Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 18/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XẾP DỠ VẬT TƯ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng, thành viên Tổng công ty Thép Việt Nam) thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí và Biên bản thẩm định ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (tờ trình số 2041/T-TC ngày 30 tháng 11 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng, thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam), gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ Công ty cổ phần là: 5.500.000.000 đồng (năm tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 80,95%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp: 19,05%.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư (Quyết định số 1890/QĐ-T-TC ngày 09 tháng 11 năm 2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 09 năm 2000 để cổ phần hoá là: 662.000.000 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là: 662.000.000 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 47 lao động trong Xí nghiệp là 4.413 với tổng giá trị được ưu đãi là 132.400.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Thép Việt Nam, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư để chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại lao động; Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư và Công ty Kim khí Hải Phòng làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Thép Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước. Tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cổ phần hoá, đào tạo và đào tạo lại được bổ sung vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Thép Việt Nam.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí ,

- Tên tiếng Anh: PRODUCE AND TRADING METAL STOCK COMPANY, viết tắt là: PRAMESCO,

- Trụ sở đặt tại: số 6, phố Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

1. Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu, hàng hoá, thiết bị phụ tùng và các sản phẩm kim khí.

2. Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, cho thuê văn phòng, kho bãi, du lịch, khách sạn, nhà hàng và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo của Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư và Công ty Kim khí Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Kim khí Hải Phòng và Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo ĐMvà PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hải Phòng,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2000/QĐ-BCN ngày 18/12/2000 chuyển Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư thành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!