Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 393/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 393/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 393/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2005 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH, ĐP,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ :

1. Giữ nguyên pháp nhân :

- Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ,

- Công ty Công trình đô thị Đông Hà,

- Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị,

- Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị,

- Cảng Cửa Việt,

- Công ty Xi măng Quảng Trị,

- Công ty Thương mại Quảng Trị,

- Công ty In - Phát hành sách và Thiết bị trường học.

2. Doanh nghiệp giữ nguyên pháp nhân để thực hiện theo chương trình sắp xếp tổng thể nông, lâm trường :

- Lâm trường Bến Hải,

- Lâm trường Triệu Hải,

- Lâm trường Đường 9,

- Lâm trường Hướng Hoá.

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP :

1. Doanh nghiệp sáp nhập :

Năm 2005 :

Công ty Thương mại tổng hợp miền núi sáp nhập vào Công ty Thương mại Quảng Trị.

2. Doanh nghiệp hợp nhất :

Năm 2004 :

Các doanh nghiệp thực hiện hợp nhất để trở thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị 100% vốn nhà nước :

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Linh,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Gio Cam Hà.

3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá mà Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

Năm 2003 :

Công ty Khai thác đá Quảng Trị.

Năm 2004 :

Công ty Khách sạn du lịch Hữu Nghị.

Năm 2005 :

Công ty Xây dựng thủy lợi Quảng Trị.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá mà Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất 51% khi bán cổ phần lần đầu :

Năm 2003 :

Công ty Hồ tiêu Tân Lâm.

Năm 2004 :

Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Trị.

Năm 2005 :

Công ty Khách sạn du lịch Quảng Trị.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá mà Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ :

Năm 2003 :

- Công ty Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,

- Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu lâm đặc sản Quảng trị,

- Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Trị,

- Công ty Công trình giao thông Quảng Trị,

- Công ty Thương mại tổng hợp Thạch Hãn,

- Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi Đông Hà.

Năm 2004 :

- Công ty Tư vấn xây dựng Quảng Trị,

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Trị,

- Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Quảng Trị,

- Công ty Tư vấn công nghiệp điện,

- Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản,

- Công ty Xây lắp điện cơ Quảng Trị,

- Công ty Bia Đông Hà.

Trong quá trình thực hiện, những doanh nghiệp có quy mô vốn nhà nước dưới 5 tỷ đồng nhưng không cổ phần hoá được thì Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

4. Doanh nghiệp chuyển đi nơi khác :

Năm 2003 :

Công ty Xây lắp Quảng Trị chuyển sang Tổng công ty Xây dựng miền Trung.

5. Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu :

Năm 2003 :

Công ty Điện ảnh băng hình chuyển thành Trung tâm thông tin các huyện miền núi.

6. Doanh nghiệp giải thể :

Năm 2003 :

- Nhà máy Bia Quảng Trị,

- Công ty Cơ khí nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 393/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.572

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158