Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 07/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ PHÚ THỌ HOÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ PHÚ THỌ HOÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam (Tờ trình số 555/ĐT-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2001 và 173/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2002), Phương án chuyển Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà thành Công ty cổ phần và Biên bản thẩm định Phương án ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà, thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 3.120.000.000 đồng (ba tỷ một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 30 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 40 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty : 30 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà (Quyết định số 1080/QĐ-TCKT ngày 20 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hoá là: 3.907.848.871 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là: 3.119.565.562 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 54 lao động trong Công ty là 4.710 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 141.300.000 đồng. Trong đó, số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 8 lao động nghèo là 670 cổ phần trị giá 46.900.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam, cho phép Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước để chi phí cổ phần hoá, Công ty lập kế hoạch và có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo chế độ quy định.

Điều 2. Chuyển Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà thành công ty cổ phần:

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà;

- Tên giao dịch quốc tế: VIETTRONICS AND MECHANICS PHUTHOHOA COMPANY, viết tắt là: VIEMCO;

- Trụ sở đặt tại: 1026B Luỹ Bán Bích, phường 19, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử;

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa và cơ khí dân dụng;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Cục Tài chính DN,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ CHí Minh,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2002/QĐ-BCN ngày 07/06/2002 chuyển Công ty Điện tử Phú Thọ Hoà thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105