Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2015/TT-BCT trình tự thủ tục cấp thu hồi thời hạn giấy phép hoạt động điện lực

Số hiệu: 10/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 29/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 29/05/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 10/2015/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực được thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi cho cơ quan cấp phép 01 bộ hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép.

- Giấy phép được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/07/2015.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; thời hạn và mẫu của giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia các lĩnh vực hoạt động điện lực sau:

1. Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

a) Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tư vấn quy hoạch thủy điện;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

c) Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

2. Phát điện.

3. Truyền tải điện.

4. Phân phối điện.

5. Bán buôn điện.

6. Bán lẻ điện.

7. Xuất, nhập khẩu điện.

Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

4. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực chỉ cấp cho tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng lĩnh vực được quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và tuân thủ quy định tại Thông tư này.

2. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

3. Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện.

4. Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

Điều 5. Nguyên tắc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp sau:

a) Đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực;

b) Đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác;

c) Khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đơn vị điện lực vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

3. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

Điều 6. Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thời hạn khác nhau cho các lĩnh vực hoạt động điện lực căn cứ vào phạm vi hoạt động, loại công trình điện, thời hạn đăng ký, năng lực, trình độ chuyên môn của đơn vị hoạt động điện lực nhưng không vượt quá thời hạn được quy định ở Bảng sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn tối đa của giấy phép

1.

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2.

Phát điện

 

a)

Các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Các nhà máy điện không thuộc danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3.

Truyền tải điện

20 năm

4.

Phân phối điện

10 năm

5.

Bán buôn, bán lẻ điện

10 năm

6.

Xuất, nhập khẩu điện

10 năm

Điều 7. Phạm vi hoạt động của giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.

2. Giấy phép phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện.

3. Giấy phép truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

4. Giấy phép bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể.

5. Giấy phép xuất, nhập khẩu điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi cụ thể của điểm giao nhận điện năng.

Điều 8. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực được sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực để phục vụ cho công tác thẩm định, cấp giấy phép, kiểm tra và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực. Việc thu, nộp và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

6. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phát điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 7b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.

5. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền.

6. Bản sao Hợp đồng mua bán điện.

7. Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

8. Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

9. Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

10. Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; biên bản nghiệm thu hoàn thiện kết nối tín hiệu với hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS của cấp điều độ có quyền điều khiển phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.

11. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, tuyến năng lượng; Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).

12. Bản sao biên bản nghiệm thu cuối cùng hoặc văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện vận hành thương mại cho từng tổ máy.

13. Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện.

14. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép truyền tải điện, phân phối điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

6. Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối.

7. Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

8. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn điện, bán lẻ điện.

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.

4. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất, nhập khẩu điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Bản sao Quyết định phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài, phương án đấu nối lưới điện đã được phê duyệt để mua, bán điện với nước ngoài.

4. Bản sao hợp đồng xuất, nhập khẩu điện hoặc bản sao văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

5. Sơ đồ nguyên lý lưới điện liên quan đến điểm mua, bán điện và Quy trình phối hợp vận hành và xử lý sự cố lưới điện giữa bên mua điện và bên bán điện (nếu có).

6. Bản sao có chứng thực tài liệu thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp theo quy định.

7. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản.

Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

5. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu thấy tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp giấy phép có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp giấy phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

6. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp giấy phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

7. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực được áp dụng như sau:

a) Đối với hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều này;

b) Đối với hồ sơ thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện theo hướng dẫn của Cục Điều tiết điện lực;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư này.

8. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 60 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này và thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều 15. Trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

a) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt vi phạm;

b) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm. Trường hợp không thu hồi, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho người ra quyết định xử phạt vi phạm;

c) Trường hợp đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị điện lực hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu liên quan, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến đơn vị điện lực bị thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

3. Trường hợp giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm yêu cầu đơn vị điện lực thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với quyết định thu hồi giấy phép theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động.

4. Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 18 Thông tư này, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chương IV

THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 16. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hoạt động truyền tải điện;

c) Hoạt động xuất, nhập khẩu điện.

2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất từ 03 MW trở lên không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Hoạt động phân phối điện;

c) Hoạt động bán buôn điện;

d) Hoạt động bán lẻ điện;

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

c) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

d) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho nhiều hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, trong đó có ít nhất một hoạt động thuộc thẩm quyền của Cục Điều tiết điện lực thì giấy phép hoạt động điện lực cho các hoạt động này do Cục Điều tiết điện lực cấp.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra và quản lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư này.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền theo trình tự quy định tại Điều 15 Thông tư này.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đơn vị điện lực vi phạm quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Đề nghị cấp giấy phép trong trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, thời hạn của giấy phép.

3. Duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký và được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Nộp đầy đủ các loại phí và lệ phí có liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 60 ngày trước ngày ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyển giao hoạt động điện lực.

7. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực.

8. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung giấy phép hoạt động điện lực.

9. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

10. Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của năm trước theo các Mẫu 8a, 8b, 8c và 8d quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Thực hiện công tác kiểm tra

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và đề xuất các nội dung để báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Điều 20. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương.

2. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đến cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại địa phương để báo cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2015. Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Các giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực và các Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực, Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tiếp tục có hiệu lực theo nội dung, thời hạn đã quy định trong giấy phép.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực)

STT

TÊN MẪU

Mẫu 01

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu 2a

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Mẫu 2b

Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Mẫu 2c

Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp

Mẫu 2d

Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Mẫu 03

Phụ lục của giấy phép phát điện

Mẫu 04

Phụ lục của giấy phép truyền tải điện/phân phối điện

Mẫu 05

Phụ lục của giấy phép bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện

Mẫu 06

Phụ lục của giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 7a

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 7b

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý

Mẫu 8a

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Mẫu 8b

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Mẫu 8c

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

Mẫu 8d

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

 

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: 1………………………………........................

Tên tổ chức đề nghị:............................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm ...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần … ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

-.........................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................

Các giấy tờ kèm theo:

-.........................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................

Đề nghị 2..., cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

_______________

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

 

Mẫu 2a

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

4. Trụ sở giao dịch:…………; Điện thoại:………..; Fax:...........................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:......................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2b

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:         /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …..…., ngày ... tháng ... năm...

4. Trụ sở giao dịch:……………....; Điện thoại:…………; Fax:..................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2: .....................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2c

UBND ……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ... /GP-UBND

…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ....

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp đăng ký lần ... ngày ... tháng... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ………, ngày ... tháng ... năm ...

4. Trụ sở giao dịch:……………..; Điện thoại:………; Fax:.......................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:......................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng... năm....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2d

UBND ………
SỞ CÔNG THƯƠNG …
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ... /GP-SCT

…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ...

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của UBND ... về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ... của Sở Công Thương …;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của UBND ... về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ......., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ………., ngày ... tháng ... năm...

4. Trụ sở giao dịch:…………..; Điện thoại:…………; Fax:.......................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:......................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng... năm....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 03

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép quản lý, vận hành Nhà máy …, công suất lắp đặt ... MW, xây dựng tại …;

b) Công ty ... được phép bán điện phát từ Nhà máy ... vào hệ thống điện theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với những tổ chức, cá nhân được phép mua điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy ...

a) Các thông số chính của nhà máy

Tổng công suất lắp đặt của nhà máy: ... MW.

- Tua bin: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MW;

Số vòng quay định mức: ... vòng/phút.

- Máy phát điện: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MW;

Điện áp định mức:... kV;

Tần số định mức: ... Hz.

- Máy biến áp chính: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MVA;

Điện áp: ... kV;

Tổ đấu dây ...

b) Trạm phân phối điện

- Loại: …;

- Điện áp ... kV.

c) Nguồn nước sử dụng

Công ty ... chỉ được phép sử dụng nguồn nước phục vụ cho việc phát điện, làm mát Nhà máy ... khi được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

d) Đấu nối vào hệ thống điện

Nhà máy ... được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua ... đường dây ... kV, loại dây dẫn ..., chiều dài …, từ ... đến ...

đ) Yêu cầu về môi trường và xã hội

Công ty ... phải bảo đảm Nhà máy ... thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

a) Hoạt động phát điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Đấu nối vào hệ thống điện quốc gia khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật;

c) Công ty ... được bán điện năng của Nhà máy ... cho tổ chức, cá nhân được phép mua điện theo Hợp đồng mua bán điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực;

d) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phát điện;

đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phát điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phát điện Nhà máy phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này;

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phát điện của Nhà máy... khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép theo quy định. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Nhà máy ... có quyền tạm thời ngừng hoạt động hay dừng toàn bộ hoạt động phát điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

a) Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động phát điện;

b) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... có trách nhiệm duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động phát điện Nhà máy ... trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải đảm bảo việc xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Nhà máy ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động phát điện.

4. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty ... phải đảm bảo Nhà máy ... được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

5. Sử dụng đất

Công ty ... quản lý và sử dụng đất của Nhà máy ... theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong dự án đầu tư.

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

a) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về việc bảo vệ an toàn cho con người, các thiết bị điện, các công trình điện;

b) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo, sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phát điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

Nhà máy ... phải thực hiện các yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động phát điện thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phát điện và sử dụng hiệu quả, hợp lý hệ thống tự dùng trong nhà máy theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện Nhà máy ..., tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phát điện của nhà máy và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính, sản xuất, kinh doanh

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện của Nhà máy ... do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b) Công ty ... có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá phát điện khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu;

c) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp giấy phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

a) Công ty ... chỉ được đầu tư phát triển các dự án phát điện mới phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo quy định của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

12. Hợp đồng mua bán điện

Công ty ... có quyền và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký.

13. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm xây dựng biểu giá phát điện theo đúng quy định về phương pháp lập giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Giá mua bán điện

- Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký, trong phạm vi khung giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Giá mua bán điện giao ngay hình thành theo thời điểm giao dịch trên thị trường điện lực do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực công bố.

c) Trong trường hợp Công ty ... có đề xuất liên quan đến giá phát điện hoặc của các dịch vụ khác có liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh, giải thích trình cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

14. Các dịch vụ phụ trợ

Nhà máy ... có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phụ trợ (nếu được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu) và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ vận hành hệ thống điện tin cậy theo hợp đồng đã ký và những quy định liên quan đến dịch vụ phụ trợ theo quy định của pháp luật.

15. Đảm bảo cung cấp điện

a) Nhà máy ... có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo những nội dung được ghi trong Phụ lục này;

b) Khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Nhà máy ... phải đảm bảo huy động tối đa công suất phát của nhà máy theo lệnh điều độ vận hành của đơn vị điều độ hệ thống điện.

16. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong quản lý Nhà máy ... trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động phát điện Nhà máy ...;

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Nhà máy ...;

c) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền sở hữu Nhà máy ... hoặc quyền hoạt động phát điện cho đơn vị khác.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Nhà máy ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phát điện;

b) Nhà máy ... được phép sử dụng công nghệ, kỹ thuật và thiết bị yêu cầu đối với các tổ máy của nhà máy như mô tả tại Khoản 2 Mục I Phụ lục này để thực hiện hoạt động phát điện. Khi có những thay đổi công nghệ các thiết bị chính của Nhà máy ..., Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho ...(cơ quan cấp giấy phép) để quản lý.

2. Tuân thủ quy định truyền tải điện, phân phối điện

Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của quy định đối với hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối.

3. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

Nhà máy ... phải thực hiện các quy định về đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

4. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Nhà máy ... phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện phù hợp với chế độ vận hành của Nhà máy trong hệ thống điện;

b) Nhà máy ... có trách nhiệm phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện triển khai các phương thức vận hành bình thường hoặc sự cố để bảo vệ tình trạng và phương thức vận hành an toàn của hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối.

5. Tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và vận hành hồ chứa nước (đối với nhà máy thủy điện)

a) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành hồ chứa và các quy định khác có liên quan;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập thủy điện.

6. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phát điện của Nhà máy ... đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho nguồn điện và lưới điện;

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng nhà máy phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký theo biểu mẫu quy định trong quy trình phối hợp vận hành do đơn vị điều độ hệ thống điện ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản có liên quan do Bộ Công Thương ban hành.

8. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định về đo đếm điện đối với Nhà máy ..., các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công suất đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và đo đếm thông số điện theo Quy định về đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

9. Xử lý sự cố

Nhà máy ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố phát điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

10. Báo cáo khi được yêu cầu

Nhà máy... phải báo cáo về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực (nếu tham gia thị trường điện), Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

11. Tuân thủ quy định của thị trường điện lực (đối với các nhà máy tham gia thị trường điện)

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành và các Quy trình hướng dẫn thực hiện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách, tài liệu hoạt động kinh doanh theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phát điện, nhà xưởng, sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp Nhà máy ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Nhà máy ...:

- Yêu cầu Nhà máy ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Nhà máy ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Nhà máy ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quản lý, vận hành Nhà máy ...;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Nhà máy ... vẫn phải tiếp tục hoạt động phát điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối với hệ thống truyền tải, phân phối điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy ... gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 04

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến ...

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến ... kV trong phạm vi ...;

b) Công ty ... là đơn vị được phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong phạm vi được quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong phạm vi hoạt động của Công ty ...

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Các quyền theo quy định tại Luật Điện lực

Công ty ... có các quyền sau đây:

a) Hoạt động truyền tải điện/phân phối điện theo quy định tại Giấy phép này;

b) Được vào khu vực quản lý của bên mua điện để thao tác, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị điện của đơn vị phân phối điện (đối với hoạt động phân phối điện);

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... được phép cung cấp dịch vụ trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện tuân thủ theo quy định của pháp luật;

b) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động khác phù hợp với hoạt động truyền tải điện/phân phối điện và các điều kiện của Giấy phép này;

c) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện/phân phối điện đã được cấp giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Phụ lục này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền sử dụng tài sản

Công ty ... được phép sử dụng tài sản như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để đảm bảo thực hiện hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với các điều kiện trong Phụ lục này.

4. Quyền ngừng cung cấp điện

Công ty ... được phép tạm dừng, ngừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ lưới truyền tải điện/phân phối điện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sử dụng lưới truyền tải điện/phân phối điện không thanh toán giá truyền tải điện/phân phối điện theo quy định, không tuân theo quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh hệ thống điện hoặc an toàn cho người và trang thiết bị truyền tải điện/phân phối điện;

b) Trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính tin cậy của hệ thống điện, bảo dưỡng, sửa chữa lưới truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện quy định trong Phụ lục này.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... thực hiện hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phải tuân thủ các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; Quy định hệ thống điện truyền tải, Quy định hệ thống điện phân phối, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... phải tuân thủ và duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện

a) Công ty ... phải đảm bảo xây dựng, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành lưới điện theo đúng thiết kế được duyệt, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực và danh mục các công trình điện được đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công ty ... phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới điện trong phạm vi do Công ty quản lý để đảm bảo đáp ứng khả năng cung cấp điện tại thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới truyền tải điện/phân phối điện phải phù hợp với:

- Quy hoạch phát triển điện lực;

- Danh mục đầu tư đã được phê duyệt;

- Quy định về hệ thống điện truyền tải/phân phối điện;

- Quy định về đo đếm điện năng;

- Các điều kiện của Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Công ty ... phải đảm bảo liên kết đấu nối với nhà máy điện, lưới điện phân phối, truyền tải, khách hàng sử dụng điện lớn có đấu nối vào lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật;

d) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin phục vụ xây dựng, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

đ) Hàng năm, Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép và cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện thuộc phạm vi quản lý, vận hành của Công ty;

e) Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực khi thấy quy hoạch đang thực hiện không còn phù hợp với thực tế.

4. Cải tạo lưới điện

Công ty ... có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp của lưới điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

5. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với các quy định về lưới điện và những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Việt Nam;

b) Công ty ... được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện. Khi có những thay đổi công nghệ chính của lưới điện trong phạm vi đơn vị mình quản lý, Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép.

6. Sử dụng đất

Công ty ... phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới truyền tải điện/phân phối điện.

7. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện kỹ thuật của lưới điện không gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Công ty ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động ...

8. An toàn lao động và cộng đồng

a) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép;

b) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ và vận hành an toàn các thiết bị điện, các công trình điện; phải thực hiện kiểm tra và thử nghiệm các trang thiết bị điện và công trình điện trước khi đưa vào hoạt động để đảm bảo những trang thiết bị điện và công trình điện đáp ứng các yêu cầu về an toàn lưới điện theo quy định của pháp luật;

c) Công ty ... phải hợp tác với các đơn vị điện lực, các cơ quan có thẩm quyền để quản lý và bảo vệ an toàn trang thiết bị điện, công trình điện.

9. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện quy định về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động truyền tải điện/phân phối điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

10. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả

a) Công ty ... phải thực hiện những yêu cầu về tuyên truyền và phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

b) Công ty ... phải thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị truyền tải điện/phân phối điện nhằm thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động …, chống lãng phí, giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Giá dịch vụ

a) Công ty ... phải áp dụng mức giá truyền tải điện/phân phối điện, các loại giá dịch vụ liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tính đã được phê duyệt;

b) Cung cấp thông tin, tham gia xây dựng cơ chế, nguyên tắc và phương pháp tính giá, các loại phí có liên quan khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định khác có liên quan.

13. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm thực hiện hạch toán tài chính hoạt động truyền tải điện/phân phối điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động truyền tải/phân phối điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ kế toán tại Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

14. Báo cáo tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động báo cáo tài chính phải được kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện;

b) Công ty ... có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá truyền tải điện/phân phối điện ... khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu.

15. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trong các trường hợp sau:

a) Khi có thay đổi trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện của Công ty trong phạm vi hoạt động của Giấy phép do cải tổ ngành điện;

b) Khi có thay đổi do tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định về kỹ thuật của lưới điện

Công ty ... phải tuân thủ và đáp ứng các quy định về hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối và các quy định kỹ thuật khác có liên quan tới lưới điện mà Công ty được cấp giấy phép hoạt động.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu nối lưới điện trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện.

3. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Công ty ... phải thực hiện các hướng dẫn, quản lý phụ tải và sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện và theo quy định của pháp luật;

b) Công ty ... phải tuân thủ sự chỉ huy vận hành, phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống điện với đơn vị điều độ hệ thống điện;

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, đơn vị điều độ hệ thống điện để phục vụ cho việc vận hành hệ thống điện theo quy định.

4. Đảm bảo khả năng cung cấp điện

a) Trong phạm vi hoạt động được cấp giấy phép, Công ty ... phải cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

b) Không phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện cho các đối tượng trong cùng một nhóm khách hàng.

5. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Công ty ... có trách nhiệm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải/phân phối đến khách hàng sử dụng dịch vụ theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chất lượng điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

6. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty ... phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về đo đếm đối với lưới điện truyền tải/phân phối, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

8. Xử lý sự cố

a) Công ty ... phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra những sự cố trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty dẫn tới các hệ quả sau:

- Ngừng cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện làm ảnh hưởng tới hoạt động điện lực của các đơn vị khác;

- Tình trạng bất thường của hệ thống điện gây sự cố đáng kể trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty;

- Gây hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

b) Công ty ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố trong lưới điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

9. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị trong lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật;

b) Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện phải được thực hiện theo thỏa thuận với đơn vị điều độ hệ thống điện.

10. Tuân theo các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh (áp dụng đối với đơn vị tham gia thị trường điện lực cạnh tranh)

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các quy định về thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành và các Quy trình hướng dẫn thực hiện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động truyền tải điện/phân phối điện theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

a) Thông tin liên quan tới khả năng truyền tải điện/phân phối điện và tình trạng vận hành của các thiết bị trong lưới điện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin phục vụ cho mục đích xây dựng chính sách, quản lý và điều hành vĩ mô khi có yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép hay cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

d) Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động điện lực trong lĩnh vực và phạm vi được quy định trong Giấy phép cho ... (Cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

đ) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình trạng của các trang thiết bị kỹ thuật, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động ... theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty ...:

- Yêu cầu Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động.

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 5

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN/BÁN LẺ ĐIỆN/XUẤT, NHẬP KHẨU ĐIỆN

I. LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động điện lực

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến ... kV.

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến … kV, trên địa bàn …;

b) Công ty ... được phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến ... kV theo đúng phạm vi quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện trong phạm vi hoạt động của Công ty

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Quyền của đơn vị Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện được quy định tại Luật Điện lực

a) Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Bán điện cho tổ chức, cá nhân mua điện đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật trong phạm vi được cấp phép hoạt động theo đúng biểu giá do cơ quan có thẩm quyền quy định;

c) Sử dụng các dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị trường điện lực để thực hiện Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

d) Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp giấy phép;

đ) Công ty ... được phép vào khu vực quản lý của tổ chức, cá nhân mua điện để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, liên hệ với khách hàng theo quy định của pháp luật;

e) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động điện lực khác, phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này.

3. Ngừng, giảm cung cấp điện

Công ty ... có quyền đề nghị ngừng, giảm cung cấp điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng; ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa hoặc khi khách hàng vi phạm các quy định có liên quan đến hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện.

Điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện thực hiện theo quy định tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty ... phải duy trì các điều kiện hoạt động điện lực cho lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp phép trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện việc đào tạo, sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép.

4. Tiết kiệm điện trong hoạt động điện lực

Công ty ... phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty ... (hoặc theo ủy quyền) với các tổ chức, cá nhân mua điện theo quy định;

b) Công ty ... có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định về giá điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình kinh doanh điện năng trong phạm vi hoạt động được cấp phép khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động ...

a) Công ty ... thực hiện lĩnh vực hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội;

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện đã được cấp phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

7. Dịch vụ khách hàng

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Hạch toán tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện, tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính;

b) Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật.

9. Báo cáo tài chính, sản xuất, kinh doanh

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b) Công ty ... phải cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá bán buôn điện/bán lẻ điện khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu;

c) Báo cáo ...(cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

10. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành có liên quan tới lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền của một trong các lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động đã được quy định trong Giấy phép này cho đơn vị khác;

c) Chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp khác.

11. Các hành vi bị cấm

Công ty ... không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 7 Luật Điện lực;

b) Phân biệt đối xử trong hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện cho khách hàng trong cùng một nhóm;

c) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

d) Mua điện từ các đơn vị chưa có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa và vận hành hệ thống đo đếm điện năng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Điều kiện về kỹ thuật, công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, áp dụng các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ và thiết bị tiên tiến phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan cấp giấy phép khi có những thay đổi lớn về công nghệ và các thiết bị chính có liên quan đến hoạt động điện lực được cấp phép.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a) Những thông tin liên quan tới tình hình Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình hình kinh doanh bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm quy định trong giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động ... trong khoảng thời gian được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 6

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty ... đủ điều kiện được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực 1: …;

b) Lĩnh vực 2: ...

