Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 211/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 25/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

211/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC TƯ THỤC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 ;
Căn cứ Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
Căn cứ văn bản số 7636/TCCB ngày 26/8/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam;
Xét đơn xin thành lập Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam ngày 30/4/2003 của ông Phạm Văn Du ; đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Công văn số 380/GD.ĐT-TC ngày 12/7/2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 119/TCCQ ngày 18/9/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam, kể từ năm 2003-2004.

Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Trụ sở của Trường đặt tại số 9 đường Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam có nhiệm vụ :

2.1- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kỹ thuật bậc trung học chuyên nghiệp, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nguồn nhân lực của thành phố, với các ngành đào tạo như sau :

a) Tin học Mã số 10-02;

b) Quản lý nông nghiệp Mã số 14-4-01;

c) Hạch toán kế toán Mã số 20-04;

d) Trắc địa bản đồ Mã số 21-07-01;

e) Du lịch Mã số 22-06.

2.2- Nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động thực nghiệm, ứng dụng hoạt động công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo ; thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.

2.3- Thực hiện đúng Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 và quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4- Xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo theo đúng quy chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với Trường Trung học chuyên nghiệp.

Điều 3.- Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam do 1 Hiệu trưởng phụ trách và có từ 01 đến 02 Phó Hiệu trưởng giúp việc theo lĩnh vực công tác được Hiệu trưởng phân công.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam hoạt động theo đúng đề án của Trường đã xét duyệt ; và xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường phù hợp với Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của các Trường ngoài công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ủy nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, và Hội đồng Quản trị Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Trung học tư thục kinh tế - kỹ thuật Phương Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX
- Ban TT-VH/TU, Ban TC/TU
- Ban VHXH/HĐND.TP
- Sở TC-VG, Sở KH-ĐT
- Kho bạc Nhà nước TP  
- Công an thành phố (PC.13)
- Ban TCCQ thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX, Tổ VX
- Lưu (VX-H)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 211/2003/QĐ-UB ngày 25/09/2003 về cho phép thành lập Trường Trung học tư thục kinh tế kỹ thuật Phương nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143