Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 66/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông như Phụ lục kèm theo.

Việc thành lập các Ban Quản lý rừng gồm:

- Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới,

- Ban Quản lý rừng cảnh quan Quốc lộ 14,

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên,

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ,

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông:

 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường, công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng nông, lâm trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 3196/BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 11 năm 2006.

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề về tài chính, phương án sản xuất, kinh doanh để phát triển sản xuất và ổn định, nâng cao đời sống của lao động ở Công ty Cà phê Đức Lập và Nông trường Cà phê Thuận An.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trong triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
- Ban Điều hành 112, Website CP,
 các Vụ: NN, TH, ĐP, V.IV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b
)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

A. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Cà phê Đức Lập,

- Nông trường Cà phê Thuận An.

B. Sắp xếp các lâm trường quốc doanh:

1. Chuyển thành Công ty lâm nghiệp các lâm trường quốc doanh sau:

- Lâm trường Quảng Tân,

- Lâm trường Quảng Tín,

- Lâm trường Quảng Sơn,

- Lâm trường Quảng Trực,

- Lâm trường Đắk Mil,

- Lâm trường Đắk N’tao,

- Lâm trường Trường Xuân,

- Lâm trường Đắk Mol,

- Lâm trường Nam Nung,

- Lâm trường Quảng Đức,

- Lâm trường Đức Lập,

- Lâm trường Đắc Măng,

- Công ty Kinh doanh tổng hợp Đắk Wil.

2. Sáp nhập vào Công ty Gia Nghĩa và chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa:

- Lâm trường Nghĩa Tín,

- Lâm trường Đắk Ha,

- Lâm trường Quảng Khê.

3. Hợp nhất và chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Thuận An:

- Lâm trường Đắk Rung,

- Lâm trường Thuận An.

4. Thực hiện giải thể:

- Lâm trường Đắk Gằn,

- Lâm trường Cư Jút,

- Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Nia./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.810
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87