Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 220/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 220/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

2. Các công ty con, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội;

b) Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Đầu tư khai thác cát và Xây dựng Hà Nội;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 22;

- Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị;

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hà Nội;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Nghệ An.

3. Công ty liên kết (Công ty mẹ giữ dưới 50% vốn điều lệ):

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 25;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 5;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà số 7 Hà Nội;

- Công ty cổ phần Xây dựng số 9 Hà Nội;

- Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 12;

- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18;

- Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội;

- Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội;

- Công ty cổ phần Xây dựng Hồng Hà;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27;

- Công ty cổ phần Vật liệu và Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 28;

- Công ty cổ phần Tư vấn  đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội số 2;

- Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng số 32 Hà Nội;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị;

- Công ty cổ phần Tài chính HANDICO;

- Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Phát triển Hồ Tây;

- Công ty liên doanh Phát triển đô thị (Sông Hồng city);

- Công ty liên doanh Sứ vệ sinh INAX - Giảng Võ;

- Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam;

- Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Phát triển Bắc Thăng Long.

4. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế  quản lý tài chính của Công ty mẹ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức quản lý của Công ty mẹ gồm: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính: phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; quyết định thành lập Công ty mẹ; các công ty con tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ;

- Chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội bán bớt phần vốn nhà nước tại các công ty liên kết theo quy định hiện hành; cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trước tháng 7   năm 2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội  và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP : BTCN, các PCN,
   Website Chính phủ,
   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
   các Vụ: TH, KTTH, Công báo;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213