Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3456/QĐ-BCT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3456/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3456/QĐ-BCT  

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MẸ - VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Công văn số 310/IMI-TH ngày 25 tháng 6 năm 2010 kèm Phương án chuyển đổi);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp trực thuộc Bộ Công thương sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Công ty mẹ - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ), hoạt động thí điểm theo mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc; hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp

1. Công ty mẹ có:

- Tên gọi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Tên gọi tắt: Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Tên giao dịch quốc tế: Industrial Machinery and Instruments Holding Ldt.Co;

- Tên viết tắt: IMI Holding

- Trụ sở chính: Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

2. Vốn điều lệ của Công ty mẹ tại thời điểm chuyển đổi là 47.800.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng).

3. Ngành, nghề kinh doanh:

3.1. Các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về cơ điện tử, bao gồm: Cơ điện tử trong ngành máy công cụ, cơ điện tử lĩnh vực đo lường và tự động hóa, cơ điện tử trong ngành thiết bị xây dựng, cơ điện tử lĩnh vực thiết bị y tế, cơ điện tử trong ngành thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường…

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, thiết kế, chế tạo máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới trong công nghiệp;

- Đào tạo tiến sỹ kỹ thuật, đào tạo đại học trong lĩnh vực cơ điện tử;

- Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: lập và thẩm định các dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế, tư vấn mua sắm vật tư thiết bị và công nghệ.

3.2. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

- Sản xuất, kinh doanh, lắp đặt các loại máy, thiết bị công nghệ, các hệ thống điều khiển tự động, thiết bị tự động hóa, điện tử công nghiệp và phần mềm ứng dụng trong sản xuất công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện tử, máy, thiết bị, dụng cụ và dây chuyền công nghệ trong công nghiệp;

- Đầu tư tài chính vào các công ty con và các loại hình doanh nghiệp khác;

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh cho thuê nhà xưởng, văn phòng, trang thiết bị máy móc;

- Đại lý, dịch vụ mua bán máy móc thiết bị vật tư công nghiệp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu quản lý Công ty mẹ: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc

5. Đại diện Chủ sở hữu Công ty mẹ: Bộ Công thương, số 54 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

6. Đại diện trực tiếp Chủ sở hữu: Hội đồng thành viên Công ty mẹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Đại diện Chủ sở hữu tại Công ty mẹ theo quy định của pháp luật.

7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Bộ Công thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp; xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty mẹ - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp trước chi chuyển đổi.

Điều 2. Hội đồng thành viên Công ty mẹ có trách nhiệm:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình Bộ Công thương phê duyệt. Chỉ đạo tổ chức đăng ký kinh doanh, chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để điều chỉnh vốn điều lệ sau khi có quyết định xử lý những vấn đề tài chính liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, Nội vụ, LĐ-TB&XH, KHCN;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND tp. Hà Nội;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Công đoàn Công thương VN;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3456/QĐ-BCT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.77.30