Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 761/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 761/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 761/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nư­­ớc ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2009 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt; căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ vốn mà Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, CN, KTTH, V.IV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2007 - 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số761/QĐ-TTg ngày19 tháng 6  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CHUYỂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU:

1. Năm 2007: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Đồng Nai.

2. Năm 2008:

- Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai;

- Công ty Dịch vụ môi trường đô thị Biên Hoà.

3. Năm 2009: Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

II. CỔ PHẦN HOÁ:

1. Năm 2007:

- Công ty Chế biến, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai;

- Các Xí nghiệp: Thiết kế, Nước Nhơn Trạch, Nước Long Khánh thuộc Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hoà.

2. Năm 2008:

- Công ty Phát hành sách Đồng Nai;

- Công ty Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai.

3. Năm 2009:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

- Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai;

- Công ty Phát triển khu công nghiệp Biên Hoà.

III. CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU:

Năm 2008:

- Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng Đồng Nai;

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 761/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31