Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5242/2003/QĐ-UB sáp nhập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh vào Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5242/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 02/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5242/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BÌNH THẠNH VÀO CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH VÀ ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH (DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005 ;
Theo Thông báo số 348/ĐMDN ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc sáp nhập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh vào Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh ;

Xét tờ trình số 5166/KHĐT-KD ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh (thành lập theo Quyết định số 6277/QĐ-UB-KT ngày 04 tháng 11 năm 1997 và quyết định số 88/QĐ-UB-KT ngày 06 tháng 01 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh (thành lập theo Quyết định số 4771/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 9 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố) và đổi tên thành Công ty Dịch vu công ích quận Bình Thạnh (Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc ủy ban nhân dân thành phố quận Bình Thạnh quản lý).

- Trụ sở của Công ty dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tại số 44 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh : trên cơ sở ngành nghề đã có của Công ty và bổ sung thêm ngành nghề của Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh : Duy tu bảo dưỡng công trình giao thông theo phân cấp. Quản lý, tu bổ và phát triển cây xanh, công viên. Vệ sinh đô thị. Dịch vụ mai táng. Xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và san lấp mặt bằng. Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Điều 2. Vốn Công ty dịch vụ công ích quận Bình Thạnh : trên cơ sở vốn của Công ty và bổ sung thêm vốn của Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh, tổng vốn mới của Công ty là 103.305.858.020 đồng (theo xác nhận vốn số 491/TCDN/CNXDGT ngày 01 tháng 10 năm 2003 và số 526/TCDN/CNXDGT ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chi Cục Tài chính doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2003).

Điều 3. Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh có trách nhiệm:

3.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh.

3.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục ; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

3.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

3.4- Nộp bản chính Quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố (PC13).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6277/QĐ-UB-KT ngày 04 tháng 11 năm 1997 và Quyết định số 88/QĐ-UB-KT ngày 06 tháng 01 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Giám đốc doanh nghiệp tại điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : TC, VPTU
- TT.Ban Đổi mới QLDN.TP
- Cục Thuế TP, Công an TP
- Chi nhánh NHNN.TP
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN.K).

KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5242/2003/QĐ-UB sáp nhập Công ty Công trình đô thị Bình Thạnh vào Công ty Quản lý nhà quận Bình Thạnh và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171