Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7625/1999/QĐ-UB-KT về việc sáp nhập Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh vào Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7625/1999/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Côn
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 7625/1999/QĐ-UB-KT

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP BÌNH CHÁNH  VÀO CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét văn bản số 1074/TCT-TCHCPC ngày 29/10/1999 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc đề nghị sáp nhập Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh vào Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất ;
Xét tờ trình số 2868/TT-KHĐT-TN ngày 03/12/1999 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sáp nhập Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh (doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-UB ngày 10/6/1993 và quyết định số 5469/QĐ-UB-KT ngày 20/9/1999 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh thuộc Ban Tài chánh quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thành doanh nghiệp Nhà nước) vào Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất (gọi tắt : CMID ; doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) được thành lập theo quyết định số 11/QĐ-UB ngày 29/9/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2.- Vốn Nhà nước hiện có tại 2 doanh nghiệp đến thời điểm 30/6/1999 là : 10.643.698.054 đồng (trong đó : Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất là : 9.080.961.843 đồng và Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh là : 1.562.736.211 đồng) theo bản xác nhận vốn số 972/CQLV-TM ngày 29/11/1999 của Chi cục Tài chánh doanh nghiệp thành phố.

Trụ sở của Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất đặt tại số 215-217 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Bổ sung thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh cho Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất (trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh đã có) :

+ Mua bán : xăng, dầu, nhớt, chất đốt, vật tư nông nghiệp, hóa chất, phế liệu.

Điều 4.- Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất có trách nhiệm :

4.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động tiến hành sắp xếp theo phương án đã báo cáo Thành phố, chức năng, nhiệm vụ (ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chính) của Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh.

4.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, nhằm tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

4.3- Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh với các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

4.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định số 14/QĐ-UB ngày 10/6/1993 về việc thành lập Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh và quyết định số 5469/QĐ-UB-KT ngày 20/9/1999 về việc tiếp nhận Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh thuộc Ban Tài chánh quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thành doanh nghiệp Nhà nước của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chánh doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc doanh nghiệp tại điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :

- Như điều 6  
- VPCP, Bộ KH&ĐT                  }để
- Bộ TC, BĐM QLDN TW          }b/c
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : KT, TC, VPTU
- Cục Thuế, Công an TP
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPUB : CPVP,CN
- Lưu.     

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Côn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7625/1999/QĐ-UB-KT về việc sáp nhập Công ty Vật tư tổng hợp Bình Chánh vào Công ty Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224