Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 252/2003/QĐ-BCN thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 252/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 252/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỆT - MAY TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Sau khi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 12296/TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2003;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tại Công văn số 1906/CV-TCHC ngày 03 tháng 12 năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May trên cơ sở Trường Đào tạo nghề Dệt - May Nam định trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kinh tế, kỹ thuật dệt, may và công nhân kỹ thuật thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Trường chịu sự quản lý nhà nước cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được hởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

Tên giao dịch quốc tế: The Garment-Textile-Technical Economical Secondary School; viết tắt: GAR-TEX-TECHECO SECONDARY SCHOOL

Trụ sở chính: Số 6, đường Hoàng Diệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đào tạo cán bộ có trình độ trung học kinh tế, kỹ thuật dệt, may và công nhân kỹ thuật theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục, đào tạo được quy định tại Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998, Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

2. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao ngành dệt, may đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Nghiên cứu, triển khai khoa học, công nghệ chuyên ngành công nghiệp dệt, may; thực hiện gắn đào tạo với việc làm, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất - kinh doanh;

4. Thực hiện các hoạt động phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; dịch vụ khoa học - kỹ thuật; sản xuất thực nghiệm; sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo và các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giao và theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước;

6. Quản lý, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí của Trường được Nhà nước giao;

7. Quản lý tổ chức, biên chế được giao theo phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trường.

1. Lãnh đạo:

a) Hiệu trưởng;

b) Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (gồm: các đơn vị thực nghiệm chuyển giao công nghệ, sản xuất, dịch vụ, ngoại ngữ, tin học, xưởng trường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, giới thiệu việc làm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm).

Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May có trách nhiệm:

a) Xây dựng và trình Tổng Giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường;

b) Trên cơ sở Điều lệ được duyệt, Trường quy định chức năng, nhiệm vụ, bố trí và sắp xếp cán bộ, nhân viên, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

c) Căn cứ yêu cầu phát triển đào tạo cán bộ, công nhân theo từng thời kỳ, xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp.

Điều 4. Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 934/CNn-TCLĐ ngày 25 tháng 7 năm 1968 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp).

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dệt May Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 252/2003/QĐ-BCN thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Dệt - May trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36