Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 237/2003/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định 141/2003/QĐ-BCN về chuyển Nhà máy Sứ Đông Hải thuộc Công ty Sứ Hải Dương thành Công ty cổ phần Sứ Đông Hải do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 237/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 29/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/2003/QĐ-BCN NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN NHÀ MÁY SỨ ĐÔNG HẢI THUỘC CÔNG TY SỨ HẢI DƯƠNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ ĐÔNG HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Công ty Sứ Hải Dương (Công văn số 718 CV/TCKT ngày 26 tháng 12 năm 2003);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 111/2003/QĐ-BCN ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Nhà máy Sứ Đông Hải thuộc Công ty Sứ Hải Dương thành Công ty cổ phần sứ Đông Hải như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.775.700.000 đồng (Một tỷ bảy trăm bảy lăm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 14,90 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 11,56 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 73,54 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Sứ Đông Hải tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần ngày 30 tháng 9 năm 2003 (Quyết định số 3327/QĐ-TCKT ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 2.968.322.890 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 1.775.776.588 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Sứ Hải Dương và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sứ Đông Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Thái Bình,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Thứ trưởng Bùi Xuân Khu,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237/2003/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định 141/2003/QĐ-BCN về chuyển Nhà máy Sứ Đông Hải thuộc Công ty Sứ Hải Dương thành Công ty cổ phần Sứ Đông Hải do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145