Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2000/2001/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2000/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 31/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2000/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN CÓ ĐIỀU CHỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thay thế, đổi mới máy móc, thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thực hiện thí điểm chế độ khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh đối với một số tài sản cố định có tốc độ hao mòn vô hình cao,  cần được nhanh chóng thay thế, đổi mới tại 5 (năm) doanh nghiệp quy định ở Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

Trong thời gian thực hiện thí điểm chế độ khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần, các doanh nghiệp phải đảm bảo sản xuất, kinh doanh có lãi.

Điều 2: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Là các máy móc, thiết bị sản xuất các sản phẩm thuộc các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, công nghệ mới… quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 15/2/2001.

2. Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng), tài sản cố định đã qua sử dụng có giá trị từ 70% trở lên (so với nguyên giá đối với tài sản cố định mà doanh nghiệp đang sử dụng, hoặc so với giá bán của tài sản cố định mới cùng loại hoặc của tài sản cố định tương đương trên thị trường đối với tài sản cố định đã qua sử dụng mà doanh nghiệp mua).

Điều 3: Việc xác định mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Bước 2: Xác định mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định

 =

Giá trị còn lại của  tài sản cố định 

X

Tỷ lệ khấu

hao nhanh

Trong đó:

a. Giá trị còn lại của tài sản cố định được xác định bằng hiệu số giữa nguyên giá và số khấu hao lũy kế của tài sản cố định tại thời điểm kết thúc của năm tài chính trước đó. Riêng đối với tài sản cố định mới hình thành, thì giá trị còn lại của tài sản cố định để tính khấu hao cho năm thứ nhất là nguyên giá của tài sản cố định.

b. Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu        khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số

điều chỉnh

- Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%)

=

               1

    X     100

Thời gian sử dụng của tài sản cố định

 

- Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của tài sản cố định mới (xác định theo Phụ lục I - Quyết định 166/1999/QĐ-BTC) quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian sử dụng của tài sản cố định mới

(xác định theo Phụ lục I- Quyết định 166/1999/QĐ-BTC)

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm                          ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm           (4 năm < t £ 6 năm)

2,0

Trên 6 năm                          (t > 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao hàng năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (ví dụ tại Phụ lục II).

Điều 4: Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được tính chi phí khấu hao hàng năm vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Điều 5: Các quy định khác về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002 đến hết ngày 31/12/2003.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính phối hợp với các doanh nghiệp đánh giá việc thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh.

Điều 7: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi Nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (Để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao;
- UBND TP Hà Nội, TP. HCM, Hà Tĩnh, Đồng Nai;
- Các doanh nghiệp tham gia thí điểm
- Sở Tài chính- Vật giá, Cục Thuế TP. Hà Nội, TP. HCM, Đồng Nai, Hà Tĩnh;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
- Lưu: VP(2), CSTC(2).

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 


PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN CÓ ĐIỀU CHỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2000/QĐ-BTC  của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2001)

TT

Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty TNHH MTEX Việt Nam

Khu Chế xuất Tân Thuận, TP HCM

2

Công ty Điện toán và Truyền số liệu

Số 258, Bà triệu, Hà Nội

3

Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Số 6, Phan Đình Phùng, Thị xã Hà Tĩnh

4

Công ty FUJITSU Việt Nam

Khu Công nghiệp Biên Hoà II, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

5

Công ty TNHH Việt Tường

Khu Công nghiệp Biên Hoà II, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

PHỤ LỤC II

VÍ DỤ TÍNH VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP SỐ DƯ GIẢM DẦN CÓ ĐIỀU CHỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính  ngày 31 tháng 12  năm  2001)

Ví dụ 1: Công ty A mua thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới (chưa qua sử dụng) với nguyên giá là 10 triệu đồng.

Bước 1: Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định 166/1999/QĐ-BTC)  là 5 năm.

Bước 2: Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh)= 40%

- Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể  theo bảng dưới đây:

                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính

Mức khấu hao  hàng năm

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

10.000.000

10.000.000 x 40%

4.000.000

  4.000.000

2

  6.000.000

  6.000.000 x 40%

2.400.000

  6.400.000

3

  3.600.000

  3.600.000 x 40%

1.440.000

  7.840.000

4

  2.160.000

  2.160.000 : 2

1.080.000

  8.920.000

5

  1.080.000

  2.160.000 : 2

1.080.000

10.000.000

           

Trong đó:

+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 1.080.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (2.160.000 x 40%= 864.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 1.080.000)].

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B đang sử dụng một máy động lực có nguyên giá là 50 triệu đồng. Tài sản cố định đã sử dụng được 2 năm, số khấu hao đã trích là 10 triệu đồng. Giá trị còn lại của tài sản cố định là 40 triệu đồng.

