Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 258-CT năm 1988 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 258-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 26/09/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 258-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN VỀ HỢP TÁC SẢN XUẤT XE ĐẠP VÀ PHỤ TÙNG XE ĐẠP TẠI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987;
Căn cứ Hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về phát triển hợp tác hoá sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp ở Việt Nam ký ngày 28 tháng 10 năm 1987 tại Vac -sa-va Ba Lan

Theo đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Trên cơ sở Bộ Cơ khí và luyện kim làm chức năng quản lý Nhà nước đối với các chương trình hợp tác sản xuất cơ khí với các nước thành viên Hội đồng Tương trợ kinh tế, giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội thay mặt phía Việt Nam tổ chức thực hiện Hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về phát triển hợp tác hoá sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp ở Việt Nam ký ngày 28 tháng 10 năm 1987 tại Vac-sa-va Ba lan.

Điều 2. - Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện chức năng là người điều phối hiệp định của phía Việt Nam, chủ trì tổ chức thực hiện việc hợp tác sản xuất trong nước, hoạt động trên cơ sở hạch toán kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi và có nghĩa vụ đóng góp ngoại tệ cho Nhà nước.

2. Được trực tiếp xuất, nhập khẩu cụ thể là được ký các hợp đồng nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng máy móc cho sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp, hợp tác khoa học kỹ thuật, hợp tác lao động với các nước được quy định tại các Hiệp định, được thực hiện các dịch vụ kiều hối, được nhận uỷ thác xuất nhập khẩu của các cơ sở sản xuất khác nhằm thực hiện các Hiệp định trên.

3. Được vay vốn của các bên tham gia Hiệp định và Ngân hàng đầu tư quốc tế (MIB) để phát triển sản xuất kinh doanh ngành sản xuất xe đạp, được mở tài khoản ngoại tệ thu được để nhập vật tư thiết bị và phụ tùng phục vụ cho chương trình hợp tác và phát triển ngành sản xuất xe đạp Việt Nam.

4. Được tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm chuyên ngành về sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp theo chương trình hợp tác của các nước thành viên Hội đồng Tương trợ kinh tế.

5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật, tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm theo cam kết tại các Hiệp định, định kỳ báo cáo việc thực hiện Hiệp định lên Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Cơ khí và luyện kim, Bộ Kinh tế đối ngoại, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. - Quan hệ giữa Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội với các ngành, các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

1. Quan hệ giữa Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội với các ngành, các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện Hiệp định được thiết lập trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng và sòng phẳng về lợi ích kinh tế.

2. Để bảo đảm mối quan hệ trên bên cạnh Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội cho phép thành lập Hội đồng quản trị gồm đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện Hiệp định do Tổng Giám đốc Liên hiệp xí nghiệp xe đạp Hà Nội làm Chủ tịch.

3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện hHệp định hoạt động trên cơ sở Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 và Nghị định số 50- HĐBT ngày 22-3-1988 và chịu sự lãnh đạo và quản lý Nhà nước của các cơ quan cấp trên trực tiếp của mình.

Điều 4. - Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội, các cơ sở sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp, các ngành, các địa phương phải chấp hành đầy đủ các quy chế quản lý Nhà nước hiện hành về xuất, nhập khẩu.

Điều 5. - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Cơ khí và luyện kim, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Kinh tế đối ngoại, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm quản lý Nhà nước theo chức năng của mình, giúp đỡ Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng dẫn những điều thuộc ngành mình phụ trách, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Hiệp định và từng thời gian kiến nghị những điều bổ sung và sửa đổi cần thiết.

Điều 6. - Bộ trưởng các Bộ trên, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 258-CT năm 1988 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175