Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1936/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1936/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CẢNG QUY NHƠN VỀ LÀM THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Công văn số 4192/VPCP-ĐMDN ngày 22/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Cảng Quy Nhơn và Cảng Nha Trang về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1077/CHHVN-TCCB ngày 01/6/2009 và đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 788/TT-HĐQT ngày 22/5/2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Cảng Quy Nhơn, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo việc giao, nhận Cảng Quy Nhơn theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện.

Trong quá trình bàn giao không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chuyển đổi Cảng Quy Nhơn thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng Quy Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBND Tỉnh Bình Định;
- Các đ/c Thứ tr­ưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- L­ưu: VT, TCCB (Thm).

KT. BỘ TRƯ­ỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1936/QĐ-BGTVT ngày 06/07/2009 về việc chuyển cảng Quy Nhơn về làm thành viên Tổng Công ty hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.069

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!