Bước1: Thời gian sử dụng của tài sản cố định trên xác định theo quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định 166/1999/QĐ-BTC) là 10 năm.

Bước 2: Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

- Tỷ lệ trích khấu hao hàng năm theo đường thẳng là: 10%.

- Tỷ lệ trích khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng = 10% x 2,5 (hệ số điều chỉnh) = 25%.

-  Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính

Mức khấu hao  hàng năm

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

 

 

 

2

 

 

 

10.000.000

3

40.000.000

40.000.000 x 25%

10.000.000

20.000.000

4

30.000.000

30.000.000 x 25%

  7.500.000

27.500.000

5

22.500.000

22.500.000 x 25%

  5.625.000

33.125.000

6

16.875.000

16.875.000 x 25%

  4.218.750

37.343.750

7

12.656.250

 12.656.250 : 4

  3.164.063

40.507.813

8

  9.492.187

 12.656.250 : 4

  3.164.062

43.671.875

9

  6.328.125

 12.656.250 : 4

  3.164.062

46.835.937

10

  3.164.063

 12.656.250 : 4

  3.164.063

50.000.000

Trong đó:

+ Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định tài sản cố định từ năm thứ 3 đến hết năm thứ 6 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (25%).

+ Từ năm thứ 7 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 7) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (12.656.250 : 4 = 3.164.063). [Vì tại năm thứ 7: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (12.656.250 x 25% = 3.164.063) bằng mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (12.656.250 : 4 = 3.164.063)].

Ví dụ 3: Công ty C mua một thiết bị điện tử cũ (đã qua sử dụng) với giá mua là 70 triệu đồng. Giá bán của tài sản cố định mới cùng loại trên thị trường là 100 triệu đồng. 

Bước 1: Thời gian sử dụng tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Quyết định 166/1999/QĐ-BTC là 5 năm.

Bước 2: Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định xác định như sau:

- Thời gian sử dụng của tài sản cố định mới cùng loại xác định theo Quyết định 166/1999/QĐ-BTC là 8 năm. Do đó, hệ số điều chỉnh tỷ lệ khấu hao xác định là 2,5 lần.

- Tỷ lệ khấu hao năm theo phương pháp đường thẳng của tài sản cố định cũ nói trên là 20%.

- Tỷ lệ khấu hao nhanh của tài sản cố định cũ nói trên bằng 20% x 2,5 (hệ số điều chỉnh) = 50%.

- Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định cũ nói trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính

Mức khấu hao  hàng năm

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

70.000.000

70.000.000 x 50%

35.000.000

35.000.000

2

35.000.000

35.000.000 x 50%

17.500.000

52.500.000

3

17.500.000

17.500.000 x 50%

  8.750.000

61.250.000

4

  8.750.000

  8.750.000 : 2

  4.375.000

65.625.000

5

   4.375.000

  8.750.000 : 2

  4.375.000

70.000.000

Trong đó:

+ Mức khấu hao của tài sản cố định cũ nói trên từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (50%).

+ Mức khấu hao năm thứ 4 và 5 xác định bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định. [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (8.750.000 x 50% = 4.375.000) bằng mức khấu hao tính bình quân theo giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (8.750.000 : 2 = 4.375.000)].

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 2000/2001/QD-BTC

Hanoi, December 31, 2001

 

DECISION OF MINISTER OF FINANCE

ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF THE ADJUSTED DECLINING - BALANCE METHOD IN FIXED ASSET DEPRECIATION

MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Decree No 15/CP dated 2nd March 1993 of the Government providing task, power and responsibility in the state management of ministries, ministerial agencies;
Pursuant to the Decree No 178/CP dated 28th October 1994 of the Government providing task, power and organizational apparatus of Ministry of Finance;
Facilitating enterprises to replace, renew machinery and equipment so as to apply advanced technology, modern technique best suited business requirements of enterprises and the economy;
According to the request of the Director General of the Financial Policy Department;

DECIDES

Article 1: Experimentally applying the depreciation regime using adjusted declining - balance method for some fixed assets that have high invisible worn out rate and need to be replaced and renewed, at five (5) enterprises stipulated in annex I issued together with this Decision.

During the period of experimentally applying the depreciation regime using adjusted declining - balance method, the aforesaid enterprises should ensure attaining profit from production and business. 

Article 2: The fixed assets used in business that are allowed to deduct the depreciation expense according the adjusted declining - balance method should simultaneously satisfy following conditions:

+ They are machinery and equipment producing products of high and new technology projects as provided in the Circular No 02/2001/TT-BKHCNMT dated 15th February 2001 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2000/2001/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.967

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142