Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 888/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có danh mục và nội dung kèm theo được đăng tải trong Mục Đề án 30 của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ http://www.tayninh.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh đang áp dụng tại UBND cấp huyện trước đây được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 888 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/ Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định

 

2

Thủ tục Thẩm định báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Thẩm định

 

3

Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư – Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Thẩm định

 

4

Thủ tục Xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư – Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Thẩm định

 

5

Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu

Đấu thầu

 

6

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA

XDCB

 

7

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA

XDCB

 

8

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình dự án Ô sử dụng vốn ODA

XDCB

 

9

Thủ tục tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

XDCB

 

10

Thủ tục Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

XDCB

 

11

Thủ tục Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

XDCB

 

12

Thủ tục Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

XDCB

 

13

Thủ tục xác nhận chuyên gia

XDCB

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đối với hộ cá thể do cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình thành lập)

Đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

 

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

(ĐKKD)

 

3

Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

(ĐKKD)

 

4

Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã

(ĐKKD)

 

5

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

(ĐKKD)

 

6

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện huyện khác với huyện đặt trụ sở chính trong địa bàn tỉnh).

(ĐKKD)

 

7

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính).

(ĐKKD)

 

8

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

(ĐKKD)

 

9

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh

(ĐKKD)

 

10

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác.

(ĐKKD)

 

11

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã

(ĐKKD)

 

12

Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

(ĐKKD)

 

13

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

(ĐKKD)

 

14

Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã

(ĐKKD)

 

15

Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

(ĐKKD)

 

16

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia.

(ĐKKD)

 

17

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

(ĐKKD)

 

18

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

(ĐKKD)

 

19

Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

(ĐKKD)

 

20

Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

(ĐKKD)

 

21

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

(ĐKKD)

 

22

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất)

(ĐKKD)

 

23

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Bị hư hỏng)

(ĐKKD)

 

24

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (Khi mất).

(ĐKKD)

 

25

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (Bị hư hỏng).

(ĐKKD)

 

26

Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đối với hộ cá thể do một nhóm cá nhân thành lập)

(ĐKKD)

 

27

Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh

(ĐKKD)

 

28

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện HTX ở nước ngoài

(ĐKKD)

 

29

Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung ĐKKD chi nhánh hợp tác xã

(ĐKKD)

 

30

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã vi phạm)

(ĐKKD)

 

31

Thủ tục Thẩm định Dự án đầu tư

Thẩm định

 

32

Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Thẩm định

 

33

Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Đấu thầu

 

34

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Đấu thầu

 

35

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp

Đấu thầu

 

36

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Đấu thầu

 

37

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

Đấu thầu

 

38

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Đấu thầu

 

39

Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

 

40

Thủ tục tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Thẩm định

 

41

Thủ tục Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

XDCB

 

42

Thủ tục Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

XDCB

 

43

Thủ tục xác nhận chuyên gia

XDCB

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

 

 

1

Thủ tục đăng ký thành lập tổ hợp tác

ĐKKD

 

2

Thủ tục đăng ký thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác

ĐKKD

 

3

Thủ tục đăng ký chấm dứt tổ hợp tác

ĐKKD

 

4

Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Đấu thầu

 

5

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định

 

6

Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Thẩm định

 

7

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu Mua sắm hàng hóa

Đấu thầu

 

8

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu Xây lắp

Đấu thầu

 

9

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Đấu thầu

 

10

Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Đấu thầu

 

11

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Đấu thầu

 

12

Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

 

13

Thủ tục tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

XDCB

 

14

Thủ tục Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

XDCB

 

15

Thủ tục Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

XDCB

 

16

Thủ tục xác nhận chuyên gia

XDCB

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/ Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Đấu thầu

171804

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/ Ghi chú (*)

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Thủ tục Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Hiệu lực đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

Đầu tư

171969

2

Thủ tục Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật.

XDCB

171903

3

Thủ tục Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các dự án đầu tư

XDCB

171908

4

Thủ tục Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các chương trình

XDCB

171910

5

Thủ tục Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA theo hình thức hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành

XDCB

171914

6

Thủ tục Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với chương trình, dự án ô

XDCB

171915

7

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA

XDCB

171918

8

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA

XDCB

171919

9

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA

XDCB

171921

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục đăng ký kinh doanh cưa xẻ và chế biến gỗ

ĐKKD

T-TNI-090266-TT

2

Thủ tục đăng ký kinh doanh đại lý bưu điện

ĐKKD

T-TNI-090272-TT

3

Thủ tục đăng ký kinh doanh đại lý gas

ĐKKD

T-TNI-090273-TT

4

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ

ĐKKD

T-TNI-090284-TT

5

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet

ĐKKD

T-TNI-090310-TT

6

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ viện

ĐKKD

T-TNI-090314-TT

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể giết mổ gia súc, gia cầm

ĐKKD

T-TNI-090315-TT

8

Thủ tục đăng ký kinh doanh ăn uống - giải khát

ĐKKD

T-TNI-090317-TT

9

Thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ

ĐKKD

T-TNI-090319-TT

10

Thủ tục đăng ký kinh doanh bán băng đĩa nhạc, sân khấu

ĐKKD

T-TNI-090321-TT

11

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ mua bán, sửa chữa điện thoại di động

ĐKKD

T-TNI-090323-TT

12

Thủ tục đăng ký kinh doanh mua bán thuốc bảo vệ thực vật

ĐKKD

T-TNI-090324-TT

13

Thủ tục đăng ký kinh doanh mua bán thuốc tây

ĐKKD

T-TNI-090326-TT

14

Thủ tục đăng ký kinh doanh mua bán văn phòng phẩm

ĐKKD

T-TNI-090329-TT

15

Thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa

ĐKKD

T-TNI-090333-TT

16

Thủ tục đăng ký kinh doanh sản xuất gạch, ngói

ĐKKD

T-TNI-090334-TT

17

Thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải hành khách

ĐKKD

T-TNI-090337-TT

18

Thủ tục đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng

ĐKKD

T-TNI-090339-TT

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-UBND ngày 10/05/2012 công bố, công khai thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!