2. Phạm vi hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực với các lĩnh vực được quy định tại Khoản 1 Mục I Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

5. Áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm, phương pháp tính toán tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

6. Đào tạo và tuyển dụng lao động theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các điều kiện trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty ... phải duy trì cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

b) Công ty ... phải duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp phép theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

c) Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia tư vấn chính trong các lĩnh vực chuyên môn chính của dự án, công trình do Công ty ... thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Công ty đảm nhiệm.

3. Chất lượng công trình

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép;

b) Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

5. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng lao động;

b) Công ty ... phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

6. Báo cáo khi có thay đổi

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính) cho ...(cơ quan cấp giấy phép);

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trước 60 ngày trong trường hợp ngừng hoạt động điện lực;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi trụ sở làm việc.

IV. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương (nơi đăng ký trụ sở chính) về tình hình thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp giấy phép, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

b) Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

c) Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

đ) Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 7a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Tên dự án, công trình đã tham gia

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chuyên gia tư vấn chính

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 7b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

II.

Người trực tiếp vận hành

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 8a

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:……….Điện thoại:………….. Fax:.....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ……. do ……… cấp ngày ………. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (lựa chọn trạng thái thay đổi vào ô vuông: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách trích ngang đội ngũ trưởng ca nhà máy điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Hợp đồng mua bán điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

5

Thay đổi trạng thái tham gia thị trường điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

6

Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện (đối với thủy điện)

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

7

Các điều kiện về đảm bảo môi trường

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

8

Các điều kiện về đảm bảo Phòng cháy chữa cháy

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

9

Các điều kiện về đảm bảo an toàn đập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

10

Các thay đổi về thông số chính của nhà máy điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (nếu có): …

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 8b

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

... , ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:………….. Điện thoại:………… Fax:..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ………… cấp ngày ………… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (tích lựa chọn vào ô vuông trạng thái thay đổi: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận thành lập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách Lãnh đạo quản lý kỹ thuật

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Danh sách đội ngũ trưởng ca vận hành

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

5

Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (nếu có): ...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 8c

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
LĨNH VỰC BÁN BUÔN ĐIỆN/BÁN LẺ ĐIỆN/XUẤT, NHẬP KHẨU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

... , ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực
lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:………….. Điện thoại:………… Fax:..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ………… cấp ngày ………… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (tích lựa chọn vào ô vuông trạng thái thay đổi: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận thành lập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách trích ngang Lãnh đạo quản lý kinh doanh

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Các văn bản phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài (đối với xuất, nhập khẩu điện)

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Hợp đồng xuất, nhập khẩu điện (đối với xuất, nhập khẩu điện)

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (tình hình hoạt động, tình hình kinh doanh): ...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 8d

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực
trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:………….. Điện thoại:………… Fax:..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ………… cấp ngày ………… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (tích lựa chọn vào ô vuông trạng thái thay đổi: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận thành lập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý của Công ty

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn chính của Công ty

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

5

Danh mục các công trình do tổ chức tư vấn đã thực hiện

 

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (nếu có): …

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.: 10/2015/TT-BCT

Hanoi, 29 May 2015

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR ORDER AND PROCEDURES FOR ISSUE, REVOCATION AND DURATION OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

Pursuant to Decree No. 95/2012 / ND-CP dated 12 November, 2012 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Electricity Law dated 03 December 2004 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Electricity Law dated 20 November 2012;

Pursuant to the Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Electricity Law;

At the request of Director of Electricity Regulatory Authority,

The Ministry of Industry and Trade issues this Circular providing for order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity permit.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides for order and procedures for issue, revocation of electricity activity permit; duration and forms of electricity activity permit.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to all organizations and individuals involved in areas of electricity activity as follows:

1. Specialized electricity consultation, including:

a) Consultation of national electricity development planning; consultation of electricity development planning of provinces and centrally-run cities and consultation of hydroelectric planning;

b) Consultation of investment in power the Plant, transmission line and substation building projects;

c) Consultation of performance supervision of power the Plant, transmission line and substation projects;

2. Electricity generation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Electricity distribution

5. Electricity wholesaling.

6. Electricity retailing

7. Electricity import and export.

Article 3. Case of exemption from electricity activity permit

1. Generating electricity for self use without sale to other organizations and individuals.

2. Generating electricity with installed capacity of less than 50 kW for selling electricity to other organizations and individuals.

3. Carrying on electricity trading in rural, mountainous areas or islands, buying electricity with capacity of less than 50 kVA from the power distribution grid for selling electricity directly to customers in rural, mountainous areas or islands.

4. Dispatching the national electricity system and operating the transations of electricity market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The electricity activity permit shall be issued to only organizations or individuals that meet the conditions for each area specified in Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and compliance with the provisions in this Circular.

2. The electricity activity permit is issued to organizations or individuals in order to implement one or more electricity activity areas such as: specialized electricity consultation, electricity transmission, distribution, wholesaling, retailing, import and export.

3. Before the stage of competitive electricity retailing market, the electricity activity permit of retailing area is issued simultaneously with electricity distribution area.

4. The electricity activity permit is issued to organizations for implementation of electricity generation for each power the Plant.

Article 5. Principles of revocation of electricity activity permit

1. The electricity activity permit shall be revoked in the following cases:

a) The electricity units that violate Article 37 of the Electricity Law;

b) The electricity units has a need of stopping operation or transferring the licensed operation to other units;

c) When there is a request from the competent state authorities due to the violation of relevant regulations of law of electricity units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The licensing organ (referred to as licensing organ) has the authority to revoke it under its authority.

Article 6. Duration of electricity activity permit

The electricity activity permit is issued with different durations for each area of electricity activity based on scope of activity, type of electricity works, registered duration, capacity and professional level of the electricity operating unit but must not exceed the prescribed duration specified in the following Table:

No.

Areas of electricity activity

Maxium duration of Permit

1.

Specialized electricty consultation

05 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electricity generation

 

a)

Large power plants with particularly important meaning on economy, society, national defense and security as per the list approved by the Prime Minister.

20 years

b)

Power plants not included in the list of large power plant with particularly important meaning on economy, society, national defense and security as per the list approved by the Prime Minister.

10 years

3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20 years

4.

Electricity distribution

10 years

5.

Electricity wholesaling and retailing

10 years

6.

Electricity import and export

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Scope of activity of electricity activity Permit

1. The specialized electricity consultation Permit has its nation-wide scope of activity.

2. The electricity activity Permit has its scope of activity for each power the Plant.

3. The electricity transmission and distribution Permit has its scope of activity within the specific management and operation of power grid.

4. The electricity retailing and wholesaling Permit has its scope of activity within a specific administrative boundary.

5. The electricity import and export Permit has its scope of activity within a specific power delivery point.

Article 8. Fees for appraisal and issue of the electricity activity Permit

1. Organizations and individuals that are issued with the electricity activity Permit shall pay fees for appraisal and issue of the electricity activity Permit as prescribed by law.

2. The licensing organ may use the fees for issue of the electricity activity Permit for appraisal, issue of Permit, inspection and management of use of electricity activity Permit. The collection, payment and use of fees for appraisal and issue of the electricity activity Permit must comply with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DOSSIER FOR ISSUE OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

Article 9. Dossier for issue of specialized electricity consultation Permit

1. A written request for issue of the electricity activity Permit is done the Form No.01 specified in the Annex issued with this Circular.

2. A copy of Certificate of enterprise registration, establishment Decision or establishment Certificate of the organization requesting the issue of Permit.

3. List of managerial staff and main consultants is under the Form 7a specified in the Annex issued with this Circular; a certified copy of graduation diploma or certificate of practice and signed labor contract of the persons named in the list with consulting organization.

4. List of projects with similar scale has been done by the consulting organization or main consultants.

5. List of technical equipment and means and applied softwares used for consultation ensure the requirements for consultation activity.

6. In case of change of name, address of head office of the unit issued with Permit, the dossier includes only the contents specified in Clause 1 and 2 of this Article.

Article 10. Dossier for issue of electricity generation Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A copy of Certificate of enterprise registration of the organization requesting the issue of Permit.

3. The list of direct technical management staff, team of shift heads of power Plant under the Form 7b in the Annex issued with this Circular; a copy of graduation diploma and operation certificate issued by the dispatching level with control right to the persons named in the list as per the dispatching Procedures of national electricity system issued by the Ministry of Industry and Trade.

4. A copy of Decision approving the investment project of power the Plant from the competent authorities.

5. A copy of Decision approving the Report on assessment of impact on environment or the written certification of environmental protection Plan of power the Plant investment project of the competent authorities.

6. A of electricity sale Contract.

7. The list of equipment with strict requirements on labour safety and commitment of project owner to fully comply with regulations of law in using equipment with strict requirements on labour safety.

8. A certified copy of document on ensuring the fire prevention and fighting conditions as prescribed by law.

9. A copy of decision approving the reservoir operation Procedures of the competent authorities (for hydroelectric the Plants).

10. A copy of acceptance record of information technology and telecommunications infrastructure system and the acceptance record of completion of signal connection to SCADA/EMS, SCADA/DMS system of dispatching level with control right for proper operation of electricity system and electricity market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. A copy of final acceptance record or written certification ensuring the commercial operation conditions for each generating unit.

13. A copy of procedure for coordinated operation of power the Plant with the dispatching Unit of electricity system.

14. In case of change of name, address of head office of the unit issued with Permit, the dossier includes only the contents specified in Clause 1 and 2 of this Article.

Article 11. Dossier for issue of electricity transmission and distribution Permit

1. A written request for issue of the electricity activity Permit is done the Form No.01 specified in the Annex issued with this Circular.

2. A copy of Certificate of enterprise registration, establishment Decision or establishment Certificate of the organization requesting the issue of Permit.

3. The list of direct technical management staff, team of operational shift heads under the Form 7b in the Annex issued with this Circular; a copy of graduation diploma and operation certificate issued by the dispatching level with control right to the persons named in the list as per the dispatching Procedures of national electricity system issued by the Ministry of Industry and Trade.

4. The List of main power grid works items which the organization is managing and operating or prepares the receipt under the decision of the competent authorities.

5. A certified copy of document on ensuring the fire prevention and fighting conditions as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A map of power grid boundary and scope of activity.

8. In case of change of name, address of head office of the unit issued with Permit, the dossier includes only the contents specified in Clause 1 and 2 of this Article.

Article 12. Dossier for issue of electricity wholesaling and retailing Permit

1. A written request for issue of the electricity activity Permit is done the Form No.01 specified in the Annex issued with this Circular.

2. A copy of Certificate of enterprise registration, establishment Decision or establishment Certificate of the organization or individual requesting the issue of Permit.

3. List of managerial staff under the Form 7a specified in the Annex issued with this Circular; a copy of graduation diploma or graduation certificate of the persons named in the list.

4. In case of change of name, address of head office of the unit issued with Permit, the dossier includes only the contents specified in Clause 1 and 2 of this Article.

Article 13. Dossier for issue of electricity import and export Permit

1. A written request for electricity activity Permit is under the Form No.01 specified in the Annex attached to this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A copy of Decision approving the policy on electricity sale with foreign countries, the approved power grid connection plan for electricity sale with foreign countries;

4. A copy of electricity import and export contract or a copy of written request for electricity purchase or electricity sale approval from foreign country.

5. Diagram of power grid principles concerning the electricity sale points and procedures for coordinated operation and processing of power grid events between the electricity buyer and the seller (if any).

6. A certified copy of document of prescribed implementation of regulations on fire prevention and fighting at the substations.

7. In case of change of name, address of head office of the unit issued with Permit, the dossier includes only the contents specified in Clause 1 and 2 of this Article.

