Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ VẬT TƯ THÀNH CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3.2 LÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành công ty trách nhiệm một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Xây lắp điện 3 và Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc tổ chức lại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty mẹ Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 (Tờ trình số 02366 TT/XLĐ3-TH ngày 02 tháng 5 năm 2003);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Chuyển Xí nghiệp Xây dựng điện và vật tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty Xây lắp điện 3.2 trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3.

2. Công ty Xây lắp điện 3.2 (sau đây gọi tắt là Công ty) là Công ty con có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 phê duyệt phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

3. Công ty có:

a) Tên giao dịch quốc tế: POWER CONSTRUCTION COMPANY 3.2,

b) Tên viết tắt là: PCC 3.2,

c) Trụ sở chính đặt tại : số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a) Xây lắp các công trình điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;

b) Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, gạch Block, gạch Terrazzo, gạch Daramic, khai thác đá và các sản phẩm bê tông;

c) Gia công chế tạo vật tư, phụ kiện phục vụ cho xây lắp điện; sản xuất dây cáp nhôm dẫn điện; kinh doanh vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng;

d) Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, phụ kiện điện trong quá trình xây dựng các công trình điện (không thực hiện cho xây lắp);

đ) Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm: lập và thẩm định các dự án đầu tư, khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, tư vấn quản lý dự án;

e) Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh doanh các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất, dịch vụ nhà đất;

f) Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực Công ty và được pháp luật cho phép.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập:

6.055.171.282,00 đồng

(Sáu tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, một trăm bảy mốt ngàn, hai trăm tám mươi hai đồng chẵn).

Trong đó:

- Vốn cố định: 4.434.901.092,00 đồng

- Vốn lưu động: 1.620.270.190,00 đồng

Điều 3. Mô hình tổ chức và bộ máy của Công ty:

1. Công ty hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty.

2. Tổ chức bộ máy gồm có:

a) Giám đốc Công ty,

b) Các Phó giám đốc Công ty,

c) Kế toán trưởng Công ty,

d) Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Các đơn vị sản xuất trực thuộc.

Điều 4. Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 là đại diện chủ sở hữu quản lý vốn nhà nước tại Công ty Xây lắp điện 3.2 theo các quy định hiện hành của Nhà nước và có trách nhiệm bổ sung vốn Điều lệ cho Công ty Xây lắp điện 3.2 theo cam kết; hoàn thiện phương án tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy của Công ty Xây lắp điện 3.2 theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và

các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và những tồn tại của Xí nghiệp Xây dựng điện và vật tư.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng điện và vật tư, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3.2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN TW,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCN,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nướcVN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Nghệ An,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2003/QĐ-BCN ngày 05/06/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng điện và vật tư thành Công ty Xây lắp điện 3.2 là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214