Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5575/QĐ-UB năm 2004 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5575/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5575/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHÀ MÁY ĐAY INDIRA GANDHI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU INDIRA GANDHI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại
Công ty Nhà nước và Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng
Công ty Nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
 Căn cứ Quyết định số 5574/QĐ-UB ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà máy Đay Indira Gandhi ;
Xét tờ trình số 543/ĐMDN ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thuộc Sở Công nghiệp như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 14.200.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ vốn cổ phần Nhà nước : 25% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ vốn cổ phần bán theo giá ưu đãi cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 32% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 43% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa : ngày 31 tháng 12 năm 2003 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 41.326.727.140 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 14.188.565.482 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 45.445 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi : 1.363.350.000 đồng.

Trong đó :

- Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 7.905 cổ phần.

- Phần giá trị được trả dần : 553.350.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Nhà máy Đay Indira Gandhi hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 61.055 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 43% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Sở Công nghiệp, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Nhà máy Đay Indira Gandhi và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25

tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Nhà máy Đay Indira Gandhi.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty Cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi ;

- Tên giao dịch quốc tế : INDIRA GANDHI PRODUCING - TRADING - SERVICE IMPORT - EXPORT JOINT - STOCK COMPANY ;

- Tên gọi tắt : IGTRACO ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : số 2 Xa lộ Trường Sơn, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Việc đổi tên doanh nghiệp theo Điều 3 của quyết định này, phải được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chính phủ. Riêng tượng cố Thủ tướng Indira Gandhi phải được giữ nguyên tại vị trí hiện nay trong khuôn viên của doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi kinh doanh các ngành nghề sau :

- Kinh doanh, sản xuất : các sản phẩm từ đay, các sản phẩm ngành may mặc, các sản phẩm chai nhựa PET ;

- Xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị ngành đay, ngành nhựa ;

- Kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu.

Điều 6. Công ty cổ phần Sản xuất -Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế

độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật ; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước – Nhà máy Đay Indira Gandhi có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty

cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 1993 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi, sau khi Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 8. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Nhà máy Đay Indira Gandhi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 8
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Thường trực Ban ĐMQLDN. TP
- Sở LĐTB&XH, Sở XD, Sở TN&MT
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5575/QĐ-UB năm 2004 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.303

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53