Chapter III

ORDER AND PROCEDURES FOR ISSUE AND REVOCATION OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

Article 14. Order and procedures for issue of electricity activity permit

1. The organizations and individuals requesting the issue of electricity activity Permit shall send 01 set of dossier as prescribed in the provisions in Chapter II of this Circular to the licensing organ and shall take the responsibility for the accuracy and honest of dossier for issue of Permit. The dossier can be sent directly or by post or online via the website of licensing organ (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Within 05 working days after the receipt of requirements for supplementation and modification of data, documents and relevant information from the licensing organ, the organizations or individuals requesting the issue of electricity activity Permit have to supplement or modify such data, documents and relevant information and send their written feedback.

If within 60 days from the date the licensing organ sends its written notice of supplementation and modification but the organizations or individuals requesting the issue of electricity activity Permit do not supplement their dossiers and reply in writing, the licensing organ has the right to return the dossier for issue of electricity activity Permit.

4. Within 15 working days after the receipt of complete and valid dossiers, the licensing organ shall verify such dossiers, inspect at the head office of organizations or individuals (if necessary) and issue the electricity activity Permit.

5. During the verification of dossier and actual inspection, if the organizations or individuals do not satisfy the prescribed conditions, the organ issuing the Permit shall require such organizations or individuals to supplement the conditions or refuse to issue the Permit stating the reasons.

6. The issued electricity activity Permit includes 03 originals: 01 delivered to the issued unit; 02 kept at the organ issuing the Permit.

7. Order and procedures for issue of Permit are applied as follows:

a) For dossiers sent directly or by post: Apply the provisions in Clause 2, 3, 4, 5 and 6 of this Article;

b) For dossiers sent via the website of the Electricity Regulatory Authority: comply with instructions of the Electricity Regulatory Authority;

c) The People’s Committee of provinces and centrally-run cities shall provide instructions on issue of Permit under their authority in the online form (if any) in accordance with the provisions in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Order of revocation of electricity activity Permit

1. Order of decision on revocation of electricity activity Permit

a) Where the electricity unit violates the Article 37 of the Electricity Law and the organ issuing the sanctioning decision is the licensing organ, such organ shall issue a decision on revocation of Permit and sanctioning decision.

b) Where the electricity unit violates the Article 37 of the Electricity Law and the organ issuing the sanctioning decision is not the licensing organ, such organ shall issue a decision on revocation of Permit with definite time specified in the sanctioning decision. In case of no revocation, it shall give a written feedback (stating reasons) to the person issuing the sanctioning decision;

c) Where the electricity unit has a need to stop operation or transfer the licensed operation to other organizations or individuals, within 30 working days after receiving the written request of the electricity unit or request of the competent authorities and relevant documents, the licensing organ shall issue the decision on revocation of Permit.

2. Within 02 working days after the decision on revocation of Permit, the licensing organ shall send the revocation decision to the unit having the revoked permit and other relevant units and publicize the revocation information on the website of the licensing organ.

3. Where the Permit is revoked as per each operation area or scope, the licensing organ shall require the electricity unit to carry out the order and procedures for issue of Permit in accordance with the revocation decision as per each operation area or scope.

4. Where the electricity unit violates the provisions in Clause 7, Article 18 of this Circular, the licensing organ has the right to issue the revocation decision and publicize the revocation information on its website.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Authority to issue the electricity activity Permit

1. The Ministry of Industry and Trade shall issue the electricity activity Permit for the following areas:

a) Electricity generation for large power the Plant with particularly important meaning on economy, society, national defense and security as per the list approved by the Prime Minister.

b) Electricity transmission;

c) Electricity import and export;

2. The Electricity Regulatory Authority shall issue the electricity activity Permit for the following areas:

a) Electricity generation of power plant with capacity from 03 MW or more not subject to the case specified under Point a, Clause 1 of this Article;

b) Electricity distribution;

c) Electricity wholesaling;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Specialized electricity consultation.

3. The People’s Committee of provinces and centrally-run cities shall issue or authorize the Department of Industry and Trade to issue the electricity activity Permit for the following areas:

a) Electricity generating of power plant with capacity of less than 03 MW located at localities;

b) Electricity distribution to the voltage of 35 kV at localities;

c) Electricity retailing up to the voltage of 0.4 kV at localities;

d) Specialized electricity consultation, including:

- Consultation of building of transmission line and substation up to the voltage of 35 kV and enterprise registration at localities;

- Consultation and performance supervision of transmission line and substation up to the voltage of 35 kV and enterprise registration at localities;

4. Where the organizations or individuals request the issue of Permit for many activities in the area of specialized electricity consultation, in which there is at least one activity under the authority of the Electricity Regulatory Authority, the electricity activity Permit shall be issued by the Electricity Regulatory Authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Receives, appraises, inspects and manages dossiers for issue of electricity activity Permit; provides instructions for organizations and individuals requesting the issue of Permit to comply with the contents, order and procedures for issue of Permit.

2. Deals with complaints about electricity activity Permit under its authority.

3. Inspects and monitors the maintenance of conditions in the electricity activity Permit;

4. Revokes the electricity activity Permit under its authority as per the order specified in Article 15 of this Circular.

5. Asks the competent authorities to impose sanction against the electricity unit which violates the regulations of law.

Article 18. Responsibility of electricity unit issued with electricity activity Permit

1. Carries out the electricity activity in accordance with the contents specified in the Permit.

2. Requests the issue of Permit in case of change of name, address of head office, type of operation, scope of activity and duration of Permit;

3. Maintains the electricity activities registered and licensed during the time of operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Makes all fees and charges related to the electricity activity Permit as prescribed by law.

6. Makes report to the licensing organ within 60 days prior to the day of Stop of electricity activity or transfer of electricity activity.

7. Makes report to the licensing organ within 30 days from the date of change of address of head office specified in the electricity activity Permit.

8. Has no right to lend, borrow or modify the contents of electricity activity Permit.

9. Is subject to inspection and complies with the handling decision of the competent state authorities on the use of Permit and registered activities conditions.

10. Before 01 March annually, makes report to the licensing organ on the maintenance of operational conditions in the licensed area of the previous year under the Forms 8a, 8b, 8c and 8d specified in the Annex issued with this Circular.

Chapter V

IMPLEMENTATION

Article 19. Implementation of inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall inspect the implementation of this Circular within their management; deal with problems and recommend the contents to be reported to the Ministry of Industry and Trade for adjustment and supplementation of this Circular.

Article 20. Responsibility for implementation

1. The Electricity Regulatory Authority is the organ which receives and deals with procedures for verification of dossier for issue of electricity activity Permit and performs the order of revocation of Permit if such Permit is under the issue authority of the Electricity Regulatory Authority and the Ministry of Industry and Trade.

2. The Department of Industry and Trade shall receive and deal with procedures for verification of dossier for issue of electricity activity Permit and perform the order of revocation of Permit if such Permit is under the issue authority of the People’s Committees of provinces and centrally-run cities.

3. The units issued with electricity activity Permit shall send Electricity Regulatory Authority copy of issued Permit to the state management organ in area of electricity activity at localities for report within 30 days from the date of issue of Permit.

4. Before the 15th date of January annually, the Department of Industry and Trade shall report to the Ministry of Industry and Trade and the People’s Committees of provinces and centrally-run cities on the reality of issue and revocation of electricity activity Permit at localities of the previous year.

Article 21. Effect

1. This Circular takes effect from 12 July 2015. The Circular No. 25/2013/TT-BCT dated 29 October 2013 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, modification, supplementation, revocation and duration of electricity activity Permit shall be invalidated from the effective date of this Circular.

2. The electricity activity Permits which have been issued under the provisions of Circular No. 25/2013/TT-BCT of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, modification, supplementation, revocation and duration of electricity activity Permit and Decision No. 32/2006/QD-BCN dated 06 September 2006 of the Minister of Industry stipulating the conditions, order and procedures for issue, modification, supplementation, revocation and management of use of electricity activity Permit, Decision No. 15/2008/QD-BCT dated 01 July 2008 of the Minister of Industry and Trade amending and supplementing some articles of Regulation on conditions, order and procedures for issue, modification, supplementation, revocation and management of use of electricity activity Permit issued with Decision No. 32/2006/QD-BCN dated 06 September 2006 of the Minister of Industry shall be valid as per the contents and duration specified in the Permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

ANNEX

FORMS OF PERMIT AND DOCUMENT IN LICENSING ACTIVITY
(Issued with Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, modification, supplementation, revocation and duration of electricity activity Permit)

NO.

SAMPLE NAME

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Request for issue of electricity activity permit

Form 2a

Permit issued by the Ministry of Industry and Trade

Form 2b

Permit issued by the Electricity Regulatory Authority

Form 2c

Permit issued by the provincial People’s Committee

Form 2d

Permit issued by the Department of Industry and Trade

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annex of electricity activity Permit

Form 04

Annex of electricity transmission/distribution Permit

Form 05

Annex of electricity wholesaling/retailing/import or export Permit

Form 06

Annex of specialized electricity consultation Permit

Form 7a

List of managerial staff and main consultants of specialized electricity consultation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

List of managerial staff

Form 8a

Report on maintaining conditions of electricity activity permit in area of electricity generation

Form 8b

Report on maintaining conditions of electricity activity Permit in area of electricity transmission and distribution

Form 8c

Report on maintaining conditions of electricity activity Permit in area of electricity wholesaling and retailing

Form 8d

Report on maintaining conditions of electricity activity Permit in area of specialized electricity consultation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 01

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

…, date ... month ... year...

REQUEST

Issue of electricity activity Permit

To: 1………………………………........................

Requesting organization:............................................................

Direct superior  organ (if any):..................

Head office at: …………. Tel No.: ……….. Fax:............................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certificate of enterprise registration issued by….enterprise code….registration time…..on date….month…year…..

Electricity activity Permit No……..issued by…..on date……….(if any).

Current business lines:.........................

Kindly request the issue of electricity activity Permit for the following areas and scope of operaiton:

-.........................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................

Attached documents:

-.........................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Name of organization) undertakes to operate in line with the registered area and scope and comply with the regulations specified in the electricity activity Permit./.

 

 

HEAD
(Signature and seal)

_______________

1 To be sent to the organ receiving and dealing with procedures for dossier verification or the competent licensing organ: the Department of Industry and Trade, the Electricity Regulatory Authority, the provincial People’s Committee or the Ministry of Industry and Trade.

2 To be sent to the competent licensing organ: the Department of Industry and Trade, the Electricity Regulatory Authority, the provincial People’s Committee or the Ministry of Industry and Trade.

 

Form 2a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.: .../GP-BCT

Hanoi, date … month … year …

 

ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to Decree No. 95/2012/ND-CP dated 12 November 2012 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Electricity Law dated 03 December 2004 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Electricity Law dated 20 November 2012;

Pursuant to Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Considering the application and dossier for issue of electricity activity Permit of …..(name of organization requesting the issue of Permit);

At the request of Director of Electricity Regulatory Authority,

DECIDES:

Article 1. Issuing the electricity activity Permit to:

1. Name of organization:...................................................................

2. Direct superior organ (if any):.............................................................

3. Certificate of enterprise registration issued by….enterprise code….registration time…..on date….month…year…..

4. Head office:…………; Tel No.:………..; Fax:...........................................................

Article 2. Areas of activity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. ......................................................................................................................................

Article 3. Scope of activity

1. Area 1:...................................................................................

2. Area 2:...............................................................................................

Article 4. Duration of Permit

1. Area 1: Valid until date…..month……year…..

2. Area 2: Valid until date…..month……year…..

Article 5. Detailed contents of Permit

As per the Annex of Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…(The electricity unit issued with Permit) must comply with the provisions in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government stipulating in detail the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit and the relevant regulations of law.

Article 7. Effect

 This electricity activity Permit takes effect from the day of its signing./.

