Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 74/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 74/2003/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An (Công văn số 1358/ CV-UB ngày 10 tháng 4 năm 2003, Công văn số 778/CV-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003, Công văn số 3957/CV-UB ngày 30 tháng 10 năm 2002, Công văn số 2408/CV-UB ngày 11 tháng 7 năm 2002) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2027 BKH/DN ngày 07 tháng 4 năm 2003), Tài chính (Công văn số 3303 TC/TCDN ngày 10 tháng 4 năm 2003), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 1165/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 15 tháng 4 năm 2003), Nội vụ (Công văn số 590/BNV-TCBC ngày 25 tháng 3 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Long An trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN VÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích:

- Công ty Công trình đô thị Tân An,

- Công ty Công trình công cộng Bến Lức,

- Công ty Công trình công cộng Đức Hoà,

- Công ty Công trình công cộng Thủ Thừa,

- Công ty Công trình công cộng Tân Thạnh,

- Công ty Công trình công cộng Vĩnh Hưng,

- Công ty Công trình công cộng Châu Thành,

- Xí nghiệp Quản lý - Sửa chữa giao thông,

- Xí nghiệp Bến xe tầu khách.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh:

- Công ty Xổ số kiến thiết Long An,

- Công ty Cơ khí Long An,

- Công ty Cấp nước Long An,

- Xí nghiệp Cấp nước Mộc Hoá,

- Công ty D̃ch vụ và Sản xuất nông lâm nghiệp Đồng Tháp 1,

- Công ty D̃ch vụ - Sản xuất nông lâm nghiệp Đồng Tháp 4.

II. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá:

a) Năm 2003:

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50%

tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

- Công ty Dược và Vật tư y tƠ.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51%, khi bán cổ phần lần đầu:

- Công ty Vận tải Tân An,

- Công ty Công trình giao thông Long An.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

- Nhà máy Giấy Long An,

- XƯ nghiệp Sản xuất nước đá Long An,

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông,

- Công ty Vật tư nông nghiệp Long An,

b) Năm 2004:

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51%, khi bán cổ phần lần đầu:

- Công ty Du lịch Long An,

- Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Long An.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty Sách và Thiết bị trường học Long An,

- Công ty Phát hành sách Long An.

2. Cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp.

Năm 2003:

- Bộ phận của Công ty Cơ khƯ Long An.

3. Doanh nghiệp chuyển thành đơn ṽ sự nghiệp că thu:

- Công ty Phát hành phim và ChiƠu băng Long An,

- Công ty Chăn nuôi Long An.

4. Doanh nghiệp thực hiện biện pháp giải thể:

- Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Long An,

- Công ty D̃ch vụ - Sản xuất nông lâm nghiệp Đồng Tháp 5.

5. Doanh nghiệp chuyển đi nơi khác:

- Công ty Dệt Long An.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188
DMCA.com Protection Status