Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 183/2003/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kinh doanh thép và Thiết bị công nghiệp vào Công ty Kim khí Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 183/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY KINH DOANH THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀO CÔNG TY KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH, TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam đến năm 2005;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1557/CP-ĐMDN ngày 10 thang 11 năm 2003 về sáp nhập các công ty thành viên thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tại Tờ trình số 3224/T-TC ngày 28 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập Công ty Kinh doanh thép và Thiết bị công nghiệp vào Công ty Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thép Việt Nam.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kinh doanh thép và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ, 

- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc NNTW,
- UBND Tp. Hồ Chí Minh,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Công ty Kkhí Tp. Hồ Chí Minh .
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB .

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
HoàngTrung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/2003/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kinh doanh thép và Thiết bị công nghiệp vào Công ty Kim khí Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status