Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2002/TT-BTS hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định 03/2000/NÐ-CP

Số hiệu: 01/2002/TT-BTS Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 05/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2002/TT-BTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2002 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỂM C KHOẢN 2 ÐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2000/NÐ-CP NGÀY 03/02/2000 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

Căn cứ điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, Bộ Thuỷ sản hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thủy sản và kinh doanh dịch vụ thú y thủy sản như sau:

I.QUY ĐỊNH CHUNG

1.Các khái niệm được dùng trong Thông tư:

a.Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản là văn bản chứng nhận mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về kinh doanh thuốc thú y thủy sản hoặc kinh doanh dịch vụ thú y thủy sản.

b.Kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản bao gồm các hoạt động sản xuất, mua bán (trừ trường hợp mua tiêu dùng) các loại thuốc thú y thuỷ sản.

c.Dịch vụ thú y thuỷ sản là các hoạt động về: tư vấn, chẩn đoán, phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản

2.Tổ chức, cá nhân hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thủy sản phải làm đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề, phải chấp hành đúng những qui định của Thông tư này và các qui định pháp luật khác có liên quan.

3.Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề:

a.ở Trung ương: Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quản lý các cơ sở sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản trên phạm vi toàn quốc; cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thủy sản ở những địa phương chưa có Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hoặc đơn vị được ủy quyền.

b.ở địa phương: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hoặc đơn vị được uỷ quyền là cơ quan giúp Giám đốc Sở Thuỷ sản hoặc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản thực hiện việc quản lý, cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thủy sản tại địa phương.

4.Ðối tượng được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản theo qui định tại khoản 3 Ðiều 6 của Nghị định 03/2000/NÐ-CP. Các đối tượng thuộc các loại hình cơ sở kinh doanh khác được qui định như sau:

a.Ðối với Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội: là một trong số những người quản lý doanh nghiệp (thành viên của Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị)

b.Ðối với hộ sản xuất, kinh doanh cá thể: là chủ cơ sở sản xuất, mua bán hoặc người phụ trách kỹ thuật (với cơ sở sản xuất thuốc thú y thuỷ sản), người bán hàng (với cơ sở mua bán thuốc thú y thuỷ sản), người trực tiếp tư vấn, chẩn đoán, chữa bệnh cho động vật thủy sản (đối với cơ sở dịch vụ thú y thuỷ sản).

II.ÐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

1.Ðiều kiện

Ðiều kiện chuyên môn để được cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản đối với các đối tượng nêu tại khoản 4 Mục II như sau:

a.Ðối với sản xuất thuốc thú y thuỷ sản:

+Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Thú y, Sinh học, Hoá sinh, Dược hoặc Nuôi trồng thuỷ sản.

b.Ðối với mua bán thuốc thú y thuỷ sản:

+Tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản

c.Ðối với dịch vụ thú y thuỷ sản:

+Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Thú y hoặc Nuôi trồng thuỷ sản.

+ Phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I, II, Trung tâm nghiên cứu Thuỷ sản III hoặc Trường đại học Thủy sản Nha Trang, Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Nông Lâm Thủ Ðức.

2.Thủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề

a.Hồ sơ xin cấp chứng chỉ gồm:

-Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu số 1)

-Bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng)

-Giấy khám sức khoẻ

-Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản

b.Khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn đối tượng đăng ký bổ sung những nội dung còn thi?u. Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ phải cấp giấy chứng chỉ sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp chứng chỉ hành nghề.

III. XỬ LÝ VI PHẠM:

1.Tổ chức, cá nhân có hoạt động về sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản không chấp hành hoặc vi phạm các qui định của Thông tư này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật.

2.Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các qui định của Thông tư này; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm qui định pháp luật về sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản và dịch vụ thú y thuỷ sản.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thi hành Thông tư này.

2.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản xem xét và quyết định bằng văn bản.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Việt Thắng

 

Mẫu số 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

..............., ngày tháng năm .........

 

ÐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

 

Kính gửi: (1)................................................................................

Tên tôi là: .........................................................................................

Năm sinh: ..........................................................................................

Ðịa chỉ thường trú: ...........................................................................

Bằng cấp chuyên môn: .....................................................................

Ngày cấp: ....................... Tại: ..........................................................

Căn cứ Thông tư số 01 ngày 05 tháng 9 năm 2002 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ðề nghị Quí cơ quan tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề..............(2)............................. cho tôi.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc các qui định của Pháp luật và của Bộ Thủy sản.

Người viết đơn

Mẫu số 2:

 

CƠ QUAN BẢO VỆ NGUỒN LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUỶ SẢN

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

---------------------

Số: /TYTS-CCHN

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

Căn cứ Thông tư số 01 ngày 05 tháng 9 năm 2002 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

thủ trưởng cơ quan Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (1)

Cấp cho Ông (Bà): .......................................................................

Năm sinh: .....................................................................................

Ðịa chỉ thường trú: ......................................................................

..............................................................................................

Bằng cấp chuyên môn: .................................................................

Ngày cấp: .............................tại:.....................................................

Ðược phép hành nghề: ...............(2)...................................................

............................................................................................

.. ..... ........, ngày ...... tháng.......năm.......

Cơ quan Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

(1) Ghi rõ chức danh của thủ tưởng đơn vị, ví dụ: Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản

(2) Ghi rõ Chứng chỉ hành nghề gì? sản xuất, mua bán thuốc thú y thuỷ sản hay dịch vụ thú y thủy sản

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2002/TT-BTS ngày 05/09/2002 hướng dẫn điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định 03/2000/NÐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp do Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.006

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!