Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 203/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 203/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 5249/CV-EVN-TCCB&ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 25 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 30,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 60,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp  : 10,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2285/QĐ-TCKT ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 43.236.987.892 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 3.959.832.868 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 158 lao động trong Xí nghiệp là 24.464 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 733.920.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động của Xí nghiệp, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông,

- Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION OF ELECTRICITY AND TELECOM JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: CEAT;

- Trụ sở chính : Số 115 Nguyễn Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 kV; xây lắp các công trình viễn thông; xây dựng các công trình hạ tầng dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn, thiết kế các công trình hạ tầng dân dụng, các công trình điện và viễn thông;

- Sản xuất, gia công, chế tạo cơ khí và thiết bị điện; sữa chữa máy biến áp và thiết bị điện;

- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện và viễn thông;

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp Xây lắp điện cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ, 

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
 Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND TP Hà Nội, 
- Ctcp Xây lắp điện và Viễn thông
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380
DMCA.com Protection Status