 

 

MINISTER
(Signature and seal)

 

Form 2b

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY
--------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.:         /GP-DTDL

Hanoi, date … month… year …

 

ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

DIRECTOR OF ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY

Pursuant to Decision No 153/2008 / QD-TTg dated 28 November, 2008 of the Prime Minister defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Electricity Regulatory Authority of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Electricity Law dated 03 December, 2004; Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law dated 20 November, 2012;

Pursuant to the Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law;

Pursuant to Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Head of Public Relations and Licensing Division,

DECIDES:

Article 1. Issuing the electricity activity Permit to:

1. Name of organization:...................................................................................................................

2. Direct superior organ (if any):..................................................................................

3. Certificate of enterprise registration issued by….enterprise code….registration time…..on date….month…year…..

or establishment Decision No:.....dated ...................

4. Head office:…………; Tel No.:………..; Fax:...........................................................

Article 2. Areas of activity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. ......................................................................................................................................

Article 3. Scope of activity

1. Area 1:..............................................................................................

2. Area 2: .....................................................................................................................

Article 4. Duration of Permit

1. Area 1: Valid until date…..month……year…..

2. Area 2: Valid until date…..month……year…..

Article 5. Detailed contents of Permit

As per the Annex of Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…(The electricity unit issued with Permit) must comply with the provisions in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government stipulating in detail the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit and the relevant regulations of law.

Article 7. Effect

This electricity activity Permit takes effect from the day of its signing./.

 

 

DIRECTOR
(Signature and seal)

 

Form 2c

PEOPLE’S COMMITTEE ……
--------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.: ... /GP-UBND

…, date … month … year …

 

ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE/CITY....

Pursuant to the Law on organization of People’s Council and People’s Committee dated 26 November 2003;

Pursuant to the Electricity Law dated 03 December, 2004; Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law dated 20 November, 2012;

Pursuant to Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law.

Pursuant to Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES:

Article 1. Issuing the electricity activity Permit to:

1. Name of organization:...................................................................................................

2. Direct superior organ (if any):..................................................................................

3. Certificate of enterprise registration issued by….enterprise code….registration time…..on date….month…year…..

or establishment Decision No:.....dated ...................

4. Head office:…………; Tel No.:………..; Fax:...........................................................

Article 2. Areas of activity

1. ......................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Scope of activity

1. Area 1:..............................................................................................

2. Area 2: .....................................................................................................................

Article 4. Duration of Permit

1. Area 1: Valid until date…..month……year…..

2. Area 2: Valid until date…..month……year…..

Article 5. Detailed contents of Permit

As per the Annex of Permit

Article 6. Responsibility of electricity unit issued with Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Effect

This electricity activity Permit takes effect from the day of its signing./.

 

 

ON BEHALF OF PEOPLE’S COMMITTEE ...
CHAIRMAN
(Signature and seal)

 

Form 2d

PEOPLE’S COMMITTEE ………
DEPPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE …
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…, dated … month … year …

 

ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

DIRECTOR OF DEPPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE ...

Pursuant to Decision No ... dated......of the People’s Committee ... on stipulating functions, tasks, ... of the Department of Industry and Trade ...;

Pursuant to the Electricity Law dated 03 December 2004 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Electricity Law dated 20 November 2012;

Pursuant to Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law.

Pursuant to Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit;

Pursuant to Decision No....dated of the People’s Committee of.....on authorized issue of electricity activity Permit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of Head of .......Division,

DECIDES:

Article 1. Issuing the electricity activity permit to:

1. Name of organization:...................................................................................................................

2. Direct superior organ (if any):..................................................................................

3. Certificate of enterprise registration issued by….enterprise code….registration time…..on date….month…year…..

or establishment Decision No:.....dated ...................

4. Head office:…………; Tel No.:………..; Fax:...........................................................

Article 2. Areas of activity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. ......................................................................................................................................

Article 3. Scope of activity

1. Area 1:..............................................................................................

2. Area 2: .....................................................................................................................

Article 4. Duration of Permit

1. Area 1: Valid until date…..month……year…..

2. Area 2: Valid until date…..month……year…..

Article 5. Detailed contents of Permit

As per the Annex of Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…(The electricity unit issued with Permit) must comply with the provisions in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government stipulating in detail the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit and the relevant regulations of law.

Article 7. Effect

This electricity activity Permit takes effect from the day of its signing./.

 

 

DIRECTOR
(Signature and seal)

 

Form 03

ANNEX OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope of activity

a) The Company…is permitted to manage and operate the Plant…, installed capacity….MW, built at….,

b) The Company….is permitted to sell the electricity generated from the Plant….into the electricity system under the electricity sale contract signed with organizations and individuals that are permitted to purchase electricity in accordance with the stages of electricity market.

2. Main features of the Plant ...

a) Main parameters of the Plant

Total installed capacity of the Plant: ... MW.

- Turbine: Amount …, type …;

Rated capacity: ... MW;

Number of rated revolution:…..revolution/minute

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rated capacity: ... MW;

Rated voltage:... kV;

Rated frequency: ... Hz.

- Main transformer: Amount……type….;

Rated capacity: ... MVA;

Voltage: ... kV;

Wire connection group ...

b) Electricity distribution station

- Type: …;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Used water source

The Company….is permitted to use the water source for the only purpose of electricity generation and cooling of the Plant…upon the written consent of the competent authorities under regulation.

d) Connection to electricity system

The Plant…is connected to the national power grid through….line…. kV, type of conductor…, length…., from….to….

dd) Requirements on environment and society

The Company…must ensure that the Plant….shall fully comply with the requirements on environmental protection as prescribed by law.

II. RIGHTS OF THE COMPANY ...

1. The rights of electricity generating unit is stipulated in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law

a) Operates the electricity generation activity specified in this Permit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The Company…has a right to sell the power of the Plant….to organizations and individuals that are permitted to purchase power under the electricity sale contract in accordance with stages of electricity market;

d) Is provided with necessary information related to the generation activity;

dd) Provides recommendations for the competent state organs to amend or supplement the technical regulations, technical and economic norms for the purpose of electricity generation

2. Other rights as prescribed by law

a) The Company…has the right to take part in business activities as required by electricity generation activity of the Plant in accordance with contents and conditions of this Permit;

b) The Company….only participates in other electricity activities not related to the generation activity of the Plant…when it is given permission by the competent licensing authorities under regulation. In case of participation in other electricity activities, the Company must demonstrate such activities do not affect the implementation of obligations specified in this Permit and must comply with regulations of law.

3. Right to stop electricity supply

The Plant…has the right to temporarily stop its operation or stop its entire electricity generation activity in case of emergency; in case of threat to the health or safety of community or the reliability of electricity system; for maintenance or repair. The order of sop or reduction in electricity supply shall comply with regulations of law.

III. GENERAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Company….must comply with the provisions of the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade providing for the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit and the relevant legal normative documents in electricity generation activity;

b) The Company….must comply with other regulations of law.

2. Maintenance of licensed conditions

The Company ….is responsible for maintaining the conditions for issue of electricity generation Permit of the Plant…during the duration of this Permit.

3. Environmental protection

a) The Company…must ensure that the building, installation of equipment and means, workshop of the Plant shall not cause environmental pollution and affect the community health and comply with environmental standards applied with permission;

b) The Plant… must fully comply with regulations on environmental protection in electricity generation activity.

4. Works construction assurance in accordance with approved design

The Company…must ensure the Plant ….shall be built, install, accepted, tested and operated in accordance with the approved design.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Company…shall manage and use land of The Plant… in accordance with area and purpose approved by the competent state organ in investment project.

6. The Plant and community safety

a) The Plant….must ensure the compliance with regulations on safety protection for people, electrical equipment and electrical works.

b) The Plant….must ensure the compliance with technical regulations and standards related to the protection of employees, community health and permissible safety level.

7. Labor training and use

The Company…must ensure the compliance with requirements on training and use of labor to meet the requirements for electricity generation as registered in the dossier for issue of Permit.

8. Electricity saving in production

The Plant…must comply with requirements on effective and thrifty use of energy in electricity generation through the development and implementation of optimal operational mode of generating equipment and effective and rational use of self-use system in the Plant as prescribed by the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and the Law on effective and thrifty use of energy.

9. Financial accounting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Financial report, production and business report

a) The Company…must hire an independent auditing unit to carry out the annual financial audit for the electricity activity of the Plant…

b) The Company…must provide financial information, data and document for calculation of electricity generation price as required by the Electricity Regulatory Authority;

c) The Company …must report to the local Department of Industry and Trade on the reality of annual production and business in the licensed areas before the 1st date of March of the following year.

11. Investment in other electricity generation projects

a) The Company…is entitled to the investment and development of only new electricity generation projects in accordance with the electricity development planning approved by the competent authorities;

b) The Company…must provide full and in detail information as required by the licensing organ or competent organ for electricity development planning for each stage under the provisions of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law.

12. Electricity sale contract

The Company…has the rights and obligations to fully implement the contents committed in the signed electricity sale contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Company….must develop the electricity generation tariff in accordance with regulation on method of electricity generation pricing issued by the competent authorities.

b) Electricity sale and purchase price

- The electricity sale price is done under the signed electricity sale contract within the price framework of electricity generation issued by the competent authorities;

- Electricity sale and purchase price for immediate delivery depending on the transaction time in the electricity market which the electricity market transaction operating unit has publicized.

c) Where The Company…has recommendations related to the electricity generation price or relevant services, such recommendations must be explained to the competent authorities for settlement.

14. Auxiliary services

The Plant…is responsible for providing the auxiliary services (if required by the competent authorities) and taking measures to support the operation of electricity system reliably under the signed contract and the regulations related to the auxiliary services as prescribed by law.

15. Electricity supply assurance

a) The Plant…must ensure the electricity supply to the national electricity system as per the contents specified in this Annex;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Report upon change

The Company …must report to the licensing Organ upon change of management of the Plant…in the following cases:

a) Reorganization of electricity sector related to the electricity generation of the Plant…,

b) Restructuring and transfer of assets of the Plant….;

c) Stop of operation for transfer of ownership of the Plant…or right of electricity generation to other units.

IV. OBLIGATIONS TO ENSURE TECHNICAL CONDITIONS

1. Applied techniques and technology

a) The Plant….must maintain the equipment, means, technology and applied softwares for electricity generation;

b) The Plant….is permitted to use the technology, techniques and equipment required for the generating units of the power the Plant as described in Clause 2, Section 1 of this Annex for electricity generation. When there are technological changes of main equipment of The Plant…, The Company must report in writing to the ….(the licensing organ) for management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Plant….must ensure the compliance and meet the requirements of regulation for the electricity transmission system and electricity distribution system.

3. Connection of the Plant to electricity system

The Plant…must comply with regulations on connection to the national electricity system as per the Regulation on electricity transmission system and Regulation on electricity distribution system issued by the Ministry of Industry and Trade.

4. Compliance with operational mode and dispatching order of the electricity system dispatching unit

a) The Plant….must comply with the operational mode and dispatching order of the electricity system dispatching unit in accordance with operational regulation of the Plant in the electricity system;

b) The Plant…must coordinate with the electricity system dispatching unit to implement the operational mode for normal or unusual operation to protect the condition and safe operational mode of electricity transmission system and electricity distribution system.

5. Compliance with regulation on safety of hydroelectric dam and reservoir operation (for hydroelectric Plant)

a) Compliance with technical regulations and standards, procedures for reservoir operation and other relevant regulations;

b) Compliance with regulations of law on management of safety of hydroelectric dam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Company…must calculate, design, operate, maintain and repair the generating equipment of the Plant… to ensure the accordance with technical regulations and standards applied to power source and power grid;

b) The repair, maintenance, overhaul, upgrading or expansion of the Plant must be done according to the registered plan under the form specified in the coordinated operational procedure issued by the electricity system dispatching unit.

