Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 180/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thuộc Công ty Xây lắp điện 2 thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 180/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 06/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 984/CV-ĐMDN ngày 04 tháng 11 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thuộc Công ty Xây lắp điện 2 và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 06 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thuộc Công ty Xây lắp điện 2 (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng chẵn). Trong đó :

 - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 36,95 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp : 12,05 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thuộc Công ty Xây lắp điện 2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2853/QĐ-TCKT ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 31.069.966.191 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 9.264.867.815 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 293 lao động trong Xí nghiệp là 19.640 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 589.200.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 11 lao động nghèo là 930 cổ phần, trị giá 65.100.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Xây lắp điện 2 làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thuộc Công ty Xây lắp điện 2 thành Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức,

- Tên giao dịch quốc tế : THUDUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY;

-Tên viết tắt : TDC;

- Trụ sở chính : số 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc cừ, ống cống, ống cọc, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm);

- Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp điện đến 110 kV, điện dân dụng và điện công nghiệp;

- Thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng;

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị sản xuất bê tông, kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác), vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị, máy móc kỹ thuật;

- Tư vấn xây dựng, chuyển giao công nghệ sản xuất bê tông công nghiệp;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật, vận tải hàng hoá; kinh doanh địa ốc;

- Thiết kế sản phẩm bê tông công nghiệp, cơ khí, thiết bị nâng công nghiệp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Xây lắp điện 2 tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây lắp điện 2 có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 2 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thuộc Công ty Xây lắp điện 2 thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status