Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 218/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang như sau:

I. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ CỔ PHẦN MỨC THẤP HOẶC KHÔNG GIỮ CỔ PHẦN CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐÂY:

1. Công ty Dược và Thiết bị y tế.

2. Công ty Sách và Thiết bị trường học.

3. Công ty Thương mại tổng hợp Hà Giang.

4. Công ty Vật tư nông, lâm nghiệp.

5. Công ty Cơ khí và Khai thác khoáng sản.

6. Công ty In Hà Giang.

7. Công ty Xi măng.

8. Công ty Du lịch dịch vụ và Xuất nhập khẩu.

II. CHUYỂN THÀNH BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐÂY:

1. Lâm trường Vi Xuyên.

2. Lâm trường Hoàng Su Phì.

3. Lâm trường Bắc Mê.

4. Lâm trường Yên Minh.

III. GIẢI THỂ CÁC ĐƠN VỊ SAU ĐÂY:

1. Công ty Xây dựng thủy lợi.

2. Công ty Công trình giao thông.

3. Công ty Chè – Cà phê Việt Lâm.

IV. Phá sản:

1. Công ty Vật liệu xây dựng.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng nội dụng và tiến độ được duyệt tại Quyết định số 115/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2003 về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 – 2005 và Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Lao động – Thương binh và Xã hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BĐH112,
các vụ: TH, NN, KTTH, TTBC, Công báo,
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b), HL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/2005/QĐ-TTg ngày 06/09/2005 phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.348

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!