Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8051/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8051/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NHÀ MÁY XI MĂNG SÀIGÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét biên bản ngày 21/6/2001 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Nhà máy Xi măng Sàigòn ;
Theo Thông báo số 162/ĐMDN ngày 27/9/2001 của Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Nhà máy Xi măng Sàigòn ;
Xét tờ trình số 208/ĐMDN ngày 12/11/2001 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Giá trị Doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/1999 của Nhà máy Xi măng Sàigòn để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của Doanh nghiệp để cổ phần hóa : 12.962.348.463 đồng

(Mười hai tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm sáu mươi ba đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp : 11.283.338.723 đồng

(Mười một tỷ hai trăm tám mươi ba triệu ba trăm ba mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi ba đồng).

Điều 2.- Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

Tài sản không cần dùng : Nguyên giá : 31.356.000 đồng ; giá trị còn lại: 0 đồng.

Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Nhà máy Xi măng Sàigòn thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4.- Giao cho Nhà máy Xi măng Sàigòn phối hợp với các cơ quan, tổ chức xử lý số tài sản ghi tại điều 2 của quyết định này theo Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chánh khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Nhà máy Xi măng Sàigòn có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị Doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhà máy Xi măng Sàigòn và Giám đốc các Sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6
- VPCP, Bộ Tài chính
- Thường trực UBND/TP
- TT. Ban Đổi mới QLDN/TP
- Sở TC-VG/TP, Cục Thuế TP
- Chi cục Tài chính Doanh nghiệp TP
- VPUB : Các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Mai Quốc Bình


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8051/2001/QĐ-UB ngày 03/12/2001 về việc xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà máy Xi măng Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.774

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9