7. Stop or reduction in electricity supply

The Plant…must comply with regulations on conditions, order and procedures for stop or reduction in electricity supply specified in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and relevant documents issued by the Ministry of Industry and Trade.

8. Ensuring requirements and regulations on installation of power metering equipment

The Company….must comply with regulations on power metering for The Plant…., the technical requirements and technical standards and regulations related to the installed capacity, operation, maintenance, repair and metering of electrical parameters according to Regulation on power metering issued by the Ministry of Industry and Trade.

9. Incident handling

The Plant…must notify immediately to the electricity system dispatching unit and relevant organizations of generation incidents and take measure to handle such incidents

10. Report as required

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Compliance with regulations of electricity market (for the Plants participating in electricity market)

The Plant…must comply with regulations on electricity market specified in the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law, the regulations on operation of competitive electricity market issued by the Ministry of Industry and Trade and the implementation instruction Procedures issued by the Electricity Regulatory Authority.

V. MANAGEMENT OF USE OF PERMIT

1. Fees for appraisal and issue of Permit

The Company…must make payment of fees for appraisal and issue of Permit under regulation.

2. Keeping of documents and dossiers

a) The Company…must keep the issued electricity activity Permit or its certified copy at its head office.

b) The Company…must keep books and documents of business activities under regulation.

3. Report and information supply

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Company… must report in writing to…(the licensing organ) within 30 days in case of loss or misplacement of Permit.

4. Examination and inspection

a) The Company…must be ready to report on generating equipment, workshop, accounting books for the competent state organs to examine, inspect and must ensure the operation in accordance with regulations of law and contents specified in the Permit.

b) The Company…must coordinate and create conditions for inspectors of specialized electricity sector and electricity examiners to carry out their inspection or examination as prescribed by law.

5. Violation handling

a) Where the Plant….violates the provisions specified in this Permit, The Company….must explain in writing such violation;

b) After providing information in writing on violation, explaining and recommending the remedial measures, the following forms of handling can be applied to the Plant….:

- Requiring the Plant…to stop acts of violation or take remedial measures within a time limit decided by the competent authorities;

- Sanctioning the administrative violation against the Plant as per regulation on sanctioning of administrative violation in electricity area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Revocation of Permit

a) The Plant…whose Permit shall be revoked in the following cases:

- Fails to operate after 6 months from the date of issue of electricity activity Permit in the area of electricity generation;

- Fails to maintain the prescribed conditions when the Permit has been issued in the area of management and operation of the Plant….;

- Fails to comply with the contents specified in this Permit;

- Leases, borrows or modifies the Permit;

- As required by the competent state authorities upon violation of relevant laws.

b) In case of revocation of Permit, the Plant….must continue its electricity generation within the duration required by the licensing organ in order to ensure the power supply and connection to the electricity transmission/distribution system and ensure the reliable power supply.

7. Dossier preparation for issue of Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Within 60 days prior to the expiration of electricity activity Permit, if the Company… wishes to continue its operation, it must prepare dossier to request the issue of electricity activity Permit to be sent to the competent licensing organ and comply with the prescribed order and procedures for issue of electricity activity Permit.

 

 

HEAD OF LICENSING ORGAN

(Signature and seal)

 

Form 04

ANNEX OF ELECTRICITY TRANSMISSION/DISTRIBUTION PERMIT

I. AREAS AND SCOPE OF ACTIVITY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Company…is permitted to operate in the area of electricity transmission/distribution with scale of voltage up to…

2. Scope of activity

a) The Company…is permitted to operate in the area of electricity transmission/distribution with scale of voltage up to… kV within a scope of…;

b) The Company…is a unit permitted to operate in the area of electricity transmission/distribution within a scope specified under Point a of this Clause during the statute of limitations of the Permit, except for the scope of activity of other electricity units which the Electricity Regulatory Authority or the competent licensing authorities permit the electricity transmission/distribution within scope of activity of the Company…

II. RIGHTS OF THE COMPANY ...

1. Rights as prescribed in the Electricity Law

The Company…has the following rights:

a) Operates the electricity transmission/distribution as prescribed in this Permit;

b) Has the access to the management area of the electricity buyer for manipulation, maintenance, repair and new replacement of electrical equipment of the electricity distributing unit (for electricity distribution activity).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Requests the competent state organs to amend or supplement the technical regulations and standards, economic and technical norms for the electricity transmission/distribution;

2. Other rights as prescribed by law

a) The Company…is permitted to provide the services in the electricity transmission/distribution and comply with regulations of law;

b) The Company….has the right to participate in other activities in accordance with the electricity transmission/distribution and conditions of this Permit;

c) The Company…only participates in other electricity activities not related to the licensed electricity transmission/distribution upon permission from the competent licensing organ. In case of participation in other electricity activities, the Company must demonstrate that such activities do not affect the implementation of obligations specified in this Annex and must comply with regulations of law.

3. Rights to use assets

The Company….is permitted to use the assets as registered in the dossier for issue of Permit to ensure the implementation of electricity transmission/distribution in accordance with the conditions specified in this Annex.

4. Rights to stop power supply

The Company….is permitted to stop a part or the whole of power transmission/distribution grid in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In case of emergency or threat to the health or safety of community or the reliability of electricity system; maintenance or repair of power transmission/distribution grid in accordance with regulation of law and conditions specified in this Annex.

III. GENERAL OBLIGATIONS OF COMPANY ...

1. Compliance with regulations of law

The Company…carrying out the electricity transmission/distribution must comply with the provisions in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade stipulating the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit; Regulation on electricity transmission system and on electricity distribution system, the legal normative documents related to power metering issued by the Ministry of Industry and Trade and other relevant laws.

2. Maintenance of conditions for issue of Permit

The Company…must comply and maintain the conditions for the issue of of electricity transmission/distribution Permit during the duration of this Permit.

3. Investment in building and development of power grid

a) The Company …must ensure the building, installation, acceptance and operation of power grid in line with the approved design and in accordance with the electricity development Planning and the list of electricity items invested and approved by the competent authorities;

b) The Company…must have a plan for investment, development and expansion of power grid within the scope managed by the Company in order to meet the capacity of power supply at the present time and in the future.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Electricity development planning;

- Approved portfolio;

- Regulation on electricity transmission/distribution system;

- Regulation on power metering;

- Conditions of this Permit and other relevant regulations of law.

c) The Company…must ensure the connection to the power plant, the transmission/distribution power grid, major electricity customers with connection to the power grid under the management of the Company as prescribed by law;

d) The Company…must provide complete and detailed information for development, supplementation and approval for electricity development planning for each stage as required by the licensing organ and the competent authorities as prescribed by the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law.

dd) Annually, the Company….must report to the licensing organ and the competent authorities on the reality of implemented investment, development and investment of power grid plan under its management and operation.

e) The Company…shall provide its recommendations with the competent authorities on adjustment of electricity development planning if the planning under implementation is no longer consistent with reality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Company…must develop the plan and roadmap of improvement of transmission lines and substations of existing power grid to ensure the prescribed technical and economic standards

5. Applied techniques and technologies

a) The Company…must maintain the equipment, means, technologies and applied softwares for electricity transmission/distribution in accordance with regulations on power grid and technical regulations and standards applied in Vietnam;

b) The Company…is permitted to use the techniques and technologies and advanced equipment for electricity transmission/distribution. When there are main technological changes of the power grid under its management, the Company must report in writing to the licensing organ.

6. Land use

The Company…must manage and use land in line with area and purpose approved by the competent state authorities in investment projects of power transmission/distribution grid

7. Environmental protection

a) The Company…must build and install the technical equipment and means of the power grid so as not to cause pollution and affect the environment and community health and comply with the environmental standards to be applied with permission;

b) The Company…must comply with all regulations on environmental protection upon operation…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Company…must comply with regulations and standards related to the protection of employees, community health and permissible safety levels;

b) The Company...must comply with regulations on protection and safe operation of electrical equipment and electrical works; must inspect and test the electrical equipment and electrical works before putting them into operation to ensure that they meet the requirements on safety of power grid as prescribed by law.

c) The Company...must cooperate with other electricity units and the competent authorities to manage and protect the safety of electrical equipment and electrical works.

9. Labor training and employment

The Company....must comply with regulations on labor training and employment to meet the requirements in the area of electricity transmission/distribution as registered in the dossier for issue of Permit.

10. Electricity saving and effective use of energy

a) The Company....must comply with requirements on propagation and dissemination on effective and thrifty use of energy in the electricity transmission/distribution.

b) The Company....must apply the optimal mode of operation of electricity transmission/distribution equipment to fulfill requirements for effective and thrifty use of energy in ....., control of waste, reduction in power loss as prescribed by the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law, the Law on effective and thrifty use of energy and other relevant laws.

11. Services price

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Company....must provide information and participate in developing the mechanisms, principles and methods of prices calculation and the relevant fees as required by the competent authorities.

12. Customer services and complaint settlement

The Company....must ensure the requirements on customer services and deal with complaints of customers as prescribed by the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of som articles of Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and other relevant laws.

13. Financial accounting

The Company…is responsible for implementing the financial accounting of electricity transmission/distribution separately from other business activities which are not related to the electricity transmission/distribution of the Company and fully keeping necessary dossiers and documents as prescribed by the regulations on financial management.

The Company… must implement the financial accounting as prescribed by law and accounting regulations in Vietnam and other relevant regulations.

14. Financial

a) The Company…must make the annual financial reports and hire an independent auditing unit to carry out the audit of financial report.

b) The Company…must provide financial information, data and document for calculation of price of electricity transmission/distribution… as required by the Electricity Regulatory Authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Upon changes in its management and operation of power grid within scope of activity of Permit due to reorganization of electricity sector;

b) Due to restructuring and transfer of the Company’s assets.

IV. OBLIGATIONS OF TECNICAL CONDITIONS ASSURANCE

1. Compliance with technical regulations of power grid

The Company...must comply and meet the regulations on electricity transmission system and electricity distribution system and other technical regulations related to the power grid for which the Company is issued with operation Permit.

2. Connection standard assurance

The Company...must comply with regulations of law on power grid connection in electricity transmission/distribution.

3. Compliance with operational mode and dispatching order of electricity system dispatching unit

a) The Company...must comply with instructions and management of load and load shedding by dispatching order of the electricity system dispatching unit and regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The Company...must provide information as required by the licensing organ, the electricity system dispatching unit in service of the prescribed operation of electricity system.

4. Power supply capacity assurance

a) Within the licensed activity, the Company...must provide the electricity transmission/distribution services safely, economically, reliably and continuously as per the quality standards specified in relevant legal normative documents;

b) There must be no discrimination of treatment in supply of electricity transmission/distribution services to the subjects in the same group of customers.

5. Power quality assurance as prescribed by law

6. Requirement and regulation assurance on installation of metering equipment

The Company...must comply with standards and regulations on metering for power transmission/distribution grid, the technical requirements and standards related to the capacity, operation, maintenance, repair and metering of electrical parameters issued by the competent authorities.

7. Stop or reduction in electricity supply

The Plant…must comply with regulations on conditions, order and procedures for stop or reduction in electricity supply specified in the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and Regulation on order of stop or reduction in electricity supply issued by the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Plant…must notify in writing immediately to the competent state authorities upon occurrence of incidents on power grid within the management of the Company leading to the following outcomes:

- Stop of supply of electricity transmission/distribution servives affecting the electricity activities of other units;

- Abnormal condition of the electricity system causes considerable incident on the power grid under the management of the Company;

- Causing damage to the equipment and affecting people’s lives.

b) The Company...must notify immediately the electricity system dispatching unit and other relevant organizations of the incident on the power grid and take remedial measures as soon as possible.

