Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 96/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội thảo về đề án thí điểm chuyển đổi ban QLDA Mỹ Thuận và ban QLDA 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 96/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 96/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI HỘI THẢO VỀ ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI BAN QLDA MỸ THUẬN VÀ BAN QLDA 1 TỪ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TY HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Ngày 22/02/2008 tại Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì hội thảo về Đề án thí điểm chuyển Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tham dự hội thảo có đại diện của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Cục Giám định và QLCLCTGT; các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán Bộ; các Ban QLDA: 1, Mỹ Thuận và các thành viên của Tổ Xây dựng Đề án thí điểm. Nội dung Đề án thí điểm đã được gửi trước cho các thành viên tham gia hội thảo.

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận và Ban QLDA 1, ý kiến tham gia của đại diện các Bộ, ngành và các cơ quan thuộc Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận:

1. Đánh giá chung

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản thông báo ý kiến số 3964/VPCP-ĐMDN ngày 17/7/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án thí điểm chuyển Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc chuyển đổi tổ chức của các Ban QLDA là cần thiết. Bộ GTVT đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của tập thể Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc hai Ban QLDA trong việc xây dựng Đề án thí điểm.

- Đề án thí điểm được trình bày tại hội thảo đã nhận được sự ủng hộ của đại diện các Bộ, ngành liên quan. Các đại biểu tham dự đã có những góp ý rất thực tế vào nội dung của Đề án thí điểm như loại hình doanh nghiệp, phương thức huy động vốn, cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh của tổ chức mới và nhất trí cần có những cơ chế đặc thù báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng để thực hiện thí điểm chuyển đổi (như giao đại diện Chủ sở hữu, cơ chế huy động vốn, cơ chế chuyển giao tài sản, công tác tổ chức, cán bộ. v.v.)

2. Các nội dung cụ thể

Trong khi Bộ GTVT đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thể chế hóa chính thức một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các Ban QLDA, vẫn cần khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm chuyển đổi hai Ban QLDA. Nội dung đề án cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Về thực trạng tổ chức hiện nay: Cần nghiên cứu, viết ngắn gọn hơn.

- Về lý do chuyển đổi: Cần đánh giá rõ hơn những hạn chế hiện nay của tổ chức Ban QLDA đối với việc thực hiện các dự án chuyên ngành giao thông do các Bộ, các địa phương và các tổ chức kinh tế khác làm chủ đầu tư. Đồng thời, phân tích rõ xu thế hiện nay của công tác quản lý dự án (xu thế hội nhập và xu thế xã hội hóa đầu tư). Lưu ý về sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài (Delta, Apache, Vina Capital …) vào lĩnh vực quản lý dự án tại Việt Nam.

- Về mô hình chuyển đổi: Thống nhất sẽ chuyển sang công ty TNHH nhà nước một thành viên. Sau đó, sẽ nghiên cứu xây dựng lộ trình thực hiện cổ phần hóa thích hợp nhằm thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT.

- Về phạm vi ngành nghề kinh doanh: Cần tận dụng, phát huy ưu thế sẵn có của tổ chức Ban QLDA hiện tại làm cơ sở phát triển kinh doanh đa dạng trong tương lai, cụ thể:

+ Quản lý điều hành dự án (bao gồm cà công tác Tư vấn giám sát, thẩm tra, kiểm định …)

+ Làm đại diện chủ đầu tư và làm chủ đầu tư các dự án.

+ Môi giới đầu tư, gọi vốn, nhận ủy thác đầu tư … thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư.

+ Trực tiếp là nhà đầu tư thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư (cần phải phân tích kỹ chức năng, nhiệm vụ này).

- Về xác lập nguồn vốn cho tổ chức mới: cần nghiên cứu kỹ để xây dựng phương án khả thi. Có thể thông qua các hình thức sau:

+ Chuyển đổi các tài sản hiện đang giao cho các Ban QLDA quản lý thành tài sản của doanh nghiệp.

+ Chuyển đổi một số tài sản phục vụ công tác quản lý các dự án ODA về cho tổ chức mới quản lý (phương tiện đi lại, phòng thí nghiệm, văn phòng dự án v.v.) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Đề nghị nhà nước cấp vốn bổ sung từ các nguồn hiện có (có thể từ Quỹ Sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp).

- Về công tác tổ chức, cán bộ:

+ Ngoài các phòng chức năng thiết yếu cần có các bộ phận quản lý chuyên môn về kỹ thuật, giám sát, chất lượng, công nghệ, quản lý dự án v.v.

+ Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các công ty con.

+ Xây dựng phương án sắp xếp cán bộ và kế hoạch bổ sung nhân lực để đảm bảo tính ổn định và khả năng phát triển của công ty.

3. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở Đề án thí điểm đã chuẩn bị và tiếp thu các đóng góp ý kiến tại hội thảo, Ban QLDA Mỹ Thuận và Ban QLDA 1 tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Bộ GTVT trong tháng 3 năm 2008.

- Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng thành lập Hội đồng thẩm định Đề án do 01 Lãnh đạo Bộ làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện các đơn vị: Vụ TCCB, Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Cục Giám định và QLCLCTGT. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định các nội dung của Đề án, xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT thông qua để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 4 năm 2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các vụ: TCCB, KHĐT, TC;
- Cục Giám định & QLCLCTGT;
- Các Ban QLDA: 1, Mỹ Thuận;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 96/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội thảo về đề án thí điểm chuyển đổi ban QLDA Mỹ Thuận và ban QLDA 1 từ đơn vị sự nghiệp thành công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216