Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4162/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 10/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4162/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA TRONG NĂM 2001 VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƯ (IMEXCO)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ công văn số 3395/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình và phương án mẫu cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Xét công văn số 619/CV-TGĐ ngày 21/6/2001 của Tổng Công ty Thương mại Sàigòn về việc đề nghị cho phép Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) đăng ký tiến hành cổ phần hóa trong năm 2001 ; và công văn số 216/CV-CT ngày 26/6/2001 của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) về việc đề cử danh sách Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Tổng Công ty Thương mại Sàigòn ;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Nay chấp thuận cho doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) được tiến hành cổ phần hóa trong năm 2001 và thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO), gồm các Ông-Bà sau đây :

1- Trưởng Ban : Đồng chí Dương Kỳ Hiếu, Giám đốc Công ty kiêm Bí thư Đảng ủy.

2- ủy viên thường trực : Đồng chí Lý Thanh Tòng, Kế toán trưởng Công ty.

3- Các ủy viên khác :

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu ;

- Đồng chí Hoàng Lệ Kiếm, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chánh kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công ty ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Quế Thọ, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Gia Tường, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp May Vitexco trực thuộc Công ty ;

- Đồng chí Phan Cát Phương, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến cung ứng hàng xuất khẩu trực thuộc Công ty ;

- Đồng chí Nguyễn Văn Rua, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông thủy sản thực phẩm xuất khẩu trực thuộc Công ty ;

- Đồng chí Đỗ Nguyễn Kỳ Trung, Phó Phòng kế toán tài vụ Công ty, Tổ trưởng Tổ công nợ Công ty.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) gồm :

1- Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác cổ phần hóa của các Bộ-Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2- Xác định thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

3- Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4- Lập kế hoạch cổ phần hóa trong thời hạn 120 ngày (cho đến Đại hội cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án cổ phần hóa của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (số 28 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng.

5- Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3.- Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) sử dụng con dấu của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) ; lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các khoản mục chi tiết như Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn cho đến khi Đại hội cổ đông lần thứ nhất xong.

Điều 4.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sàigòn, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO), Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- TT. Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4162/2001/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa trong ngày 10/07/2001 và thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!