Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 220/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP,ĐỔI MỚI  DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2003-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh  nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (các Công văn số 4282/UBT ngày 14 tháng 10 năm 2002 và số 5001/UBT ngày 21 tháng 11 năm 2002), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 475/BKH-DN ngày 21 tháng 1 năm 2003), Tài chính (Công văn số 13212/TC-TCDN ngày 04 tháng 12 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4057/LĐTBXH - CSLĐVL ngày 20 tháng 11 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 698/BNV-TCBC ngày 11 tháng 11 năm 2002) và đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003 đến 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Những doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện sắp xếp đổi mới vào năm 2002 nay chuyển sang thực hiện vào năm 2003.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC
DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003-2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 25/02/25003 của Thủ tướng Chính phủ )

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Doanh nghiệp mà nhà nước hoạt động công ích:

- Công ty Công trình Thuỷ Lợi

- Công ty Sách và Thiết bị trường học,

- Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hoà,

- Trạm đăng kiểm

- Lâm trường Vĩnh An,

- Lâm trường Mã Đà,

- Lâm trường Tân Phú,

- Lâm trường Hiếu Liêm,

- Lâm trường Xuân Lộc,

- Lâm trường Lâm Thành,

- Lâm trường 600,

- Lâm trường Biên Hoà

- Công ty Phát hành phim và chiếu bóng

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh:

- Công ty Xổ số kiến thiết

- Công ty Thuốc lá Đồng Nai,

- Nhà xuất bản  Đồng Nai,

- Công ty Cao su công nghiệp,

- Nông trường Thọ Vực,

- Xí nghiệp nông nghiệp dịch vụ Sông Ray,

- Công ty Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

- Công ty Xây dựng cấp nước,

- Công ty Đá Đồng Nai,

- Xí nghiệp In Đồng Nai.

II. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP:

1. Doanh nghiệp sáp nhập vào doanh nghiệp khác.

- Công ty Khoáng sản  (sáp nhập vào Công ty Đá Đồng Nai, thực hiện năm 2003),

- Công ty Lâm sản (sáp nhập vào Tổng công ty hợp chế biến gỗ Tân Mai, thực hiện năm 2003),

- Việc tách các đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp nhà nước (xí nghiệp Xe đưa đón công nhân thuộc Công ty Đông Nam và Xí nghiệp Xe bus thuộc Công ty Vận tải Thủy bộ) để nhập vào nhau, hình thành nên một doanh nghiệp nhà nước mới phải thực hiện theo quy định hiện hành về thành lập mới doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện cổ phần hoá các bộ phận khác của Công ty Đông Nam và Công ty Vận tải thuỷ bộ theo hình thức phù hợp với mức vốn mà nhà nước có ở doanh nghiệp (Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không chi phối) vào năm 2004.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ:

- Thực hiện năm 2003:

+ Công ty Vật liệu xây dựng và chất đốt,

+ Nhà máy bao bì Biên Hoà,

+ Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu,

+ Công ty Giống cây trồng,

+ Công ty Công trình giao thông,

+ Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Nai,

+ Công ty Thương mại Đồng Nai,

+ Công ty Bia và nước giải khát Đồng Nai,

- Thực hiện năm 2004:

+ Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hoà,

+ Xí nghiệp Bò sữa An Phước,

+ Công ty Chăn nuôi Đồng Nai,

+ Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phú Sơ,

+ Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản,

- Thực hiện năm 2005:

+ Công ty Dược phẩm Đồng Nai,

+ Công ty Du lịch Đồng Nai,

+ Công ty Cao su mầu,

+ Công ty Phát triển khu công nghiệp,

+ Công ty Xây dựng dân dụng công nghiệp số 2,

+ Công ty Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà,

+ Công ty Khai thác cát Đồng Nai,

+ Cảng Đồng Nai.

3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối:

- Năm 2003:

+ Công ty Cơ khí giao thông vận tải Đồng Nai,

+ Nhà máy Cơ khí Đồng Nai,

+ Bộ phận xây lắp thuộc Công ty xây dựng dân dụng công nghiệp.

+ Xí nghiệp Bến xe Đồng Nai,

+ Công ty Tư vấn xây dựng Đồng Nai,

+ Công ty May công nghiệp,

+ Công ty Thương mại Long Khánh,

- Thực hiện năm 2004:

+ Công ty thương mại, dịch vụ Biên Hoà,

+ Xí nghiệp Chế biến nông sản thực phẩm công nghiệp,

- Thực hiện năm 2005:

+ Công ty Kinh doanh nhà.

4. Doanh nghiệp thực hiện khoán kinh doanh sau đó tiến hành chuyển đổi sở hữu:

- Công ty Phát hành sách,

- Xí nghiệp chăn nuôi gà.

5. Doanh nghiệp chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu:

- Công ty thủy sản Đồng Nai (thực hiện năm 2003).

6. Doanh nghiệp chuyển đi nơi khác:

- Công ty Mía đường Trị An.

Việc điều chuyển doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở được sự đồng ý của bên tiếp nhận và thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74