Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6201/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6201/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀIGÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀIGÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số ……. /QĐ-UB ngày …… tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn;
Xét Tờ trình số 663/ĐMDN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sàigòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 30.000.000.000đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp : 36,23% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 6,43% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 12,77% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 248.320.230.063đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 34.667.399.301đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 19.275 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 578.250.000đồng

Điều 2. Giao cho Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn hợp đồng với Công ty Chứng khoán để tổ chức bán 38.317 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 12,77% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Địa ốc Sàigòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn và Công ty Chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố; danh sách gởi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn;

- Tên giao dịch quốc tế : Saigon Investment Construction and Real Estate Joint Stock Company;

- Tên gọi tắt : SCREC JSC;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 78 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Bảo đảm đầu tư và kinh doanh xây dựng các công trình về nhà, trang trí nội thất, nâng cấp cải tạo nhà và các công trình xây dựng dân dụng-công nghiệp khác.

- Kinh doanh nhà : cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất; dịch vụ mua bán, cho thuê nhà ở.

- San lấp mặt bằng, xây dựng cầu cống thoát nước và đường giao thông nội bộ công trình do Công ty thực hiện.

- Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi.

- Xây dựng công trình thủy lợi thuộc các dự án nhóm C : đào đắp, nạo vét kênh mương, xây đúc các công trình trên kênh.

- Thi công cầu đường và hệ thống cấp thoát nước, san lắp mặt bằng.

- Xây dựng công trình điện trung và hạ thế 15KV

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (sản xuất cừ bê tông, ống cống các loại, tấm đan các loại và các chủng loại vật liệu không nung khác);

- Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng.

Điều 5. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2685/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 1994 về việc sắp xếp tổ chức lại Công ty Xây dựng và trang trí nội thất Nam Phong và Công ty Xây dựng và nhà trang trí nội thất thành Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn sau khi Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sàigòn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực UBND thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- TT Ban ĐMQLDN thành phố
- Sở LĐ-TB và XH, Cục Thuế TP
- Sở TN và MT, Sở Xây dựng
- Công an TP, Kho bạc NN/TP
- Chi Nhánh NH Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6201/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Sàigòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58