Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/2004/QĐ-BTM về việc sáp nhập Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh vào Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành.

Số hiệu: 99/2004/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 03/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2004/QĐ-BTM

Hà Nội , ngày 03 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ NAM NINH VÀO CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Văn bản số 341/VPCP-ĐMDN ngày 19/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sáp nhập doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec tại Văn bản số 10958/PTC-TCCB ngày 20/10/2003, Giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh tại Văn bản số 135/TT- TCCB ngày 01/11/2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh vào Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec.

Điều 2. Giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, lao động, tiền vốn và tài sản, hàng hóa, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có (đất đai, nhà xưởng, máy móc, kho tàng...) và những hồ sơ tài liệu có liên quan cho Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec.

Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec có trách nhiệm tiếp nhận và kế thừa quyền lợi và trách nhiệm, giải quyết tiếp những vấn đề liên quan của Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh, sắp xếp tổ chức lại thành đơn vị trực thuộc Công ty, bố trí sử dụng cán bộ và lao động đảm bảo ổn định đơn vị.

- Thời điểm bàn giao theo số liệu kiểm kê quyết toán đến ngày 31 tháng 01 năm 2004.

- Hoàn thành việc bàn giao trước ngày 05 tháng 3 năm 2004 và báo cáo kết quả về Bộ.

Điều 3. Các Vụ thuộc Bộ: Tài chính kế toán, Kế hoạch thống kê, Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị ghi tại Điều 1 thực hiện việc bàn giao và nhận bàn giao theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Kế hoạch thống kê, Thủ trưởng các Vụ, Ban thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec và Giám đốc công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/2004/QĐ-BTM về việc sáp nhập Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh vào Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40