level sale enterprise's at-law representative;

- Rules for the card holder.

c) Multi-level sale network member cards shall be laid out according to form MT-1 in Appendix III to this Circular.

d) Multi-level sale enterprises shall renew old cards or grant new cards to participants in the following cases:

- Cards are torn, ragged or lost;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e) Multi-level sale enterprises shall have to withdraw multi-level sale network member cards upon termination of contracts on participation in multi-level sale according to the provisions of Article 10 of Decree No. 110/2005/ND-CP.

10. Notification of multi-level sale when multi-level sale enterprises develop their sale networks

a) When a multi-level sale enterprise develops its sale network to provinces or centrally-run cities other than the province or centrally-run city where it is headquartered, it shall have to notify the Trade Services or Trade and Tourism Services of such provinces or centrally-run cities of such development. Such notice shall be made according to the form of multi-level sale organization notice (MTB-3) set in Appendix III to this Circular (not printed herein).

b) After receiving multi-level sale notices of enterprises, the provincial/municipal Trade Services or Trade and Tourism Services shall have to inspect and supervise multi-level sale activities in their respective localities and handle violations of law provisions on management of multi-level sale activities according to their competence or report them to competent authorities for handling.

11. Organization of implementation

a) Provincial/municipal Trade Services or Trade and Tourism Services shall base themselves on the provisions of law and the guidance in this Circular to assist provincial/municipal People's Committees in organizing the grant of multi-level sale registration papers; and regularly inspect, supervise and handle violations in multi-level sale activities in their localities.

b) Before January 15 every year, provincial/municipal Trade Services or Trade and Tourism Services shall have to report to the competition-managing office of the Trade Ministry on the inspection, supervision and handling of violations in multi-level sale activities in their localities.

c) In case of necessity, provincial/municipal Trade Services or Trade and Tourism Services shall have to report on matters related to multi-level sale activities in their localities at the request of the competition-managing office of the Ministry of Trade.

This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported by the concerned branches and localities to the Ministry of Trade for study, amendment or supplement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Le Danh Vinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.276

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!