Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2004/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 73/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY THANH HOÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 223/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hoá và Công văn số 1041/CP-ĐMDN ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập Công ty Nguyên liệu giấy Thanh Hoá;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam (các Tờ trình: số 879/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2004 và số 1064/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 8 năm 2004) và Đề án thành lập Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá - Công ty thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Chuyển nguyên trạng Lâm trường Bá Thước, Lâm trường Cẩm Thuỷ, Lâm trường luồng Lang Chánh và Trạm nghiên cứu Lâm nghiệp Thanh Hoá thành các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá.

1. Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Công ty) là Công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt, theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật.

2. Công ty có:

- Tên giao dịch quốc tế: THANHHOA RAW MATERIAL COMPANY;

- Tên viết tắt: THANHHOA MATERIAL;

- Trụ sở chính tại: thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá;

- Vốn điều lệ : 18.629.942.491 đồng (Mười tám tỷ, sáu trăm hai chín triệu, chín trăm bốn hai ngàn, bốn trăm chín mốt đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Trồng rừng, khai thác và kinh doanh nguyên liệu giấy;

- Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng rừng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến trồng rừng;

- Khai thác, sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản;

- Kinh doanh xăng dầu;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Tổng công ty và của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

1. Giám đốc;

2. Các Phó giám đốc;

3. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Điều 4. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty:

1. Lâm trường Bá Thước,

2. Lâm trường Cẩm Thuỷ,

3. Lâm trường luồng Lang Chánh,

4. Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Ngọc Lặc.

Điều 5.  Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá, chỉ đạo Công ty đăng ký kinh doanh và thực hiện kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam, các Giám đốc: Lâm trường Bá Thước, Lâm trường Cẩm Thuỷ, Lâm trường luồng Lang Chánh, Trạm nghiên cứu Lâm nghiệp Thanh Hoá và Giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


Nơi nhận:
- Như  Điều 6,
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Nội vụ, LĐ-TB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Thanh Hoá,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
 
 


Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2004/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Nguyên liệu Giấy Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.871
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125