9. Operation and maintenance

a) The Company...must calculate, operate, maintain and repair the equipment in the power grid under its management to ensure the compliance with regulations of law.

b) The plan for repair, maintenance, overhaul, improvement and expansion of power grid must be done as agreed with the electricity system dispatching unit.

10. Compliance with regulations of competitive electricity market (to be applied to unit participating in competitive electricity market)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. MANAGEMENT OF USE OF PERMIT

1. Fees for appraisal and issue of Permit

The Company…must make payment of fees for appraisal and issue of Permit under regulation.

2. Keeping of documents and dossiers

a) The Company…must keep the issued electricity activity Permit or its certified copy at its head office.

b) The Company…must keep books and documents of electricity transmission/distribution activity under regulation.

3. Report and information supply

The Company must report and provide complete and correct information as follows:

a) Information related to the electricity transmission/distribution capacity and operational condition of equipment in the power grid as required by the competent organs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The Company...must report to the...(licensing organ) if the Permit is lost or misplaced;

d) The Company...must make annual aggregation report on electricity activity in the area and scope specified in the Permit to ..... (licensing organ) and the local Department of Industry and Trade before the 1st date of March of the following year;

dd) The Company...must report in writing to ..... (licensing organ) on maintaining its operational conditions in the licensed areas before the 1st date of March of the following year;

4. Examination and inspection

a) The Company…must be ready to report on condition of technical equipment, workshop, accounting books for the competent state organs to examine, inspect and must ensure the operation in accordance with regulations of law and contents specified in the Permit.

b) The Company…must coordinate and create conditions for inspectors of specialized electricity sector and electricity examiners to carry out their inspection or examination within scope of activity …as prescribed by law.

5. Violation handling

a) Where the Plant….violates the provisions specified in this Permit, it must explain in writing such violation;

b) After providing information in writing on violation, explaining and recommending the remedial measures, the following forms of handling can be applied to the Company….:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sanctioning the administrative violation against the Company as per regulations on sanctioning of administrative violation in electricity area.

c) Where the acts of violation of the Company…have signs of violation of criminal law, the case shall be transferred to the investigation organ for considering criminal prosecution in accordance with law.

6. Revocation of Permit

a) a) Revocation of Permit: The Company…whose Permit shall be revoked in the following cases:

- Fails to operate after 6 months from the date of issue of electricity activity Permit in the area of electricity transmission/distribution;

- Fails to maintain the prescribed conditions when the Permit has been issued in the area of electricity transmission/distribution.

- Fails to comply with the contents specified in this Permit;

- Leases, borrows or modifies the Permit;

- As required by the competent state authorities upon violation of relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Revocation of Permit

a) The Plant…whose Permit shall be revoked in the following cases:

- Fails to operate after 6 months from the date of issue of electricity activity Permit in the area of electricity generation;

- Fails to maintain the prescribed conditions when the Permit has been issued in the area of management and operation of the Plant….;

- Fails to comply with the contents specified in this Permit;

- Leases, borrows or modifies the Permit;

- As required by the competent state authorities upon violation of relevant laws.

b) In case of revocation of Permit, the Plant….must continue its electricity generation within the duration required by the licensing organ in order to ensure the power supply and connection to the electricity transmission/ distribution system, and ensure the reliable power supply.

 7. Dossier preparation for issue of Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Within 60 days prior to the expiration of electricity activity Permit, if the Company… wishes to continue its operation, it must prepare dossier to request the issue of electricity activity Permit to be sent to the competent licensing organ and comply with the prescribed order and procedures for issue of electricity activity Permit .

 

 

HEAD OF LICENSING ORGAN
(Signature and seal)

 

Form 5

ANNEX OF ELECTRICITY WHOLESALING/RETAILING/IMPORT AND EXPORT PERMIT

I. SCOPE AND AREA OF ACTIVITY

1. Area of electricity activity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Activity of electricity wholesaling/retailing/import or export with the scale of voltage up to ... kV.

2. Scope of activity

a) The Company…is permitted to operate its electricity wholesaling/retailing/import or export with the scale of voltage up to ... kV, in the area….;

b) The Company…is permitted to operate its electricity wholesaling/retailing/import or export with the scale of voltage up to ... kV in accordance with the scope specified under Point a of this Clause within the statute of limitations of the Permit, except for the scope of activity of other electricity units which the Electricity Regulatory Authority or the competent licensing authorities permit the electricity transmission/distribution within scope of activity of the Company…

II. RIGHTS OF COMPANY ...

1. The rights of unit of electricity wholesaling/retailing/import or export is stipulated in the Electricity Law

a) Operates the electricity wholesaling/retailing/import or export is specified in this Permit;

b) Sells electricity to organizations and individuals buying electricity that meet the conditions and regulations of law within the licensed scope in accordance with the tariff stipulated by the competent authorities;

c) Uses services of electricity transmission and distribution in accordance with each level of electricity market to carry out the activity of electricity wholesaling/retailing/import or export;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The company...has the access to the management area of the organizations and individuals buying electricity for checking, reading the meter and contacting customers as prescribed by law;

e) Provides recommendations for the competent state authorities in amendment and supplementation of technical – economic regulations and norms for activity of wholesaling/retailing/import or export.

2. Other rights as prescribed by law

The Company…has the right to participate in other electricity activities in accordance with the contents and conditions of this Permit.

3. Stop and reduction in electricity supply

The Company …has the right to request its stop and reduction in electricity supply in case of emergency or threat ot the health or safety of community; impact on reliability of electricity system, maintenance, repair or when the customers violate the regulations related to the activity of electricity wholesaling/retailing/import or export;

The conditions and order of stop and reduction in electricity shall comply with the provisions in the Electricity Law; the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and Regulation on conditions and order of stop and reduction in power supply issued by the Ministry of Industry and Trade.

III. GENERAL OBLIGATIONS OF COMPANY...

1. Compliance with regulations of law

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Maintenance of licensed conditions

The Company ….is responsible for maintaining the conditions for electricity activity for the licensed area of electricity activity during the duration of this Permit.

3. Labor training and use

The Company…must ensure the implementation of labor training and employment in accordance with regulation of law and meet the requirements for maintaining and developing the licensed areas of electricity activity.

4. Power saving in electricity activity

The Company…must comply with the requirements on effective and thrifty use of energy in the electricity activity as stipulated by the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law, the Law on effective and thrifty use of energy and the guiding documents.

5. Electricity price

a) The Company…is responsible for negotiating, signing and executing the electricity sale contract between the Company…(or under authorization) with organizations and individuals purchasing electricity under regulation;

b) The Company…is responsible for complying and performing the regulations on electricity price issued by the competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Supply of services related to the activity….

a) The Company…must carry out the activity of electricity wholesaling/retailing/import or export on the basis of compliance with regulations of state on national defense, security, social order and safety;

b) The Company….only participates in other electricity activities not related to the licensed activity of electricity wholesaling/retailing/import or export when it is given permission by the competent licensing authorities. In case of participation in other electricity activities, the Company must demonstrate such activities do not affect the implementation of obligations specified in this Permit and must comply with regulations of law.

7. Customer services

The Company....must ensure the requirements on customer services and deal with complaints of customers as prescribed by the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of som articles of Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law and other relevant laws.

8. Financial accounting

a) The Company…is responsible for implementing the financial accounting of electricity wholesaling/retailing/import or export separately from other business activities which are not related to the electricity wholesaling/retailing/import or export and fully keeping necessary dossiers and documents as prescribed by the regulations on financial management.

b) The Company… must implement the financial accounting as prescribed by law and accounting regulations in Vietnam and other relevant regulations.

9. Financial report, production and business report

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Company…must provide financial information, data and document for calculation of electricity wholesaling/retailing price as required by the Electricity Regulatory Authority;

c) The Company …must report to the …(licensing organ) and the local Department of Industry and Trade on the reality of annual production and business in the licensed areas before the 1st date of March of the following year.

10. Report upon change

The Company …must report to the licensing Organ upon change in the following cases:

a) Reorganization of sector related to the licensed area of electricity activity;

b) Stop of operation for transfer of right of one of the areas of activity or scope of activity specified in this Permit to other units;

c) Transformation of operational type to another form of enterprise.

11. Prohibited acts

The Company….must not do the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Discrimination of treatment in activity of electricity wholesaling/retailing to the customers of the same group.

c) Sale of electricity to organizations and individuals that are not qualified as prescribed by law;

d) Purchase of electricity from the unit having no electricity activity Permit in the area of electricity generation.

IV. OBLIGATIONS TO ENSURE TECHNICAL CONDITIONS

1. Ensuring the requirements and regulations on installation of power metering equipment

The Company…must comply with regulations of law on measurement and comply with technical regulations and standards on installation, maintenance, overhaul, repair and operation of power metering system issued by the competent authorities.

2. Conditions for applied techniques and technologies

a) The Company…must maintain the conditions of facilities, resources and apply the technical and technological conditions and advance equipment in accordance with the licensed area of electricity activity.

b) The Company must notify in writing to the licensing organ upon major changes in technology and main equipment related to the licensed electricity activity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Fees for appraisal and issue of Permit

The Company…must make payment of fees for appraisal and issue of Permit under regulation.

a) The Company…must keep the issued electricity activity Permit or its certified copy at its head office.

b) The Company…must keep books and documents electricity wholesaling/retailing/import or export under regulation.

3. Report and information supply

The Company…must report and provide the following information:

a) Information related to the reality of activity of electricity wholesaling/retailing/import or export as required by the competent authorities;

b) Report to …(licensing organ) in case the Permit is lost or misplaced;

c) The Company…must report in writing to……(licensing organ) on maintaining its operational conditions in the licensed area before the 1st date of March of the following year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Company…must be ready to report on the reality of business of electricity wholesaling/retailing/import or export and the accounting books for the competent state organs to examine, inspect and must ensure the operation in accordance with regulations of law and contents specified in the Permit.

b) The Company…must coordinate and create conditions for inspectors of specialized electricity sector and electricity examiners to carry out their inspection or examination as prescribed by law.

5. Violation handling

a) Where the Company….violates the provisions specified in this Permit, it must explain in writing such violation;

b) After providing information in writing on violation, explaining and recommending the remedial measures, the following forms of handling can be applied to the Company….:

- Requiring the Company… to stop acts of violation or take remedial measures within a time limit decided by the competent authorities;

- Sanctioning the administrative violation against the Company…. as per regulations on sanctioning of administrative violation in electricity area.

c) Where the acts of violation of the Company…have signs of violation of criminal law, the case shall be transferred to the investigation organ for considering criminal prosecution in accordance with law.

6. Revocation of Permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fails to operate after 6 months from the date of issue of electricity activity Permit in the area of electricity wholesaling/retailing/import or export;

- Fails to maintain the prescribed conditions when the Permit has been issued in the area of electricity wholesaling/retailing/import or export;

- Fails to comply with the contents specified in this Permit;

- Leases, borrows or modifies the Permit;

- As required by the competent state authorities upon violation of relevant laws.

b) In case of revocation of Permit, the Plant….must continue its electricity generation within the duration required by the licensing organ in order to ensure the power supply and connection to the electricity transmission/distribution system and ensure the reliable power supply.

7. Dossier preparation for issue of Permit

a) The Company….must prepare dossier to request the issue of electricity activity Permit upon change of its name, address of head office, type and scope of activity.

b) Within 60 days prior to the expiration of electricity activity Permit, if the Company… wishes to continue its operation, it must prepare dossier to request the issue of electricity activity Permit to be sent to the competent licensing organ and comply with the prescribed order and procedures for issue of electricity activity Permit .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HEAD OF LICENSING ORGAN
(Signature and seal)

 

Form 6

ANNEX OF SPECIALIZED ELECTRICITY CONSULTATION PERMIT

I. AREA AND SCOPE OF ACTIVITY

1. Licensed areas of electricity activity

The Company…is qualified for electricity activity in the following areas:

a) Area 1: …;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Scope of activity

The Company...is permitted to operate the specialized electricity consultation for the licensed areas on a national scale.

