Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 260/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 260/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 260/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2005 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 16 tháng 01 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ, Xây dựng,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH, KTQĐ, ĐP2,
- Lưu : ĐMDN (4b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 260./QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ ĐẾN NĂM 2005 :

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

a) Giữ nguyên pháp nhân hiện có :

- Công ty Công trình đô thị huyện Long Đất,

- Công ty Công trình đô thị huyện Châu Đốc,

- Công ty Công trình giao thông.

b) Sáp nhập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Sáp nhập Công ty Lâm viên cây xanh thành phố Vũng Tàu vào Công ty Công trình đô thị thành phố Vũng Tàu.

c) Thành lập mới doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Thành lập Công ty Thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đúng phương án số 4504/UB-VP ngày 11 tháng 11 năm 2002 và công văn số 4936/UB-VP ngày 03 tháng 12 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Thủ tướng Chính phủ.

- Công ty Công trình đô thị huyện Tân Thành.

- Công ty Công trình đô thị thị xã Bà Rịa.

Hai doanh nghiệp này căn cứ phương án thành lập và tình hình cụ thể, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

a) Giữ nguyên doanh nghiệp nhà nước hiện có :

- Công ty Xổ số kiến thiết.

- Công ty Cấp nước.

- Công ty Vũng Tàu Shipyard.

- Lâm trường Xuyên Mộc.

- Công ty Du lịch Vũng Tàu.

- Công ty Vận tải Biển.

- Công ty Cao su Thống Nhất.

b) Sáp nhập doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

- Sáp nhập Công ty Côn Sơn và Công ty Thủy sản xuất nhập khẩu Côn Đảo.

- Sáp nhập Công ty Phát hành phim - chiếu bóng và Công ty Văn hóa tổng hợp.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

1. Năm 2002 - 2003 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty Thương mại và đại lý Dầu.

- Công ty chế biến xuất nhập khẩu thủy sản.

- Công ty Sách thiết bị - Trường học.

- Công ty Thương mại tổng hợp.

b) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần :

- Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông.

- Công ty Tư vấn đầu tư tổng hợp.

- Công ty Xây lắp.

- Công ty Dịch vụ - sản xuất thương mại.

- Xí nghiệp Vật liệu xây dựng (bộ phận doanh nghiệp thuộc Công ty Xây dựng phát triển đô thị).

- Xí nghiệp lắp ráp xe máy (bộ phận doanh nghiệp thuộc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản tiểu thủ công nghiệp).

c) Doanh nghiệp giao, bán :

- Công ty Đại Dương.

d) Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành đơn vị sự nghiệp có thu :

- Công ty Dịch vụ bến xe (chuyển phần vận tải sang doanh nghiệp khác).

đ) Chuyển doanh nghiệp nhà nước về Tổng công ty Vinaconex (Bộ Xây dựng).

- Công ty Khoáng sản.

e) Giải thể doanh nghiệp nhà nước :

- Công ty ICT (nếu không thực hiện được cổ phần hóa).

- Công ty Dịch vụ - kỹ thuật nông nghiệp.

2. Năm 2004 :

a) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty Du lịch Quốc tế.

- Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị.

- Công ty Tramatsuco.

- Công ty Xuất nhập khẩu nông sản tiểu thủ công nghiệp.

b) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, trong đó nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần :

- Công ty Kinh doanh xây lắp điện.

- Công ty Kiểm định xây dựng.

- Công ty Dịch vụ - Khai thác - Xuất nhập khẩu hải sản.

- Công ty Thương mại - dịch vụ.

- Xí nghiệp Hải sản Phước Cơ (bộ phận doanh nghiệp).

- Công ty Dịch vụ Hậu cần Thủy sản.

- Công ty Thủy sản Xuất nhập khẩu Vũng Tàu ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 260/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.154.129