Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5828/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 thành Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5828/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5828/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NHÀ QUẬN 8 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 5827/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của ủy nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8;
Xét tờ trình số 483/ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 15.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp : 37,07% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 9,24% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 11,93% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 58.920.625.668 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 30.678.604.783 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 13.860 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 415.800.000 đồng.

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 2.360 cổ phần.

Phần giá trị được trả dần : 165.200.000 đồng.

Điều 2.- Giao cho Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 17.892 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 11,93% vốn điều lệ của công ty

cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty

Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8.

Điều 3.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 thành Công ty cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn ;

Tên giao dịch quốc tế : Cho Lon Real Estate Joint Stock Company ;

Tên gọi tắt : CL Resco ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 118 Hưng Phú, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Quản lý và kinh doanh nhà. Xây dựng công trình công cộng. Xây dựng công trình nhà ở. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Thiết kế mẫu nhà ở cho nhiệm vụ kinh doanh nhà ở của đơn vị (không nhận thầu thiết kế).

- San lấp mặt bằng. Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C. Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu, hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C. Thiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp. Thiết kế san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu dân dụng, khu công nghiệp ; Thẩm định thiết kế kiến trúc, dự toán các công trình xây dựng. Lập họa đồ hiện trạng nhà ở. Khảo sát thiết kế, giám sát thi công các công trình dân dụng công nghiệp.

Điều 5.- Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 248/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế TP
- Kho bạc NN/TP, CATP
- Chi nhánh NHNN.TP
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN.K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 MAI QUỐC BÌNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5828/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 thành Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112