Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 84/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Quang Trung thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 84/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 31/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2004/QĐ-BCN

 Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Các Công văn số 669/CV-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2004, số 768/CV-HĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2004, số 805/CV-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2004) và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Cơ khí Quang Trung thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Cơ khí Quang Trung, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung.

- Tên viết tắt : Công ty Cơ khí Quang Trung;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : QUANGTRUNG MECHANICAL ENGINEERING LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt : QTMEC Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : 360 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Vốn điều lệ của Công ty : 12.251.990.000 đồng,

(Mười hai tỷ hai trăm năm mươi mốt triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất bột và giấy có công suất đến 5000 tấn/năm; các loại nồi hơi có công suất đến 20 tấn/ giờ, áp suất đến 30 KG/cm2; các loại bình chịu áp lực có dung tích đến 250 m3, áp suất đến 60 KG/cm2.

- Chế tạo các kết cấu thép, nhà xưởng, kết cấu phi tiêu chuẩn, chế tạo lắp đặt cầu trục, cổng trục; các thiết bị đồng bộ, phụ tùng phục vụ ngành công nghiệp.

- Kiểm tra siêu âm X quang các thiết bị chịu áp lực.

- Sản xuất các loại giấy bao bì các tông, ống thép hàn, thép xây dựng.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị vật tư, máy móc, phụ tùng cơ khí.

- Dịch vụ kinh doanh kho bãi, văn phòng.

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, địa chỉ số 2 Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Cơ khí Quang Trung

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, LĐTB&XH, Nội vụ, Tư pháp,

- Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước TW,
- UBND TP. Hà Nội,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,

- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty TNHH CK Quang Trung,
- Công báo,

- Lưu VP, TCCB.

 KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Quang Trung thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Quang Trung do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.505
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45