Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69-TTg năm 1996 về việc thành lập Tổng công ty Đóng tàu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 69-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 31/01/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐÓNG TÀU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty đóng tàu Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị đóng và sửa chữa tàu hiện nay do Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ, địa phương đang quản lý.

Tổng công ty đóng tàu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, và các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Nhà nước; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty đóng tàu Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là:

VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (VINASHIN)

Tổng công ty có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổng công ty có nhiệm vụ chính sau đây:

1. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh về đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ, thiết bị và phương tiện nổi, chế tạo chế tạo kết cấu thép, dàn khoan từ việc nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, lập dự án, chế thử và sản xuất; xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; kinh doanh các ngành nghề khác theo pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2. Nhận, sử dụng có hiệu quả vốn và bảo toàn, phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ.

Điều 3.

1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng Quản trị.

Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đối với Phó Tổng giám đốc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty.

Điều 5.

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cùng với các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan sắp xếp lại các đơn vị đóng và sửa chữa tàu thuộc Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị đóng và sửa chữa tàu thuộc các Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hội đồng Quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ ban hành.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phương có liên quan thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty đóng tàu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No. 69-TTg

Hanoi , January 31,  1996

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
At the proposal of the Minister of Communications and Transport,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Vietnam Shipbuilding Industry Corporation on the basis of re-structuring the existing ship-building and ship-repairing establishments which are under the management of the Ministry of Communications and Transport and/or other ministries and local administrations.

The Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a State Corporation which conducts business operations, has the legal person status as well as civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all production and business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has its seal and centralized funds as provided for by the Government, is allowed to open accounts at domestic and foreign banks in compliance with State regulations; is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation.

The international transaction name of the Vietnam Shipbuilding Industry Corporation is VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (VINASHIN)

The head office of the Corporation is located in Hanoi City.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69-TTg năm 1996 về việc thành lập Tổng công ty Đóng tàu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126