Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 188/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng thành Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 188/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 188/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Tờ trình số 896/TT-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 06 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 7.782.700.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm tám hai triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 49,00 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2609/QĐ-TCKT ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 12.500.078.791 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 7.782.610.648 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 443 lao động trong Nhà máy là 38.136 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.144.080.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 33 lao động nghèo là 4.016 cổ phần, trị giá 281.120.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Nhà máy làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng thành Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng,

- Tên giao dịch quốc tế: HAIPHONG MACHINERY MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY; tên viết tắt: CKHP;

- Trụ sở chính : số 150 Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và kinh doanh máy, thiết bị công nghiệp, các loại máy giặt, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị lạnh;

- Sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện, động cơ của các loại máy công cụ, thiết bị công nghiệp, ôtô, xe máy, máy giặt, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị lạnh;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 

- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 188/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng thành Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status