Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 85/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 01/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP ĐÀ NẴNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP ĐÀ NẴNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3 (Công văn số 02240 CV/XLĐ3-TCNS&ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 31 tháng 8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thuộc Công ty Xây lắp điện 3 gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.000.000.000,00 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 55,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 35,34 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 9,66 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2051/QĐ-TCKT ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 58.403.185.456,00 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 5.118.038.602,00 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 293 lao động trong Nhà máy là 12.806 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 384.180,00 đồng.

4. Giá trị cổ phần ưu đãi (người nghèo) trả chậm: 38.780.000 đồng.

5. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Xây lắp điện 3 làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng,

- Tên tiếng Anh: DANANG STEEL STRUCTRE MANUFACTURE JOINT-STOCK COMPANY, viết tắt: SSM;

- Trụ sở chính đặt tại: Khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế và các sản phẩm cơ khí khác;

- Mạ kẽm các sản phẩm cơ khí và dịch vụ mạ kẽm;

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500 kV, các công trình nguồn điện, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;

- Kinh doanh vận tải hàng hoá;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;

- Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới và dịch vụ nhà đất;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng là Công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con của Công ty Xây lắp điện 3.

Điều 5. Công ty Xây lắp điện 3 tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây lắp điện 3 có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3, Giám đốc Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,  
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thúy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.054
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45