Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 01/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95/2001/QĐ-BTC NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2000/QĐ-BTC NGÀY 29/5/2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/l/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp;
Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

4. Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp: 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/1 lần (chứng nhận hoặc thay đổi).

Điều 2: Bổ sung, sửa đổi Điều 3 Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 như sau:

Cơ quan thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Quyết định này.

1. Cơ quan thu được trích lại 25% (hai mươi lăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để chi phí cho việc tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo nội dung chi quy định tại tiết b2.1 điểm 2 Thông tư số 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

Số tiền tạm trích theo quy định trên đây phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp. Quyết toán năm nếu sử dụng không hết thì phải nộp số còn lại vào ngân sách Nhà nước.

2. Tổng số tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định tại điểm 1 Điều này, số tiền còn lại (75%) phải nộp ngân sách Nhà nước.

3. Cơ quan thu có trách nhiệm thu, nộp và quản lý sử dụng tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định tại Quyết định này và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999, Thông tư số 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 4: Tổ chức thuộc đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No. 95/2001/QD-BTC

Hanoi, October 01, 2001

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING DECISION NO. 83/2000/QD-BTC OF MAY 29, 2000 OF THE MINISTER OF FINANCE PROMULGATING FEE LEVELS FOR GRANTING BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to the State Enterprise Law, the Law on Enterprises, the Government’s Decree No. 02/2000/ND-CP of February 3, 2000 on business registration and Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 on assigning, selling, business contracting and leasing State enterprises;
After reaching agreement with the Ministry of Planning and Investment and at the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1. To amend and supplement Clause 4, Article 2 of Decision No. 83/2000/QD-BTC of May 29, 2000 of the Ministry of Finance promulgating the fee levels for granting business registration certificates as follow:

4. Certification of registration of changes in the business registration contents, certification of operation registration for branches or representative offices of the enterprise: 20,000VND for each time of certification or change registration.

Article 2. To amend and supplement Article 3 of Decision No. 83/2000/QD-BTC of May 29, 2000 as follow:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The business registration certificate fee-collecting agencies shall be entitled to deduct 25% (twenty five per cent) of the collected fee amount before remitting it into the State budget, which shall be used to cover the expenses for organizing the collection of business registration certificates fees as prescribed in Item 2.1, Point 2 of Circular No. 21/2001/TT-BTC of April 3, 2001 of the Ministry of Finance guiding the amendment of a number of Articles in Circular No. 54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 of the Government on charges and fees belonging to the State budget.

The amount temporarily deducted in accordance with the above provisions shall be used for the proper purpose and have lawful document. If this amount is not completely used after annual settlement, the remainder shall be remitted into the State budget.

2. The total fees collected from the granting of business registration certificates, after the deduction according to the provisions at Point 1 of this Article, the remainder (75%) shall be remitted into the State budget.

3. The collecting agencies shall have to collect, remit into the State budget and manage the use of fees collected from the granting of business registration certificates according to the provisions in this Decision and Circular No. 54/1999/TT-BTC of May 10, 1999 and Circular No. 21/2001/TT-BTC of April 3, 2001 of the Ministry of Finance as prescribed above.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its date of signing. Other contents not referred in this Decision keep complying with Decision No. 83/2000/QD-BTC of May 29, 2000 of the Ministry of Finance promulgating the fee levels for granting business registration certificates.

Article 4. Organizations liable to pay business registration fees, the agencies tasked to organize the collection of business registration fees and the concerned agencies shall have to implement this Decision.

 

P.P THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 sửa đổi Quyết định 83/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.749

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!