II. RIGHTS OF COMPANY...

1. Operates the specialized electricity consultation with the areas specified in Clauase 1, Section 1 of this Permit.

2. Requests the competent state authorities to amend or supplement the technical regulations and standards and technical and economic norms in service of consultation activity.

3. Requests the relevant organs to provide information which is necessary and appropriate with regulations of law in service of licensed areas of specialized electricity consultation.

4. Cooperates with foreign organizations and individuals in the area of specialized electricity consultation as prescribed by law.

5. Applies technologies, techniques, software and advanced methods of calculation accepted in Vietnam to carry out the specialized electricity consultation.

6. Provides training and recruits employees as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Compliance with regulations of law

The Company….must comply with the provisions of the Electricity Law, the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law; Circular No. 10/2015/TT-BCT dated 29 May 2015 of the Minister of Industry and Trade providing for the order and procedures for issue, revocation and duration of electricity activity Permit and the conditions specified in this Permit and comply with other relevant regulations of law.

b) The Company….must comply with other relevant regulations of law.

2. Maintenance of licensed conditions

a) The Company ...must maintain its organizational structure to ensure the implementation of licensed areas of specialized electricity consultation as in the dossier for issue of Permit;

b) The Company ...must maintain its conditions for the licensed areas of specialized electricity consultation under the provisions in Decree No. 137/2013/ND-CP dated 21 October 2013 of the Government detailing the implementation of some articles of the Electricity Law and the Law amending and supplementing some articles of the Electricity Law;

c) The Head of project and the main consultants in the main professional areas of projects and works that are performed by the Company ...must be assumed by the Company’s experts who are regular staff or have labor contract with definite time or non-definite time.

3. Quality of works

The Company...must comply with the provisions of law on management of quality of constructional works and take responsibility before law for the quality of products and services done.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Company....must maintain the means, equipment, technologies and applied softwares to carry out the licensed areas of specialized electricity consultation;

b) The Company...must apply the Vietnam’s technical regulations and standards and economic and technical norms for the areas of specialized electricity consultation. In case of application of technical regulations and standards of foreign countries, there must be an approval of the competent state authorities.

c) Dossiers and documents on investment and construction of electricity works must be consistent with the need of modernization in order to improve the economic efficiency and ensure the high safety, reliability in investment and construction of electricity works;

5. Labor training and employment

a) The Company...must comply with regulations of law on labor employment;

b) The Company...must maintain its human resources including the apparatus of management and consultants to meet the requirements on the number and qualifications of experts as in the dossier for issue of Permit.

6. Report upon change

a) The Company...must report in writing on the changes in key personnel (Director, group of main consultants) to the....(licensing organ);

b) The Company...must report in writing to the....(licensing organ) 60 days in advance in case of stop of electricity activity;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. MANAGEMENT AND USE OF PERMIT

1. Fees for appraisal and issue of Permit

The Company…must make payment of fees for appraisal and issue of Permit under regulation.

2. Keeping of documents and dossiers

a) The Company...must keep the issued electricity activity permit or the certified copy at its head office;

b) The Company...must keep all dossiers for issue of electricity activity Permit during its course of operation.

3. Report and supply of information

a) The Company...must report in writing to ...(licensing organ) and the local Department of Industry and Trade (place of registration of head office) on the reality of implementation of licensed activities of specialized electricity consultation, labor employment, infrastructure, means, equipment and applied softwares before the 1st date of March of the following year;

b) The Company… must report in writing to…(the licensing organ) within 30 days in case of loss or misplacement of Permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Examination and inspection

a) The Company…must be ready to report on infrastructure, means, equipment and applied softwares and accounting books so that the competent state authorities can examine and inspect them and must ensure its operation complies with regulations of law and the contents of this Permit during the course of operation;

b) The Company…must coordinate and create conditions for inspectors of specialized electricity sector and electricity examiners to carry out their inspection or examination as prescribed by law.

5. Violation handling

a) In case of violation of provisions specified in this Permit, the Company….must explain in writing such violation;

b) After providing information in writing on violation, explaining and recommending the remedial measures, the following forms of handling can be applied to the Company….:

- Requiring the Company…to stop acts of violation or take remedial measures within a time limit decided by the competent authorities;

- Sanctioning the administrative violation against the Company as per regulation on sanctioning of administrative violation in electricity area.

c) Where the acts of violation of the Company…have signs of violation of criminal law, the case shall be transferred to the investigation organ for considering criminal prosecution in accordance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The electricity activity Permit of the Company...shall be revoked in the following cases:

a) The Company fails to operate after 6 months from the date of issue of specialized electricity consultation Permit;

b) The Company fails to maintain the conditions for which the specialized electricity consultation Permit;

c) The Company fails to comply with the contents specified in this Permit;

d) The Company leases, borrows or modifies the Permit;

dd) As required by the competent state authorities upon violation of relevant laws.

7. Dossier preparation for issue of Permit

a) The Company….must prepare dossier to request the issue of electricity activity Permit upon change of its name, address of head office, type and scope of activity.

b) Within 60 days prior to the expiration of electricity activity Permit, if the Company… wishes to continue its operation, it must prepare dossier to request the issue of electricity activity Permit to be sent to the competent licensing organ and comply with the prescribed order and procedures for issue of electricity activity Permit./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEAD OF LICENSING ORGAN
(Signature and seal)

 

Form 7a

LIST OF MANAGERIAL STAFF AND MAIN CONSULTANTS OF SPECIALIZED ELECTRICITY CONSULTATION

 (For the areas of consultation of planning, electricity investment and construction and supervision of electrical works performance)

No.

Full name

Date of birth

Native place

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Qualification

Seniority (years)

Name of project, works participated

Note

I.

Managerial staff

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

II

Main consultants

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

7

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

8

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

9

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

10

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Form 7b

LIST OF MANAGERIAL STAFF

 (For the areas of consultation of planning, electricity investment and construction and supervision of electrical works performance)

No.

Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Native place

Position

Qualification

Seniority (years)

Name of project, works participated

I.

Managerial staff

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

4

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

II.

Direct operator

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

4

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

5

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

9

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Form 8a

REPORT ON MAINTAINING CONDITIONS OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

REPORT

On maintaining conditions of electricity activity permit in area of electricity generation

To: Electricity Regulatory Authority/Department of Industry and Trade of province...

Name of organization issued with Permit:................................................................................................

Direct superior organ (if any) :.....................................................................................

Head office registered at:……….Tel:………….. Fax:.....................................................

Certificate of enterprise registration issued by...enterprise code...., registration time.....on....

The electricity activity Permit No...issued by....on....for the following areas of activity:

- ……………………………………, Duration until ……. month……. year ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The reporting contents (tick yes or no for status change)

No.

Content

Status change

Note

1

Certificate of enterprise registration

no

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

yes

Sending documents enclosed with report upon change

2

List of team of shift heads of power plant

no

yes

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

no

yes

4

List of equipment with strict requirements on labor safety

no

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Status change of participation in electricity market

no

yes

6

Decision on approving the Procedures for operation of reservoir (for hydropower)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

yes

7

Conditions for environmental ensurance

no

yes

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

no

yes

9

Conditions for dam safety assurance

no

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Changes of main parameters of power plant

no

yes

Other reporting contents (if any):..

Commitment of unit in maintaining its electricity activity:…

…(name of reporting unit) undertake that the information in the above report is totally true and shall take responsibility before law for the above contents./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

HEAD OF UNIT

(Signature and seal)

 

Form 8b

REPORT ON MAINTAINING CONDITIONS OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT IN THE AREA OF ELECTRICITY TRANSMISSION/DISTRIBUTION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

... , date... month... year ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

On maintaining conditions of electricity activity permit in the area of electricity transmission/distribution

To: Electricity Regulatory Authority/Department of Industry and Trade of province...

Name of organization issued with Permit:................................................................................................

Direct superior organ (if any) :.....................................................................................

Head office registered at:……….Tel:………….. Fax:.....................................................

Certificate of enterprise registration issued by...enterprise code...., registration time.....on....

The electricity activity Permit No...issued by....on....for the following areas of activity:

- ……………………………………, Duration until ……. month……. year ...

- ……………………………………, Duration until ……. month……. year ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Content

Status change

Note

1

Certificate of enterprise registration/Establishment Decision/Establishment Certificate

 

no

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

yes

2

List of technical managers

no

yes

3

List of team of operational shift heads

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

no

yes

4

List of main items of power grid works which are operated by the managing organization or are prepared for receipt under the decision of the competent authorities

no

yes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Map of power grid boundary and scope of activity

no

yes

Other reporting contents (if any): ...

Commitment of unit in maintaining its electricity activity:…

…(name of reporting unit) undertake that the information in the above report is totally true and shall take responsibility before law for the above contents./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HEAD OF UNIT

(Signature and seal)

 

Form 8c

REPORT ON MAINTAINING CONDITIONS OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT IN THE AREA OF ELECTRICITY WHOLESALING/RETAILING/IMPORT AND EXPORT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

... , date ... month ... year...

REPORT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: Electricity Regulatory Authority/Department of Industry and Trade of province...

Name of organization issued with Permit:................................................................................................

Direct superior organ (if any) :.....................................................................................

Head office registered at:……….Tel:………….. Fax:.....................................................

Certificate of enterprise registration issued by...enterprise code...., registration time.....on....

The electricity activity Permit No...issued by....on....for the following areas of activity:

- ……………………………………, Duration until ……. month……. year ...

- ……………………………………, Duration until ……. month……. year ...

The reporting contents (tick yes or no for status change)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Content

Status change

Note

1

Certificate of enterprise registration/Establishment Decision/Establishment Certificate  

no

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sending documents enclosed with report upon change

2

List of business management leaders

no

yes

3

Documents approving the policies on electricity sale with foreign countries (for electricity import and export)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

no

yes

4

Electricity export contract (for electricity import and export)

no

yes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…(name of reporting unit) undertake that the information in the above report is totally true and shall take responsibility before law for the above contents./.

 

 

 

HEAD OF UNIT

(Signature and seal)

 

Form 8d

REPORT ON MAINTAINING CONDITIONS OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT IN THE AREA OF SPECIALIZED ELECTRICITY CONSULTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

... , date ... month ... year...

REPORT

On maintaining conditions of electricity activity permit in the area of specialized electricity consultation

To: Electricity Regulatory Authority/Department of Industry and Trade of province...

Name of organization issued with Permit:................................................................................................

Direct superior organ (if any) :.....................................................................................

Head office registered at:……….Tel:………….. Fax:.....................................................

Certificate of enterprise registration issued by...enterprise code...., registration time.....on....

The electricity activity Permit No...issued by....on....for the following areas of activity:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ……………………………………, Duration until ……. month……. year ...

The reporting contents (tick yes or no for status change)

No.

Content

 

Status change

Note

1

Certificate of enterprise registration/Establishment Decision/Establishment Certificate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

no

yes

Sending documents enclosed with report upon change

2

List of managerial staff of the Company

no

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

List of main consultants of the Company

no

yes

4

List of technical equipment, means and applied softwares for consultation activity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

yes

5

List of works done by consultation organization

 

Sending documents enclosed with report upon change

Other reporting contents (if any):…

Commitment of unit in maintaining its electricity activity: ...

…(name of reporting unit) undertake that the information in the above report is totally true and shall take responsibility before law for the above contents./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

HEAD OF UNIT

(Signature and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2015/TT-BCT ngày 29/05/2015 về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.493

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!